Część 1 - Tarczyn

Transkrypt

Część 1 - Tarczyn
1
2
Dear Guests, Dear Citizens,
You are cordially invited to get acquainted with the District of Tarczyn.
From the early spring here, you can
already begin to admire the glories of
nature as it awakens from its winter
slumber: the forests and brushwoods,
crowded with birds, the picturesque
tracts of woodlands, through which
the river Jeziorka wends its was. You
Drodzy Goście, Szanowni Mieszkańcy, can admire the wayside shrines, enjoy
zachęcam serdecznie wszystkich do
the clear, fresh air, imbibe in the scent
poznania naszego rejonu.
of orchards in bloom. Visitors are
encouraged to visit Tarczyn’s 16th
Już od wczesnej wiosny podziwiać
century church, the wooden church in
można tu budzącą się do życia przyro- Rembertów and the rustic, little
dę, lasy i zagajniki pełne ptaków,
chapels in Lesna Polana, in Przypki
malownicze dukty leśne przeplatane
and in Werdun. Stay a while ato the
rzeką Jeziorką, podziwiać przydrożne Organic Farm in Kaweczyn, sample its
kapliczki, delektować się czystym
unique, coarse black bread, watch the
powietrzem, zachwycać się zapachem blacksmitch shoeing the horses at his
kwitnących sadów. Zwiedzającym
forge, observe how clay pottery is
polecam zobaczyć szesnastowieczny
fashioned and how wicker utensils
kościół w Tarczynie, drewniany kościół and furnishings are made.
Liebe Gäste, sehr geehrte Mitbürger,
ich lade Sie alle herzlich ein, unsere
Region kennen zu lernen.
Hier kann man schon ab dem Frühlingsbeginn die erwachende Natur mit
ihren Wäldern, Vögeln und Gehölzen
bewundern. Man kann sich von den
malerischen Waldwegen und dem
Fluss Jeziorka ebenso wie von den an
den Strassen stehenden Kapellen
bezaubern lassen und dabei reine Luft
und Duft der blühenden Blumen
genießen. Den Besuchern empfehle ich
die Besichtigung der aus dem XVI. Jh.
stammenden Kirche in Tarczyn, der
Holzkirche in Rembertów und den
malerischen Kirchen in Leśna Polana,
Przypki und Werduń. Auch die agrotourostische Landwirtschaftsbetriebe in
Kawęczyn lohnen einen Besuch um
dort das originale Vollkornbrot zu
kosten und um die Handwerker beim
Schmieden von Hufeisen, beim Anfertigen von Tongefäßen oder beim Flech-
3
w Rembertowie, malownicze kościółki
w Leśnej Polanie, Przypkach i Werdunie. Warto też zajrzeć do gospodarstwa
agroturystycznego w Kawęczynie, zjeść
tam oryginalny razowiec, zobaczyć jak
kuje się podkowy, wyrabia gliniane
naczynia i wyplata wyroby z wikliny.
Amatorom wycieczek rowerowych
polecam wyprawę do zachodniej części
gminy przez zielone, gęsto zadrzewione
tereny aż do dworku w Manach, gdzie
kręcono serial „Złotopolscy”. Zmęczonych i strudzonych wędrowców
zachęcam do odwiedzenia dobrze
zaopatrzonych sklepów, skorzystania
z gęstej sieci różnych usług, zaspokojenia apetytu w serwujących lokalne
przysmaki restauracyjkach. Tarczyn to
dobre miejsce dla zmęczonych intensywnością miejskiego życia. Warto tu
przyjechać, zobaczyć, odkryć na nowo
i może... zostać na stałe?
Barbara Galicz
Burmistrz Tarczyna
4
Amateur cyclists would do well to
cycle past verdant, thick forests to the
western part of the district, towards
the Manor House at Many, where
“Zlotopolscy” day-time soap is filmed.
(“The Zlotopolskis” – with english
subtitles, viewable on satellite TV).
Whenever you are need of refreshment
and sustenance from your journeying,
take the opportunity to visit the well–
stocked shops, make use of any of the
numerous services we have on offer to
the tourist and visitor – for example,
satisfy your apetite in any of the
restaurants serving hearty, local fare.
Tarczyn is an ideal location for those
who long to escape from the intensive
hustle and bustle of city life. It is well
worth a visit, to explore, to re-discover
and, who knows – maybe even to
settle?
