Pobierz ten rozdział

Transkrypt

Pobierz ten rozdział
Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku w 2012 roku
IX.2. Spółki w obszarze Klienci Korporacyjni i Instytucje
BRE Faktoring SA
W 2012 roku rynek faktoringowy w Polsce utrzymywał się w trendzie wzrostowym (+21,9% według danych
Polskiego Związku Faktorów). BRE Faktoring, odnotowując obroty o wartości 7,2 mld zł (+20,6% rok do
roku), zajmuje piątą pozycję wśród firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów z udziałem w rynku
8,8%, głównie dzięki wysokiemu wzrostowi obrotów zarówno w faktoringu krajowym jak i eksportowym.
Wynik brutto spółki wyniósł 18,0 mln zł (-4,0% rok do roku) i był zbliżony do wyniku roku ubiegłego.
Transfinance a.s.
Transfinance a.s. świadczy usługi faktoringowe w Republice Czeskiej na rzecz małych i średnich
przedsiębiorstw. W 2012 roku obroty Transfinance wyniosły 3,3 mld zł i były o 8,2% wyższe w stosunku do
roku poprzedniego. Wysokie dynamiki odnotował zarówno faktoring eksportowy, jak i importowy, przy
umiarkowanym wzroście obrotów związanych z faktoringiem krajowym.
Wynik brutto spółki za 2012 rok wyniósł 3,1 mln zł (-29,8% rok do roku). Spadek wyniku związany był
z wyższymi niż w ubiegłym roku odpisami na należności (wzrost o 36,7% rok do roku).
BRE Leasing Sp. z o.o.
Wartość umów leasingu zawartych przez BRE Leasing w 2012 roku wyniosła 2 198,6 mln zł (13,8% spadek w
porównaniu do 2011 roku). Pomimo bardzo dobrych wyników ostatnich miesięcy 2012 roku, spółce nie udało
się osiągnąć poziomu sprzedaży odnotowanego w 2011 roku, głównie ze względu na spadek w segmencie
pojazdów, stanowiącym prawie połowę sprzedaży
spółki. Spółka utrzymała jednak trzecią pozycję
rynkową w tym segmencie z udziałem 7,0% na koniec
2012 roku, zostając jednocześnie liderem w
segmencie leasingu nieruchomości z udziałem na
poziomie 33,0%.
Wynik brutto BRE Leasing w 2012 roku wyniósł 51,0
mln zł, co oznacza 3,9% wzrost rok do roku.
BRE Holding Sp. z o.o.
BRE Holding Sp. z o.o. został utworzony w listopadzie 2007 roku przez BRE Bank, jej jedynego udziałowca.
Majątek spółki stanowią akcje i udziały w spółkach: BRE Bank Hipoteczny SA, BRE Faktoring SA oraz BRE
Leasing Sp. z o.o. o łącznej wartości 536,1 mln zł. W 2012 roku głównym źródłem przychodów spółki były
dywidendy, które wyniosły 26,2 mln zł.
Garbary Sp. z o.o.
Spółka znajduje się w portfelu BRE Banku od maja 2004 roku. Jedynym aktywem spółki Garbary jest
nieruchomość gruntowa położona przy ul. Garbary 101/111 w Poznaniu, zabudowana kompleksem zakładów
mięsnych (obecnie nieużytkowane), objęta obszarem ścisłej ochrony konserwatorskiej.