3. Termin realizacji zamówienia: 4.Wymagania dotyczące

Transkrypt

3. Termin realizacji zamówienia: 4.Wymagania dotyczące
…………………………………
Płośnica, dnia 17.11.2015r.
(Pieczęć Gminy)
(Miejscowość, data)
ZP.271.2.2.87.2015
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Gmina Płośnica zaprasza firmę:
do składania ofert na realizację zamówienia na:
Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej we wsi Gródki gm. Płośnica dz. nr 62/4, 62/5, 62/8,
61/6, 61/7.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej PVC Ø160
L=104,20mb:

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej L= 73, 70m odc. Aist – A 3 dz.Nr 62/4,62/5,62/8,

Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej L=30, 50m odc. Bist – B2 dz.Nr 61/6,61/7
Zakres zamówienia szczegółowo określają:
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy;
Załącznik nr 2: Projekt budowlano wykonawczy;
Załącznik nr 2: Szczegółowe specyfikacje techniczne,
Załącznik nr 3: Przedmiary robót.
Uwagi końcowe
Zamawiający zaleca, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji
przedmiotu postępowania, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących
przedmiotem zamówienia, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny
prac. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę.
3. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie należy zrealizować do 31.12.2015 r.
4.Wymagania dotyczące przygotowania i składania ofert.
4.1. Oferta powinna być:
4.1.1 Przygotowana w formie papierowej powinna być złożona w zamkniętej, nieprzejrzystej
kopercie opatrzona nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i adresem Wykonawcy oraz
napisem: Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej we wsi Gródki gm. Płośnica dz. nr 62/4,
62/5, 62/8, 61/6, 61/7.
4.1.2.Napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką oraz ma obejmować całość zamówienia.
4.2.Wykonawca składa ofertę na formularzu ofertowym:
 osobiście w Urzędzie Gminy, Sekretariat I piętro, 13-206 Płośnica, ul. Dworcowa 52,
 przesyłając pocztą na adres: Urząd Gminy w Płośnicy, ul. Dworcowa 52, 13-206 Płośnica,
5. Termin składania ofert.
Oferty należy składać do dnia 25.11.2015r. do godziny 1530.
6. Wybór ofert.
a) Zamawiający wybierze ofertę, która będzie odpowiadała wymogom określonym w zaproszeniu oraz
będzie ofertą o najkorzystniejszej (najniższej) cenie.
b) Zamawiający poinformuje o przyjęciu do realizacji wybranej oferty Wykonawców do dnia:
25.11.2015 r. telefonicznie.
c) Zamawiający przewiduje możliwość negocjowania oferty co do ostatecznej ceny,
7. Informacje dodatkowe
a) Wyznaczonym pracownikiem z Urzędu Gminy do kontaktów z Wykonawcą jest : Pan Dariusz
Buńkowski nr tel. 23 6981759 e- mail: [email protected]
…………………………
(podpis Wójta)