Barbara Galicz
Mayoress of Tarczyn
ten von Weidenerzeugnissen zu beobachten.
Für Liebhaber der Fahrradtouristik
bietet der westliche Teil von Gemeinde
einen Tour durch grüne dicht mit
Bäumen bewachsene Gebiete bis zum
Gut in Many, wo eine bekannte polnische Telenovela „Złotopolscy“ gedreht
wurde. Erschöpfte und müde Wanderer
lade ich ein das reichste Angebot in
den lokalen Geschäften und Dienstkleister zu nutzen sowie Ihren Hunger
und Durst in den Restaurants und
Gaststätten des Orts zu stillen, in
denen schmackhafte regionale Köstlichkeiten serviert werden. Tarczyn ist
eine perfekte Ortschaft für alle von der
Hektik und Schnelligkeit des Stadtlebens ermüdeten Menschen. Es lohnt
sich diesen Ort zu sehen wieder zu
entdecken und vielleicht sogar für
immer zu bleiben?
Barbara Galicz
Bürgermeister von Tarczyn
Gmina Tarczyn
Tarczyn District
Die Gemeinde
Tarczyn
Położenie:
przy trasie E77 Kraków-WarszawaGdańsk, w południowej części województwa mazowieckiego, w powiecie
piaseczyńskim.
Is located along the international
„E77” Euro-route (Cracow–Warsaw–
Gdansk), in the southern part of the
Mazowieckie (Mazovian) Province, in
Piaseczno County.
Tarczyn ist befindet sich an der
internationalen Strasse E77 Krakau –
Warschau – Danzig.
Powierzchnia: 11.415 ha.
Surface area: 11,415 hectares
Mieszkańcy:
ponad 10.000 osób.
Population:
in excess of 10,000 inhabitants.
Menschen: uber 10.000.
Podział administracyjny:
Miasto Tarczyn i 36 sołectw.
Administrative divisions: City of
Tarczyn and 36 lesser townships.
Verwaltung: Stadt Tarczyn und 36
Schulzenamtes.
Oberfläche: 11.415 ha
5
Dzieje
History
Geschichte
Historia Tarczyna sięga wieku XIII,
kiedy to nad niewielką rzeczką zwaną
dziś Tarczynką zlokalizowano znane
w okolicy targowisko, od którego
wywodzi się nazwa osady. W dokumentach miejscowość wymieniana jest
jako Tarczin (1284). Tarczyno (1303),
Tarczyn (1353,1580), Tharczino
(1355, 1241), Tarcynum (1634).
Pierwsze wzmianki o Tarczynie
pochodzą z 1259 roku. W roku 1353
książę mazowiecki Kazimierz I nadał
osadzie prawa miejskie magdeburskie
i ufundował kościół pod wezwaniem
Św. Mikołaja.
Tarczyn’s history reaches back to the
13th century, when a local trading–post
and market was established close to
the banks of a small river, known
today as Tarczynka, thereby deriving
its name from this river. Early documented references to the locality
include: “Tarczin” (1284), Tarczyno
(1303), Tarczyn (1353,1580), Tharczino
(1355, 1241), Tarcynum (1634).
Tarczyn was first mentioned in 1259.
In 1353 the Mazovian Prince Casimir I
gave the locality its Magdeburgian
Town Charter and financed the founding of St. Nicolas’s church.
Die Geschichte von Tarczyn reicht bis
ins XIII Jh. zurück als am Flüsschen,
das man heute Tarczynka nennt ein in
der Gegend bekannter Marktplatz
gegründet wurde, von dem der heutige
Ortsname stammt. In den Unterlagen
gab es für diese Gemeinde folgende
Ortsnamen: Tarczin (1284), Tarczyno
(1303), Tarczyn (1353, 1580), Tharczino (1355, 1241), Tarcynum (1634). Die
ersten Erwähnungen von Tarczyn
stammen aus dem Jahre 1259. Im Jahr
1353 gab der masovien Prinz Kazimierz der I. der Siedlung die magdeburgische Stadtrechte und stiftete die
Kirche des Heiligen Nikolaus.
