Przedmiot do wyboru 2 z 3 - Wydział Ekonomiczny

Transkrypt

Przedmiot do wyboru 2 z 3 - Wydział Ekonomiczny
SYLABUS rok akademicki 2016/17
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru 2 z 3: systemy podatkowe we współczesnym
świecie
Kod ECTS
14.3.E.KL.2102
Pkt.ECTS
2
Limit osób
Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego
KPG
Nazwa kierunku
Ekonomia
Nazwa specjalności
BRAK;
dr Grzegorz Szczodrowski
Forma zajęć/Liczba godzin
Wykład
30
Ćwiczenia
0
Konwersatoria
0
Laboratoria komputerowe
Forma aktywności
Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym
konsultacje, egzaminy i inne):
Seminaria
0
Lektoraty
Rok i rodzaj studiów:
2 SS1,
45
Semestr:
4,
5
Status przedmiotu:
Fakultatywny
50
Język wykładowy:
polski
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):
Sumaryczna liczba godzin:
0
0
Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Wydział Ekonomiczny
Metody dydaktyczne
Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Aktywność w grupach, współpraca, Formy kształcenia na
odległość (e-learning),
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
Wymagania formalne
Brak
Wymagania wstepne
Podstawowa wiedza w zakresie ekonomii i finansów publicznych.
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny
Sposób zaliczenia
Kryteria oceny
Zaliczenie na ocenę
Zaliczenie odbędzie się na podstawie pisemnego egzaminu w postaci kilku pytań otwartych, zalicza
50% poprawnych odpowiedzi. Alternatywnie, zaliczenie odbyć się może na podstawie
przygotowywanych w grupach studiów przypadków tematycznie mieszczących się w omawianych na
zajęciach zagadnieniach.
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z współcześnie funkcjonującymi. systemami podatkowymi oraz różnymi
płaszczyznami wyboru koncepcji podatkowych. Ze względu na rolę i znaczenie ekonomiczne podatków, przedmiot podzielono
"strefowo". Ze względu na cel, omówione też zostaną takie zagadnienia jak: oazy podatkowe i unikanie podwójnego
opodatkowania.
Efekty kształcenia się
Wiedza
E1_W02
Student rozumie zależności między zasadami podatkowymi, poziomem rozwoju
gospodarczego kraju a kształtem systemu podatkowego.
E1_W03
Student charakteryzuje systemy podatkowe różnych kultur, tłumaczy przyczyny różnic.
E1_W05
Student ma podstawową wiedzę w zakresie relacji personalnych na gruncie
gospodarczym i ich wpływu na kształtowanie otoczenia makroekonomicznego i stosunków
fiskalnych.
Weryfikacja efektów kształcenia - Wiedza
Efekty
E1_W02
X
X
E1_W03
X
X
E1_W05
X
X
Umiejętności
E1_U03
Student potrafi właściwie interpretować przesłanki, przyczyny oraz skutki projektowanych
i funkcjonujących systemów podatkowych.
Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Grzegorz Szczodrowski
1/2
SYLABUS rok akademicki 2016/17
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański
Weryfikacja efektów kształcenia - Umiejętności
Efekty
E1_U03
X
X
Kompetencje
E1_K05
Student uczestnicząc w przygotowaniu projektów potrafi w wysokim stopniu godzić
wymagania ekonomiczne, społeczne itp.
E1_K06
Student potrafi twórczo pracować nad rozwiązywaniem projektów nie tylko dzięki
nabytej, ale także w wyniku monitorowania zmian i reform podatkowych.
Weryfikacja efektów kształcenia - Kompetencje
Efekty
E1_K05
X
X
E1_K06
X
X
E1_K05
X
X
E1_K06
X
X
Treści programowe
Wprowadzenie w zagadnienia podatkowe systemów podatkowych
Podatki w Unii Europejskiej
Cechy charakterystyczne podatków w UE, harmonizacja podatków, podatki w "starej" i "nowej" Unii
Podatki w rozwiniętych krajach OECD, wymogi międzynarodowych umów
Tax expenditures
Raje podatkowe
Planowanie podatkowe
Podatki w USA
Specyfika systemu" podatki federalne, stanowe i lokalne
Podatki "Tygrysów azjatyckich"
Stare i nowe azjatyckie tygrysy
Podatki w Afryce i innych regionach świata
Trzy modele opodatkowania: Afryka Saharyjska, Afryka Centralna, afrykańskie kraje o rozwiniętej gospodarce rynkowe,
wybrane przykłady krajów o różnym poziomie rozwoju gospodarczego i politycznego, podatki w Australii i Nowej Zelandii
Specyficzne rozwiązania podatkowe w świecie
Zagadnienia podatkowe "na czasie"
Rankingi podatkowe
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Oficjalne materiały rządów i organizacji międzynarodowych, bieżące informacje i artykuły oraz opracowania podane przez
Wykładowcę. Aktualizacja na platformie edukacyjnej.
Kontakt
[email protected],
Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Grzegorz Szczodrowski
2/2