kongresą

Transkrypt

kongresą
Serdecznie zapraszamy do udziału w trzeciej edycji Międzynarodowego Kongresu
Lituanistów. Kolejny raz zjadą do Wrocławia specjaliści od Litwy z Polski i krajów ościennych,
aby wspólnie debatować na temat historycznego, kulturalnego oraz politycznego wymiaru
Litwy. W oparciu na doświadczenie poprzednich lat także podczas tegorocznej edycji
przewidziany jest bogaty program kulturalny prezentujący Litwę, skierowany dla wszystkich
mieszkańców Wrocławia oraz gości, a także debaty eksperckie z udziałem specjalistów z Polski
oraz Litwy.
Centralnym tematem tegorocznych obrad chcielibyśmy uczynić dwudziestą piątą
rocznicę podpisania Aktu Przywrócenia Państwa Litewskiego jednak jak co roku liczymy na
interdyscyplinarną dyskusję o Litwie.
Chcemy wspólnymi siłami dokonać bilansu litewskiego ćwierćwiecza. Gdzie była Litwa
w 1990 roku i gdzie jest dzisiaj? Czy wolność przyniosła rozkwit kultury, a może Litwini nie
wykorzystali swojej szansy i nie odnaleźli się w realiach zglobalizowanej gospodarki
wolnorynkowej?
W świetle obserwowalnego od zeszłego roku przebudzenia rosyjskiego imperializmu
wypada zapytać jak dekada obecności w NATO wpłynęła na bezpieczeństwo Litwy i pozostałych
Państw Bałtyckich. W ubiegłym roku minęło 10 lat od akcesji do Unii Europejskiej. Jak Litwie
udało się wykorzystać rozwojową szansę jaką dają unijne fundusze, jakie skutki przyniosła
implementacja unijnych rozwiązań prawnych i czy pożegnanie lita przyniesie dla społeczeństwa
i gospodarki więcej szkód czy pożytku?
Od 25 lat Litwa jest obszarem demokratycznego współistnienia różnych narodowości.
Chcemy zapytać, jakie są owoce tej koegzystencji. Która z przyjętych w Państwach Bałtyckich
polityk wobec mniejszości okazała się najskuteczniejsza? Czy polsko- i rosyjskojęzyczna
ludność Republiki Litewskiej jest pełnoprawnym członkiem społeczeństwa, a może wciąż daleko
jeszcze do pełnej integracji. Kto ponosi odpowiedzialność za taki stan rzeczy i jak można go
poprawić?
To tylko kilka z szeregu pytań, jakie stawia przed badaczem współczesna
Litwa. Liczymy, że choć na część z nich uda nam się znaleźć wspólną odpowiedź
Udział w kongresie jest całkowicie bezpłatny. Organizatorzy pokrywają ponadto koszta
zakwaterowania i wyżywienia.
Dopuszczamy możliwość wystąpienia w języku polskim, litewskim i angielskim. Możliwy
jest ponadto zdalny udział w konferencji za pośrednictwem SKYPE’a. Najlepsze referaty
zostaną po recenzjach opublikowane w tomie pokonferencyjnym.
Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie www.labas.uni.wroc.pl. Czas
przeznaczony na aplikowanie upływa 10 kwietnia. Wyniki zostaną podane do wiadomości do
17 kwietnia
Więcej szczegółów na www.labas.uni.wroc.pl
We would like to cordially invite you for the participation in the III edition of the
International Lithuania Congress (13-14 of May). Once again, specialists in Lithuanian affairs
from Poland and neighbouring countries will come to Wroclaw and debate on the historical,
cultural and political dimensions of Lithuania. As in the previous years, the academic panels
will be accompanied by the cultural events and expert discussions.
The main point of this year's deliberation will be the 25th anniversary of the singing of
the Act on the Re-Establishment of the State of Lithuania. However, it is important to marked
that as in previous years, we are hoping for an interdisciplinary discussion on Lithuanian issues.
We would like to summarize the Lithuanian’s last quarter of century. Where was
Lithuania in 1990 and where is it today? Did the freedom result in cultural bloom? Or perhaps
the Lithuanians lost their chance and have not found themselves in the realities of a globalized
free market economy?