W wieku XVI Tarczyn był miastem
powiatowym. Zniszczenia w dobie
„potopu szwedzkiego” w XVII wieku
Tarczyn was a borough town in the
16th century, however it fell into
gradual decline following the wholesale devastation in the wake of the
17th century „Swedish Deluge” and
then the great fire of 1704. This was
further compounded by the country’s
fate, such that by the time of the Last
Partition of Poland in 1795, the town
Kościół pod wezwaniem Św. Mikołaja
wzniesiony w początkach XVI wieku •
St. Nicolas’s Church, constructed during
the early 16th Century • Kirche des
Heiligen Nikolaus, die am Anfang des XVI
Jhs. Gebaut wurde
6
Im XVI. Jh. war Tarczyn eine Kreisstadt. Zerstörungen in der Zeit „der
Schwedischen Flut” im XVII. Jh. und
der Brand im Jahr 1704 haben einen
Rückschritt verursacht, der nach dem
Untergang der Republik Polen 1795 zu
der Übernahme der Stadt durch den
Staatsschatz führte. 1863 wurden in
Zbiorowa mogiła powstańców
styczniowych poległych w walkach z
Rosjanami w rejonie Tarczyna. Tarczyn,
cmentarz parafialny • Collective mass–
grave of those who lost their lives in the
area around Tarczyn during the Great
January Uprising against Tsarist Russia.
Tarczyn Parish Cemetary •
Kollektivgrabhügel Menschen, die im
Januaraufstehen in den Kämpfen mit den
Russen in der Region von Tarczyn ums
Leben gekommen sind. Der Pfarrfriedhof
was assumed by the Treasury. In 1863,
the general Tarczyn vicinity witnessed
numerous heavy skirmishes in the
villages of Grzedy, Przypki and Prace
Duze, during the Great Uprising
against Tsarist Russia. As punishment
for its participation in the Uprising,
Tarczyn lots its Town Charter in 1870.
der Region von: Tarczyn, Grzędy,
Przypki, i Prace Duże schwere Aufstandskämpfe mit den Russen geführt.
Als Strafe für die Teilnahme an dem
Aufstand verlor Tarczyn seine Stadtrechte.
Im Jahr 1882 wurde der Bau der
Schmalspurbahnstrecke begonnen,
1882 saw the start of construction of
deren Weg von Moskau über Vilnus
the Narrow Gauge Light Railway from nach Piaseczno führte. 1914 wurde der
i pożar w 1704 r. spowodowały regres, Mokotów to Piaseczno, via Wilanów.
Bau der Bahnlinie aus Piaseczno über
który po upadku Rzeczypospolitej
Construction of the line from PiasecTarczyn nach Grójec beendet. Während
w 1795 r. doprowadził do przejęcia
zno to Grojec, passing through Tarcdes I. Weltkrieges war die Bahn das
miasta przez skarb państwa. W roku
zyn, was completed in 1914. During
wichtigste stabile Transportmittel für
1863 w rejonie Tarczyna, we wsi
World War I, the Narrow Gauge
die Einwohner der Stadt und der
Grzędy, Przypki i Prace Duże toczyły
railway was the principal mode of
Umgebung. Es wurden unter anderem
się ciężkie walki powstańcze z Rosja- transportation for the residents of
landwirtschaftliche Produkte und
nami. Za udział w powstaniu Tarczyn Tarczyn and of the outlying districts.
Handwerkererzeugnisse nach Warutracił w 1870 roku prawa miejskie.
schau transportiert. Während des I.
In terms of freight traffic, it was used Weltkrieges wurde der „Bahnhof“
W roku 1882 rozpoczęto budowę szlaku chiefly to transport to Warsaw agricul- Tarczyn, der sich in der Grenzen des
kolei wąskotorowej, której trasa biegła tural produce and finished goods,
Dorfes Ruda befand von den Deutschen
z Mokotowa przez Wilanów do
mainly from local artisans and crafts- niedergebrannt und die Brücken und
Piaseczna. W 1914 roku została
men. During that war, the German
an vielen Stellen die Bahngleise in die
ukończona budowa linii z Piaseczna
army burned down Tarczyn railway
Luft gesprengt. Der Bahnhof und die
przez Tarczyn do Grójca. Podczas
station, which lay within the boundary Wasserleitung wurden nach dem Jahr
I wojny światowej kolejka była najof the village of Ruda, and also blew
1918 wiederaufgebaut.
7
Ciuchcia • The “Choo–choo” •
Kleinbahn
ważniejszym stałym środkiem transportu dla mieszkańców miasta i okolic.
