Oświadczenie Oświadczam, że moje dziecko

Transkrypt

Oświadczenie Oświadczam, że moje dziecko
……………………………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna
……………………………………………………………………
Seria i numer dokumentu tożsamości
Oświadczenie
Oświadczam, że moje dziecko ………………………………………………………………1) – w roku szkolnym 2014/2015
realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w Zespole Szkół Publicznych w Mysiadle.
…………………………………………………….
Data
1)
– podać imię i nazwisko kandydata
……………………………………………………………………
Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

Podobne dokumenty