wycenę wartości prawa własności nieruchomości

Transkrypt

wycenę wartości prawa własności nieruchomości
…………………………………
(Pieczęć Gminy)
Płośnica, dnia 15 marca 2016 roku
(Miejscowość, data)
Znak sprawy 271.2.2.18.2016
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Gmina Płośnica zaprasza do składania ofert na :

wycenę wartości prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w
obrębie geodezyjnym Zalesie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 288/4,
288/5,

wycenę wartości prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w
obrębie geodezyjnym Gródki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 68/9,
68/12, 68/13, 68/14, 68/17, 68/18, 68/19, 68/20.
1. Zamówienie przeprowadzone w oparciu o procedurę dla zamówień o wartości nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro do której nie mają zastosowania przepisy Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
2. Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym obejmuje: wyszacowanie wartości prawa
własności nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr 288/4, 288/5 obręb Zalesie, 68/9, 68/12,
68/13, 68/14, 68/17, 68/18, 68/19, 68/20 obręb Gródki i dostarczenie operatów szacunkowych do tut.
urzędu.
3. Wymagania dotyczące przygotowania oferty.
a) Wykonawca składa ofertę na formularzu ofertowym
b) Oferty można składać:
 osobiście w Urzędzie Gminy, Sekretariat I piętro, 13-206 Płośnica, ul. Dworcowa 52,
 przesyłając pocztą na adres: Urząd Gminy w Płośnicy ul. Dworcowa 52, 13-206 Płośnica,
 przesyłając na adres mail: [email protected]
2. Termin składania ofert.
Oferty należy składać do dnia 25.03.2016 roku do godz. 14:00 zgodnie z załączonym formularzem
ofertowym.
3. Wybór ofert
a) Zamawiający wybierze ofertę, która będzie odpowiadała wymogom określonym w zaproszeniu oraz
będzie ofertą o najkorzystniejszej cenie;
b) Zamawiający poinformuje o przyjęciu do realizacji wybranej oferty Wykonawców do dnia:
29.03.2016 roku zamieszczając protokół z rozeznania na bip.
c) Zamawiający przewiduje możliwość negocjowania oferty co do przedmiotu zamówienia, ostatecznej
ceny, wielkości zamówienia i terminu realizacji z wykonawcami.
4. Informacje dodatkowe
a) Zamówienie należy zrealizować w terminie: 20.04.2016 roku,
b) minimalny termin płatności: minimum 14 dni od wystawienia faktury za zrealizowane zamówienie.
Sporządził: Marzena Biernat