Transportowano nią między innymi
produkty rolne i wyroby rzemieślnicze
do Warszawy. W czasie I wojny światowej stacja kolejowa „Tarczyn” znajdująca się w granicach wsi Ruda,
została przez Niemców spalona
a mosty i w wielu miejscach tory
powysadzane. Stację i wodociąg
odbudowano po 1918 roku.
up a number of bridges as well as the
trackwork in various places.
In den Jahren des II. Weltkrieges war
die Tarczyner Schmalspurbahn die
Hauptversorgungslinie nach Warschau
und ein Transportmittel, das von der
During World War II, the Narrow
AK – der polnischen Untergrundarmee
Gauge line was a prime conduit for
und Wiederstandbewegung zu versupplying produce and provisions into schiedenen konspirativen Tätigkeiten
Warsaw – quite apart from occasional- genutzt wurde. Güterzüge haben die
ly being a means for covertly moving
Einwohner von Tarczyn und die
members of the underground Home
Region Kohle, Kunstdünger und
Army to and from their various
Baumaterialien versorgt und haben die
ambushes and subversive partisan
landwirtschaftlichen Produkte ausgeW latach drugiej wojny światowej
actions. The citizens of Tarczyn and of führt. Die Bahnstrecke wurde nach
tarczyńska kolejka wąskotorowa była its outlying districts were supplied
dem Krieg bis zur Stadt Nowe Miasto
głównym kanałem dowozu zaopatrze- with coal, artificial fertilisers and
verlängert.
nia dla Warszawy oraz środkiem
building materials, delivered by freight
lokomocji wykorzystywanym przez
wagons, which were then used to haul Tarczyn hat 1953 mit dem SchmalArmię Krajową do różnorakich działań farm produce back to the urban
spurbahn eine Verbindung mit Skierkonspiracyjnych. Pociągi towarowe
centres. After the war, the route of the niewice und Piława erreicht, was
zaopatrywały mieszkańców Tarczyna
Narrow Gauge line was extended as
besondere Bedeutung für die Entwicki okolic w węgiel, nawozy sztuczne,
far as Nowe Miasto.
lung von Tarczyn hatte. Dank dieser
materiały budowlane, a wywoziły
Verbindung hat man unter anderen
płody rolne. Trasę po wojnie przedłu- In 1953, Tarczyn was linked by a
1966 die Masovien Betriebe für Bearżono do Nowego Miasta.
Standard Gauge line from Skierniebeitung der Obst und Gemüse in
wice to Pilawa, which had a signifiTarczyn angesiedelt.
W 1953 r. Tarczyn uzyskał połączenie cant effect on the town’s further
koleją szerokotorową ze Skierniewica- development, and thanks to which the Nach der Verwaltungsreform wurde
mi i Pilawą, co miało szczególne
decision was taken to locate the new
Tarczyn zum Sitz der Behörden der
znaczenie dla jego dalszego rozwoju.
Mazovian Fruit & Vegetable Processing Gemeinde Tarczyn und erhielt am 1.
Między innymi dzięki temu wybudowa- Plant there, in 1966, in addition to
Januar 2003 den Status einer Stadt.
no w 1966 r. Mazowieckie Zakłady
promoting other developments.
Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego.
8
In 1918, the station and the waterworks were rebuilt.
Dawne Mazowieckie Zakłady Przemysłu
Owocowo Warzywnego, obecnie Binder
Internationale • The former Mazovian
Fruit & Vegetable Processing Facility,
currently the Binder Internationale plant
• Früher die Masovien Betriebe für
Bearbeitung der Obst und Gemüse, jetzt
Binder Internationale
Po reformie podziału administracyjnego Tarczyn stał się siedzibą władz
Gminy Tarczyn, zaś 1 stycznia 2003 r.
otrzymał status miasta.
PODRÓŻ PRZEZ
ZIEMIĘ
TARCZYŃSKĄ.
WYPOCZYNEK
I ROZRYWKA
Tarczyn
– nasze miasto
Nasze plenery
Following administrative reform,
Tarczyn became the seat of the local
authority for the Borough of Tarczyn,
while on January 1st 2003, it once
again received the status of a Town.
REISE DURCH DAS
TARCZYNER LAND.
