DWU - Prefix

Transkrypt

DWU - Prefix
FOR YOUR SUBSTRUCTURES
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Neuss, 2.07.2013
Zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011 – Numer NoPB/0105/13/001
TERRAFOND 20 Garden L, Duo
1. Typ produktu: Unikalny kod identyfikacyjny typ produktu
2. Typ partii lub numer seryjny lub jakikolwiek inny element
umożliwiające identyfikację wyrobu budowlanego
Artykuł 11-4 wymagane
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego
zgodnie z obowiązującymi zharmonizowaną techniczną
specyfikacją przewidzianą przez producenta
5. System lub systemy oceny i weryfikacji
stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego
Jak w.załączniku V
6. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej
wyrób budowlany objęty zharmonizowanym standardem
W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej
wyrobów budowlanych, dla których Europejska Ocena
Techniczna została wydana
Hermann Technoplast GmbH
Xantener Str. 7
D-41460 Neuss
Etykieta z numerem serii
Geotekstylia i wyroby pokrewne produkty.
Zamierzone zastosowania: S + F + D
Jako warstwa drenażowo- kumulacyjna
w dachach odwróconych ( dachy zielone )
Hermann Technoplast GmbH
Xantener Str. 7, D- 41460 Neuss
4. Nazwa i adres producenta,Upoważniony
Przedstawiciel Producenta
7.
EN 13252 : 2000 + A1:2005
System 2 +
Notyfikowana jednostka kontrolii produkcji
1213 SKZ TeConA GmbH, Würzburg przeprowadził
wstępną inspekcję produkcjii zakładowej kontroli
produkcji i wydała certyfikat Zgodność kontroli
produkcji 0799-CPD-98
nie dotyczy
Ulrike Starkloff
terrafond.com
Strona 1 z 2