SYLLABUS academic year 2012/13

Transkrypt

SYLLABUS academic year 2012/13
SYLLABUS academic year 2012/13
Faculty of Economics
University of Gdansk
Course title
Język obcy I: niemiecki
Name of unit administrating study
Teaching staff
OTHER
Field of study
MSG**
ECTS code
09.0.EM.OR.1381
ECTS credits
7
Field of specialisation
NONE;
SJO SJO,
Number of hours
Lectures
0
Classes
0
Tutorials
Laboratory
Forma aktywności
Seminars
Year&Type of studies*
1 WSL,
Semester:
1-2,
Type of course:
obligatory
Language of
instruction:
German
Hours with the participation of the academic teacher (including
office hours, exams, others):
Hours without the participation of the academic teacher
(student's self-study, homeworks):
Total number of hours:
Teaching form
Teaching methods
Language classes
0
120
in-class learning
Activating methods in training classes, Work in computer laboratories, Collaborating, group activities,
Prerequisites (required courses and introductory requirements)
Required courses
Introductory
requirements
Brak
Wymagana znajomość języka na poziomie B1
Assessment method, forms and criteria
Assessment method
Exam
Assessment criteria
Egzamin końcowy składa się w 80% z części pisemnej a w 20% z części ustnej.
Ocena końcowa wg następującej skali:
91-100%: 5.0
81-90%: 4.5
71-80%: 4.0
61-70%: 3.5
51-60%: 3.0
0-50%: 2.0
Course objectives
w zakresie wiedzy: MSG1_W02
w zakresie umiejętności: MSG1_U14, MSG1_U15, MSG1_U16
w zakresie kompetencji społecznych: MSG1_K01, MSG1_K03
Learning outcomes
Knowledge
All rights reserved (c) SJO SJO
Celem zajęć jest rozwijanie wszystkich sprawności językowych, zarówno biernych, jak i
czynnych. Priorytetem jest komunikacja ustna. Student potrafi przygotować i przedstawić
prezentację firmy ewentualnie produktu. Potrafi brać udział w dyskusjach, przedstawiając
argumenty za i przeciw. Student rozumie znaczenie aspektu międzykulturowego i
uwzględnia go w przygotowanej przez siebie prezentacji. Student zna realia gospodarki
1/3
SYLLABUS academic year 2012/13
Faculty of Economics
University of Gdansk
krajów niemieckiego obszaru językowego, potrafi odnieść je do warunków gospodarki
polskiej.
Skills
Student posiada umiejętność przygotowania korespondecji w języku niemieckim
właściwej dla studiowanego kierunku (korespondencja handlowa, CV, list motywacyjny).
Potrafi gromadzić, analizować, zinterpretować i zastosować dane z różnorodnych źródeł w
języku niemieckim (internet, prasa, dane statystyczne, dokumenty firmowe) przy
opracowaniu prezentacji lub projektu.
Potrafi analizować, argumentować i wyciągać wnioski w dyskusji na tematy ekonomiczne
prowadzonej w oparciu o przeczytane artykuły prasowe lub dane z internetu.
Student posiada umiejętności językowe w zakresie studiowanego kierunku zgodnie z
wymogami określonymi dla poziomu B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego.
Attitudes
Student rozumie potrzebę kształcenia ustawicznego.
Potrafi pracować w grupie realizując w niej różne działania.
Umie samodzielnie lub w interakcji z innymi uczestnikami procesu uczenia się rozszerzać
nabytą wiedzę i umiejętności stosując róznorodne, także nowe, techniki ich zdobywania.
Course contents
1.Obce kraje, obce obyczaje - nawiązanie kontaktów biznesowych i reguły zachowania w sytuacjach biznesowych krajów
niemieckiego obsaru językowego, przygotowanie i zaprezentowanie programu wizyty potencjalnego klienta firmy.
2. Praca z tekstem fachowym - sposoby pozyskiwania wiedzy i metody
3. Wszystko o firmie - branże, typy przedsiębiorstw, historia firmy, struktura firmy, formy prawne, paleta produktów, plany na
przyszłość,
3. Jak funkcjonuje koncern? - struktura wielkich przedsiębiorstw.
4. Firmy i produkty - przygotowanie prezentacji multimedialnej
5. Współpraca miedzynarodowa - warunki handlowe i pertraktacje.
6. Pracownik w firmie - wewnętrzna organizacja firmy, działy i ich zadania, kompetencje i zakres działania poszczególnych
jednostek, pracownicze świadczenia socjalne.
7. Telefoniczna rozmowa biznesowa - zasady prowadzenia biznesowej rozmowy telefonicznej w języku niemieckim;
pozostawienie wiadomości, przedstawienie sprawy, uzgadnianie terminów, ich przesuwanie i odwoływanie.
8. Korespondencja służbowa / faks, mail, list handlowy / - zapytanie ofertowe, oferta, złożenie zlecenia, negocjacje handlowe,
potwierdzenie zlecenia, ewentualnie uzasadniona odmowa, dokumenty dostawy, faktura, przelewy, ewentualne reklamacje.
Struktura pisma oficjalnego, strona formalna.
9. Reklama, targi, wystawa - marketing w firmie, strategie rynkowe, zalety uczestnictwa w targach branżowych, spotkania z
przedstawicielami firm i potencjalnymi klientami, porównanie ofert firm z danej branży.
10. Koniunktura, giełda, systemy podatkowe - planowanie jako źrodło sukcesu!
11. Rynek pracy w obszarze niemieckojęzycznym - system rekrutacji, ofert pracy, porównanie systemów kształcenia w
obszarze niemieckojęzycznym z polskim systemem oświaty, Europass, CV, list motywacyjny, przygotowanie i przebieg
rozmowy kwalifikacyjnej.
Recommended reading lists
Braunert, J./ Schenker, W., Aufbaukurs,Unternehmen Deutsch - Klett
All rights reserved (c) SJO SJO
2/3
SYLLABUS academic year 2012/13
Faculty of Economics
University of Gdansk
Fachsprache Wirtschaft - Klett
Wirtschaftsdeutsch Das Testbuch - Langenscheidt
Kommunizieren im Beruf - Langenscheidt
Die Welt, Der Spiegel, Handelsblatt, Internet
Materiały przygotowujące do egzaminów międzynarodowych ÖSD
Materiały własne wykładowcy
Contact
,
* SS1- undergraduate studies * SS2 - graduate studies * SDang - doctoral studies
** MSG - International Economic Relations
All rights reserved (c) SJO SJO
3/3