ERHOLUNG UND
UNTERHALTUNG
TRAVELLING
THROUGH TARCZYN
DISTRICT. REST &
RECREATION
Tarczyn
– unsere Stadt
Unsere
Freiluftaktivitäten
Our town – Tarczyn
Aus Warschau kommend kann man
sich nach einer Fahrt von weniger als
einer halben Stunde auf dem Gebiet
der Gemeinde Tarczyn befinden und
auf einer breiten zweispurigen Strasse
Just a few dozen minutes after leaving durch die Wälder des Chojnowski
Wyruszając z Warszawy można po
Warsaw, along the wide dual–carriage- Landschaftsparks, an dem sauberen
kilkudziesięciu minutach jazdy szeroką way, you’ll find yourself within TarcWasser des Flusses Jeziorka und
dwupasmową trasą znaleźć się na
zyn District, among the woodlands of
seinen Nebenflüssen Zielonka und
terenie Gminy Tarczyn, wśród lasów
the Chojnowski Nature Reserve and
Tarczyki entlang fahren, in denen die
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, alongside the clear waters of the
erfahrenen Angler nicht wenige Fische
nad czystymi wodami rzeki Jeziorki
Jeziorka river and of its tributaries,
angeln können.
oraz jej dopływów Zielonki i Tarczyn- the Zielonka and the Tarczynka, in
ki, w których wytrawni wędkarze
which demanding anglers fish for
An dem Fluss Jeziorka kann man auch
złowią niejedną rybę.
a bountiful catch.
Eisvögel und Fischotter bei der Jagd
Local Scenery
9
Miasto położone jest nad rzeką Tarczynką, w otoczeniu licznych
lasów, pól i sadów • Tarczyn is located by the Tarczynka river,
surrounded by numerous woods, fields and orchards • Die an
dem Fluss Tarczynka gelegene Stadt in der Umgebung von
zahlreichen Wäldern, Feldern und Obstgärten
10
Miasto ma typowy dla Mazowsza układ urbanistyczny. W rynku
dominujący nad miastem kościół pod wezwaniem Św. Mikołaja
• Tarczyn has the typical urban characteristics of a Mazovian
town. The town’s central square is dominated by St. Nicolas’s
Church • Die Stadt hat die für Masowien typische
Stadtstruktur. Auf dem Markt befindet sich die in dem
Stadtbild dominierende Kirche des Heiligen Nikolaus
Odrestaurowany park jest początkiem szerszego planu
rewitalizacji tarczyńskiego rynku • The restored park is just
the first phase of a wider–ranging plan of revitalising the area
around Tarczyn town centre’s main square • Der restaurierte
Park bildet den ersten Punkt in dem Wiederaufbauplan des
Tarczyner Marktes
Miło na chwilę przystanąć i odpocząć wśród kwiatów. Rynek
w Tarczynie • Pause and take a breather by the flower–beds
in Tarczyn’s town square • Wie nett für eine Weile stehen zu
bleiben und sich unter den Blumen zu erholen lassen. Der
Markt in Tarczyn
11
Siedziba władz miejskich Tarczyna •
Tarczyn Local Authority’s Civic Centre •
Sitz der Behörden der Gemeinde Tarczyn
Tarczynka, typowa mazowiecka leniwa rzeka. Tu w szatach
zimowych, wygląda wyjątkowo malowniczo • The Tarczynka, a
typical, meandering Mazovian river. Cloaked in its winter
garments, it looks even more picturesque • Tarczynka: ein
typisches träges masovisches Flüsschen. Hier im
Winterschmuck sieht es außenordentlich malerisch aus
12
To wspaniałe drzewo – jeden z licznych tutejszych pomników
przyrody – znajduje się w Rembertowie • This magnificent
tree is one of the numerous examples of monuments to local
nature found at Rembertów • Dieser prächtige Baum – eines
der zahlreichen hier wachsenden Naturdenkmäler – befindet
sich in Rembertów
Liczne siedliska nietoperzy – zwierząt
objętych całkowitą ochroną – świadczą
o czystości tutejszego środowiska
naturalnego • A protected species –
numerous colonies of bats illustrate the
cleanliness of the local natural
environment here • Zahlreiche
Lebensräume von Fledermäusen – Tiere,
die unter dem vollem Schutz leben und
die von der Sauberkeit der hiesigen Natur
zeugen
Otters and Kingfishers can be found
hunting for their prey around the
Jeziorka river – while the Nature
Reserve itself is home to many protected species of flora and fauna.
antreffen, und im Landschaftspark
viele unter Naturschutz stehende Tier–
und Pflanzenarten entdecken.
