Czy Polsce potrzebna jest ustawa antyterrorystyczna?

Transkrypt

Czy Polsce potrzebna jest ustawa antyterrorystyczna?
Czy Polsce potrzebna jest
ustawa antyterrorystyczna?
Taki tytuł nadano dwudniowej debacie, zorganizowanej wspólnie przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Uczestniczyło w niej kilkadziesiąt osób, przedstawicieli świata nauki, instytucji rządowych, służb specjalnych oraz służb bezpieczeństwa i porządku publicznego. O randze, jaką polskie władze
nadały tej debacie świadczy obecność sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Małgorzaty Bochenek, Prezesa Sądu Najwyższego prof. dr hab. Lecha Paprzyckiego, Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych Michała Serzyckiego, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej Andrzeja Parafianowicza czy podsekretarzy stanu w MSWiA Antoniego Podolskiego i Adama Rapackiego oraz szefa ABW Krzysztofa Bondaryka.
W trakcie dwudniowych obrad udało się skonfrontować sugestie i uwagi przedstawicieli instytucji rządowych oraz służb państwowych ze stanowiskiem teoretyków. Żywa i chwilami emocjonalna dyskusja pozwoliła na określenie kierunków prac legislacyjnych i organizacyjnych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniu terrorystycznemu. Grono ekspertów
szczególną uwagę zwracało na konieczność poprawy istniejących rozwiązań, szczególnie
w sferze ujednolicenia stosowanej terminologii w istniejących dokumentach normatywnych. Zwrócono również uwagę na brak korelacji pomiędzy już istniejącymi rozwiązaniami. Zaprezentowano również wady i zalety rozwiązań, stosowanych w państwach europejskich. Wskazywano także na problem właściwej korelacji przepisów antyterrorystycznych
z obowiązującymi w państwie demokratycznym prawami obywatelskimi oraz kwestiami
wolności osobistych.
W trakcie dwudniowych obrad udało się wskazać obszary wymagające istotnych zmian.
Należą do nich:
Określenie jednoznacznego podziału kompetencji i zakresu odpowiedzialności po
szczególnych służb i instytucji, odpowiadających za przeciwdziałanie zagrożeniu
terrorystycznemu;
Konieczność pełnej i szybkiej koordynacji procedur wymiany informacji, szczególnie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i Centrum Antyterrorystycznym;
Dokonanie przeglądu rozwiązań legislacyjnych oraz przepisów kodeksu karnego
i ustaw „okołokodeksowych” w celu wyeliminowania istniejących sprzeczności lub
odmiennych interpretacji przepisów.
Piotr MICKIEWICZ