Nr DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH ARM 3.03

Transkrypt

Nr DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH ARM 3.03
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr
ARM 3.03
1
2
3
4
5
6
7
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
T 3.03 (Zestawy rusztów, klasy A2-s1,d0)
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany
zgodnie z art. 11 ust. 4:
Axiom Canopies
[Axiom C Canopy; Axiom Circle Canopy; Axiom Curved Canopy; Axiom KE Canopy; Axiom L Canopy]
Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą
zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Zestaw rusztu sufitu podwieszanego
Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany
zgodnie z art. 11 ust. 5:
Armstrong World Industries Ltd
Armstrong House, 38 Market Square, Uxbridge, Middlesex UB8 1NG, United Kingdom
W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo
obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:
Nie dotyczy
System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku
V:
Reakcja na ogień: system 3
Nośność: system 3
Trwałość: system 4
W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
EN 13964:2004 + A1:2006
Reakcja na ogień: Warrington Certification Ltd (1121) przeprowadziła ustalenia typu wyrobu na podstawie
badań typu i obliczeń typu w systemie 3 i wydała sprawozdania z badań/obliczeń.
Nośność: MPA Dortmund (0432) & ITB, Warszawa (1488) przeprowadziły ustalenia typu wyrobu na podstawie
badań typu i obliczeń typu w systemie 3 i wydały sprawozdania z badań/obliczeń.
8
W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została
europejska ocena techniczna:
9
Nie dotyczy
Deklarowane właściwości
użytkowe
Zasadnicze charakterystyki
Właściwości użytkowe
Zharmonizowana specyfikacja
techniczna
Reakcja na ogień
Trwałość
10
A2-s1,d0
B
EN 13964:2004 + A1:2006
Zobacz materiały informacyjne
Nośność
producenta
Właściwości użytkowe wyrobów określonych w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt
9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego
w pkt 4. W imieniu producenta podpisał(-a):
Edwin de Wolf
CEO, ABP Europe, Middle East and Africa
Armstrong World Industries Ltd
Uxbridge, 14-06-2013
miejsce/data wydania:
V.1 : 14-06-2013