Saubere Luft, Wälder, Wasser und
zahlreiche Sehenswürdigkeiten, laden
zu Ausflügen ein. auf historischen
Clean, fresh air, forests and watercourses, numerous old historic monu- Pfaden ein. Einer dieser historischen
ments and relics – all combine to offer Pfade ist mit den vielen duzend
kleinen Kapellen verbunden, die an
you opportunities for enticing local
den Strassen auf dem ganzen Gebiet
rambles through history.
des Tarczyner Landes stehen und seit
Nad rzeką Jeziorką spotkać też można
Menschengedenken von der Religiosipolujące zimorodki i wydry, zaś
One of these historical nature trails
tät der Einwohner zeugen. Sie dienen
w Parku Krajobrazowym wiele chroincorporates a sightseeing tour of
als Orte der Integration der lokalen
nionych gatunków fauny i flory.
dozens of wayside shrines, dotted
Gemeinschaft.
around the lanes of Tarczyn District,
Czyste powietrze, lasy i woda, liczne
forming a testament, since time
Beim Wandern soll man nicht vergeszabytki, zachęcają do wycieczek
immemorial, to the religiosity of the
szlakami historii.
local people and to a place of integra- sen das Dorf Rembertów zu besuchen,
in dem sich eine fast 500 Jahre
tion of the local community.
zählende und unter Denkmalsschutz
Jeden ze szlaków związany jest
stehende kleine Holzkirche befindet.
z kilkudziesięcioma przydrożnymi
Whilst wandering around the area, it
Diese Kirche hat einen prächtigen
kapliczkami, które rozsiane po drogach is well worth stopping by at the
Ziemi Tarczyńskiej, od niepamiętnych village of Rembertów and visiting the vergoldeten Barockaltar, der im XVIII.
Jh. aus Italien eingeführt wurde.
czasów są świadectwem religijności
almost 500–year–old wooden chapel
mieszkańców i miejscem integracji
with its splendid, 18th–century imported, Italian, gilded Baroque altar.
Für diejenigen, die lieber mit den alten
lokalnej społeczności.
13
Tarczyńska przyroda zachwyca o każdej porze roku • Nature
around Tarczyn is splendid at any time of year • Die
Tarczyner Natur bezaubert in jeder Jahreszeit
14
Wędrując, warto odwiedzić również
wieś Rembertów, a w niej liczący
blisko 300 lat zabytkowy drewniany
kościółek ze wspaniałym sprowadzonym w XVIII w z Włoch barokowym,
pozłacanym ołtarzem.
For those, who prefer old–fashioned
forms of locomotion over lengthy
rambles, there is still the option of
booking a group tour on board a steam
train, along the old, 19th–century Iron
Road – the Narrow Gauge Railway,
affectionately nicknamed the ‘Choo–
Dla tych, którzy nad piesze wycieczki choo’ by the locals. For a number of
przedkładają zabytkowe środki komu- decades, this line served as the
nikacji, czeka w wąskotorowa kolej
principal transportation route linking
popularnie zwana ciuchcią. Żelazny
Tarczyn with Warsaw. After the last
szlak przez dziesiątki lat odgrywał
war, the importance of this rail line
ogromne znaczenie jako najważniejsza gradually diminished and the ‘choodroga łącząca Tarczyn z Warszawą.
choos’ were eventually replaced with
Znaczenie linii w latach powojennych buses and also the alternative, Standstopniowo zmniejszało się. Ciuchcię
ard Gauge railway route. ‘Tourist
zastąpiły autobusy i kolej szerokotoro- choo-choos’ can still be chartered for
wa. Do dnia dzisiejszego jeżdżą
groups, by contacting the Warsaw
„ciuchcie turystyczne”. Organizatorem Regional Railways Board, located at
przejazdów turystycznych jest Zarząd 74 Targowa Street in central Warsaw
historischen Transportmittel fahren
als wandern, wartet hier eine beliebte
Schmalspurbahn die man hier Bimmelbahn nennt. Die XIX Bahnlinie hat
viele Jahre eine große Bedeutung
gehabt, da sie der wichtigste Verkehrsweg war, der Tarczyn mit Warszawa
verbunden hat. Die Bedeutung dieser
Eisenbahnlinien wurde aber in den
Nachkriegsjahren schrittweise immer
geringerer. Die Bimmelbahn wurde
durch Busse und durch eine breitspurige Bahn ersetzt. Bis heute fahren
aber „touristische Bimmelbahnen“
Solche touristische Bahnfahrten
werden von Vorstand der Zufahrtsbahnen in Warschau Targowastr 74
organisiert. Man sollte sich dort
melden die Zahl der Personen anmelden die gewünschten Strecke und
Kapliczka • A Roadside Shrine •
Kleine Kapelle
15
Modrzewiowy, kryty cynową blachą kościół w Rembertowie •
Rembertów church with its tin-plate–covered larchwood roof
• Die mit dem Zyanblech bedeckte Kirche aus Lärchenholz n
Rembertów
Fragment pozłacanego ołtarza z obrazem NMP z Dzieciątkiem
• Detail of the gilded altar – with the icon of the Holy Mother
Mary with Infant Jesus • Ein Fragment des vergoldeten
Altars mit dem Bild der Heiligen Maria mit dem Kind
16
Kolei Dojazdowych w Warszawie przy
ulicy Targowej 74, gdzie należy zgłosić
grupę jej liczebność, trasę i przewidywane atrakcje. Kolejka grójecka jest
jednym z nielicznych ocalałych zabytków kolejnictwa wąskotorowego
w Polsce.