In the light of the revival of the Russian’s imperialism since the last year, it is important
to ask - how the decade of being in the NATO influenced the security of Lithuania and the other
Baltic States. Also in last year we celebrated the 10th anniversary of the accession to the
European Union. How Lithuania managed to use opportunity for development offered by the
EU funds? What were the results of the implementation of the European Union law? And
whether the Litas' farewell will bring more harm or good to the society?
For the 25 years Lithuania is the area of democratic coexistence of different
nationalities. Because of that reason, we would like to ask about its outcomes. Which of the
Baltic States adopted the most effective policy towards minorities? Is the Polish and Russian
speaking population in the Republic of Lithuania a full member of society or perhaps is still far
from the full integration? Who is responsible for such state of affairs and how it could be
improved?
These are only couple of questions posed by the contemporary Lithuania's state of
affairs. We hope that at least for some of them we could find a common answers.
Participation in the Congress is completely free of charge. Organizers will cover the costs
of accommodation and dinners for all active participants.
It is possible to give a speech in Polish, Lithuanian and English. Moreover, this year it is
also possible to take part in conference online (via SKYPE). The best papers, after the reviews,
will be published in the post-conference publication.
Application form could be found on www.labas.uni.wroc.pl/en
The deadline for the application expires on the 10th of April 2015. The results should
be announced till the 17th of April 201
More details on www.labas.uni.wroc.pl/en
Š. m. gegužės 13-14 dd. kviečiame dalyvauti III Tarptautiniame lituanistų kongrese
Vroclavo universitete Lenkijoje. Jau trečiąjį kartą besidomintieji Lietuvos istorija, kultūra,
politika suvažiuos į Vroclavo trečiąjį Tarptautinį lituanistų kongresą iš Lietuvos, Lenkijos ir
gretimų valstybių. Lituanistų kongresas tai ne tik įvairūs akademiniai susitikimai, bet ir įvairi,
Lietuvą pristatanti, kultūrinė programa, skirta Vroclavo miesto gyventojams bei svečiams.
Šiemet Lituanistų kongresas skiriamas dvidešimt penktajai Akto dėl Lietuvos
nepriklausomos valstybės atstatymo pasirašymo sukakčiai paminėti. Kongreso metu
numatyta daugybė diskusijų ir renginių šiai sukakčiai paminėti. Diskusijoms pateikiame
klausimus: kur buvo Lietuva 1990 metais ir kur ji yra dabar? ar laisvė atnešė kultūros
suklestėjimą? ar lietuviai nepasiklydo globalios laisvosios rinkos realybėje?
Rusijos vykdomos politikos fone kelsime klausimą, kokią įtaką narystės NATO
dešimtmetis turi Lietuvos ir kitų Baltijos šalių saugumui.
Pernai minėjome įstojimo į Europos Sąjungą 10 metų sukaktį – šiemet Kongreso metu
diskutuosime, kaip Lietuvai pavyko įsisavinti ES lėšas; kaip Lietuva gyvena naujos valiutos –
lito- sąlygomis? Kaip sekasi vykdyti ES teisinius aktus?
Jau 25 metus Lietuva yra demokratinė, įvairių tautybių sambūvio šalis. Kongreso metu
kelsime klausimus, kokie yra šio koegzistavimo rezultatai? Kurios iš Baltijos šalių tautinių
mažumų politika pasirodė veiksmingiausia? Ar lenkakalbiai ir rusakalbiai Lietuvos gyventojai
yra visateisiai visuomenės nariai, o gal vis dar toli iki tikros integracijos?
Tai tik keli iš tų klausimų, kuriuos kelia tyrinėtojui šiuolaikinė Lietuva. Tikimės, kad bent
į dalį iš jų mums pavyks surasti bendrą atsakymą.
Dalyvavimas Kongrese yra v nemokamas (kelionės, apgyvendinimo ir maitinimo
išlaidos).
Kongreso kalbos – lenkų, lietuvių, anglų (jeigu pranešimas yra ne lenkų kalba, prašome
atsiųsti savo tekstą iki š. m. balandžio 26 d. arba turėti jo vertimą į anglų kalbą).
Konferencijoje taip pat galima dalyvauti naudojantis Skype programa.
Numatoma pranešimų trukmė – 15 minučių.
Kongreso pranešimų medžiagą planuojama spausdinti specialiame leidinyje.
Paraiškos formą ir daugiau informacijos galima rasti puslapyje www.labas.uni.wroc.pl/lt
iki š.m. balandžio 10 d., dalyvių sąrašas bus paskelbtas iki š.m. balandžio 17 d.