Rozbiórka ruiny budynku mieszkalnego na dz. nr 166 obr. 0009

Transkrypt

Rozbiórka ruiny budynku mieszkalnego na dz. nr 166 obr. 0009
Rozbiórka ruiny budynku mieszkalnego
na dz. nr 166 obr. 0009 Kościerzyna
63
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
I.
CZĘŚĆ OPISOWA
OPIS TECHNICZNY
II.
1.
Podstawa opracowania
2.
Przedmiot i zakres opracowania
3.
Opis stanu istniejącego
4.
Rozbiórka budynku
5.
Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia
6.
Uzgodnienia dotyczące mediów
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
Nr
rys.
1
2
3
Tytuł rysunku
Plan orientacyjny
Budynek mieszkalny
Rysunek zbiorczy
Budynek gospodarczy
Rysunek zbiorczy
skala
1:500
1:100
1:100
64
OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
1.1. Umowa z GDDKiA Oddział w Gdańsku;
1.2. Wizja w terenie;
1.3. Inwentaryzacja szkicowa budynku;
1.4. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami.
1.5. Obowiązujące normy i przepisy budowlane.
2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki budynków, opracowywany w ramach
projektu „Koncepcja programowa, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy warz z
Materiałami przetargowymi dla zadania: „Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi
krajowej nr 20 Stargard Szczeciński – Gdynia”
Budynki są przeznaczone do rozbiórki z uwagi na projektowany w tym miejscu korpus drogi
głównej. Budynki znajdują się w ok. km 4+600 (wg kilometraż główny obwodnicy).
Zakres projektu:
-
opis stanu istniejącego;
-
dokumentację fotograficzną;
-
szczegółowy opis robót rozbiórkowych;
-
zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia.
3. Opis stanu istniejącego - ruiny
3.1 Budynek mieszkalny
- powierzchnia zabudowy
- 66,17 m2
- kubatura budynku od powierzchni gruntu
-46,32 m3
Ściany (podmurówka) pozostała po budynku. Ruiny piwnicy bez stropu. Ściany wykonane ze
żwirobetonu. Brak posadzek – ruiny w większości zasypane gruntem wymieszanym z gruzem.
Brak podłączonych mediów.
4. Rozbiórka budynków
Przed
przystąpieniem
do
robót
rozbiórkowych
należy
wykonać
wszelkie
niezbędne
zabezpieczenia terenu rozbiórki- wygrodzić przed dostępem osób postronnych i oznakować o
grożącym niebezpieczeństwie. Dodatkowo na ogrodzeniu oznakować tablicami koloru żółtego
informującymi o grożącym niebezpieczeństwie.
65
2.1. Rozbiórka fundamentów i podmurówek.
Dokonać rozbiórki ścian fundamentowych budynku oraz fundamentów. Należy je odkopać,
następnie rozbić za pomocą sprzętu wyburzeniowego. Uzyskany gruz załadować i wywieźć.
Powstały w wyniku rozbiórki dół po zabudowie zniwelować poprzez wypełnienie
gruboziarnistym piaskiem, z zagęszczeniem warstwami. Wierzchnią warstwę grubości ok.
20 cm zasypać gruntem rodzimym.
2.2. Segregacja odpadów, transport, utylizacja.
Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Wywóz
samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed
pyleniem w czasie jazdy.
Nie przewiduje się wykorzystania do ponownego wbudowania materiałów pozyskanych z
rozbiórki wymienionego obiektu.
5. Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia, BHP w trakcie rozbiórki.
Oprócz podstawowych zasad BHP obowiązujące na placu budowy należy dodatkowo
wprowadzić zakaz przebywania pracowników na kondygnacjach poniżej prowadzonych prac
rozbiórkowych.
•
Prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osobę lub pod nadzorem osoby
posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
•
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać
wszystkich obowiązujących przepisów BHP i bezwzględnie stosować wszystkie
przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne.
•
Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież
roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne.
•
Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w czasie opadów
atmosferycznych i silnego wiatru.
•
Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą
być w sposób odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejścia i odjazdy wyraźnie
oznakowane.
•
Teren rozbiórki ogrodzić w odległości min 5 m od budynku oraz na bieżąco usuwać
powstały gruz.
•
robotnicy w czasie prowadzenia rozbiórki sposobem zmechanizowanym powinny
znajdować się poza strefą niebezpieczną,
•
gruz i inne materiały odpadowe na bieżąco wywozić na wysypisko
Opracował:
mgr inż. Ewa Kmieć
66
II. Dokumentacja fotograficzna
67
III.
Część rysunkowa
68