Przyjeżdżając w rejon Tarczyna nie
sposób nie odwiedzić Gościńca „Wiecha”
w Kawęczynie. Jest to urokliwe miejsce, gdzie w mazowiecki krajobraz
wkomponowana została stara rozłożysta wiejska zagroda, stuletnie wiatraki,
młyn i kuźnia. Gościniec „Wiecha”
dysponuje trzema izbami biesiadnymi
dla ok.300 gości oraz wiatyami w których w sezonie letnim mieści się około
700 osób. Wszystkie obiekty oraz ich
otoczenie są bogato wyposażone w stare
ludowe sprzęty, urządzenia i ozdoby.
Obok wizyt turystów indywidualnych,
„Gościniec Wiecha” organizuje grupowe
imprezy rekreacyjne, pikniki rodzinne
oraz wycieczki szkolne.
W Gościńcu można samemu spróbować
lepić gliniane garnki, podpatrywać
– just provide details of your group’s
size, the route you wish to traverse
and any places you intend to visit en
route. This, the ‘Grójec Light Railway’
is one of only a remaining handful of
Polish Narrow Gauge Railways.
Attraktionen wählen. Grójecbahn ist
eine der wenigen erhaltenen Kostbarkeiten der Schamspurbahnen in Polen.
Wenn Sie schon in der Region von
Tarczyn sind, dürfen Sie auf keinen
Fall versäumen das Gasthaus„Wiecha“
Another ‘must see’ within Tarczyn
in Kawęczyn zu besuchen. Es ist ein
District is the “Wiecha” Inn at KawecPlatz voller Charme, wo man in die
zyn. In this pretty place, the Mazovian
schöne Landschaft alte Landhürde,
countryside scenery has been embelhundertjährige Windräder, Mühle und
lished with an old and expansive village eine Schmiede. komponiert hat. Das
stockade enclosing century–old windGasthaus „Wiecha“ hat drei große
mills, a water–driven mill and a black- Gasträume für 300 Gäste und Holhalsmith’s workshops. The “Wiecha” Inn
len in denen im Sommer sogar 700
boasts a trio of lounges, with room for
Personen verweilen können. Alle
about 300 guests, in addition to room for Einrichtungen und ihre Umgebung
up to another 700 in the gazebos, during sind reich mit alten volkstümlichen
summer months. All these buildings, as Gegenständen, Maschinen und
well as their surroundings, are filled
Schmuck ausgestattet. Neben den
with rustic, period–piece utensils and
individuellen Touristen empfängt das
accessories as well as decorations. In
Gasthaus „Wiecha“ auch organisierte
addition to private visits, the “Wiecha”
Gruppen, Schulausflüge, organisiert
Inn hosts group events with entertainPicknicks für Familien, Erholungsverment, as well as picnics and visits by
anstaltungen und ähnliches.
school parties.
In der Gaststätte kann man selbst
Gościniec „Wiecha” • The “Wiecha” Inn versuchen Tongefässen anzufertigen
• Des Gasthauses „Wiecha”
17
18
19
Plan Gościńca „Wiecha” • Plan view of
the “Wiecha” Inn • Plan des Gasthauses
„Wiecha”
Dla chętnych jazda konna. Na terenie
gminy znajdują się stajnie i ujeżdżalnie
gdzie czekają na gości przepiękne konie.
Instruktorzy prowadzą zarówno wycieczki
terenowe, jak i naukę jazdy konnej na
ujeżdżalni • For the keen equestrian,
there are stables and riding–schools
within the Tarczyn District, where
beautiful horses await visitors. Riding
instructors provide riding lessons and
also conduct group–rides out into the
countryside • Für die Liebhaber des
Reitsports: auf dem Gemeindegebiet
befinden sich Pferdeställe und
Reitschulen, wo auf die Gäste herrliche
Pferde warten. Reitlehrer organisieren
sowohl Geländeausflüge als auch geben
Reitstunden in den Reitschulen
20
pracujących kowali, spotkać ludowych
rzeźbiarzy, zespoły folklorystyczne,
wyplatać kosze. W Gościńcu „Wiecha”
czekają również współczesne atrakcje:
zjeżdżalnie, boiska do gry, paintball.
Try your hand at forming your own
clay pottery at the Inn, watch the
blacksmiths at work, meet craftsman
folklore sculptors, enjoy traditional
folk groups, try your hand at basket–
weaving.
Owocowy sad
The “Wiecha” Inn additionally offers
more contemporary attractions for all,
such as slides, ball–parks / pitches
and even paintball.
Tutejsza wieloletnia tradycja ogrodnicza sprawia, że tarczyńskie sady
znane są z produkcji najdorodniejszych owoców w okolicy. Wielu koneserów delektuje się przepysznymi
jabłkami, gruszkami, śliwkami,
soczystymi truskawkami i malinami
oraz najbardziej znanymi ze wspaniałego oryginalnego smaku czereśniami.
To tajemnica tutejszego mikroklimatu,
czystego środowiska, a przede
wszystkim wiedza miejscowych
sadowników.
Podpis: sady tarczyńskie to tradycja... •
Tarczyn’s orchard are a proud tradition...
• Tarczyner Obstgarten sind schon
Tradition...
oder die Handwerker beim Schmieden
beobachten. Man kann auch die
Volksbildhauer treffen, Volkvorgruppen, Weidenkörbe flechten im Gasthaus
„Wiecha“ warten auf Sie auch moderne
Attraktionen wie: Kinderrutschbahn,
Plätze zum Spielen und Paintball.
Obstgarten
Die langjährige Tradition des Obstanbaus ist der Grund dafür, dass die
Tarczyner Obstgärten für die Produktion des besten Obsts in der Gegend
The area’s centuries–old fruit–
bekannt ist. Viele Kenner genießen die
gardening traditions have ensured that schmackhaften Äpfel, Birnen, PflauTarczyn’s orchards are famous for
men, die saftigen Erdbeeren und
being the highest–yielding in the
Himbeeren und vor allem die für ihren
region. Many connoisseurs delect in
besonderen Geschmack bekannten
the delicious apples, pears and plums, Süßkirschen. Es ist ein Geheimnis des
juicy strawberries and raspberries –
spezifischen Mikroklimas, das hier
whilst the most famous fruits here are gibt, der sauberen Luft aber vor allem
the unique and superb–tasting cherauch der Kunst der Obstbauern.
ries. These come about thanks to the
secrets of the district’s unique micro–
climate, clean natural environment,
The Fruit Orchard
21
...i nowoczesność • ...with some contemporary influence, too •
...und das Moderne
22
To wiosenne piękno... • Ahh, the beauty of spring... • Das ist
die Frühlingsschönheit...
23
Letni przepych • The busy, active summer •
Sommerüberfluss
24
Jesienna melancholia • The melancholy of autumn •
Herbstmelancholie
i zimowy urok • and the prettiness of
winter • und Wintercharme
Nasi sadownicy w swoich sadach stosują najnowsze zabiegi agrotechniczne, czego
efektem są dorodne owoce • The best and highest–yielding fruit is the result of our
horticulturists applying state–of–the–art agriculture technology to ensure their
orchards remain healthy and prime • Unsere Obstbauern wenden in ihren Obstgärten
die modernsten agrotechnischen Methoden an, deswegen haben sie so gute Früchte
25
26

Podobne dokumenty

Skarby Ziemi Sławieńskiej

Skarby Ziemi Sławieńskiej ein Pachthof aus der Il Hälfte des XIX Jh, welches Podewils gebaut haben, und der bis 1977 als Dorfschule benutzt wurde. Der Hof steht im Hofpark (Fläche 3,5 ha).

Bardziej szczegółowo