Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz piwnicy na dz. nr 123/5 obr

Transkrypt

Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz piwnicy na dz. nr 123/5 obr
Rozbiórka budynku mieszkalnego
oraz piwnicy na dz. nr 123/5
obr. Kościerska Huta
63
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
I.
CZĘŚĆ OPISOWA
OPIS TECHNICZNY
II.
1.
Podstawa opracowania
2.
Przedmiot i zakres opracowania
3.
Opis stanu istniejącego
4.
Rozbiórka budynku
5.
Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia
6.
Uzgodnienia dotyczące mediów
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
Nr
rys.
1
2
3
Tytuł rysunku
Plan orientacyjny
Budynek mieszkalny
Rysunek zbiorczy
Budynek gospodarczy
Rysunek zbiorczy
skala
1:500
1:100
1:100
64
OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
1.1. Umowa z GDDKiA Oddział w Gdańsku;
1.2. Wizja w terenie;
1.3. Inwentaryzacja szkicowa budynku;
1.4. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami.
1.5. Obowiązujące normy i przepisy budowlane.
2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki budynków, opracowywany w ramach
projektu
„Koncepcja programowa, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy warz z Materiałami
przetargowymi dla zadania: „Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20
Stargard Szczeciński – Gdynia”
Budynki są przeznaczone do rozbiórki z uwagi na projektowany w tym miejscu korpus drogi
głównej w rejonie projektowanego węzła Wierzyca. Budynki znajdują się w ok. km 7+845
(kilometraż główny obwodnicy).
Zakres projektu:
-
opis stanu istniejącego;
-
dokumentację fotograficzną;
-
szczegółowy opis robót rozbiórkowych;
-
zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia.
3. Opis stanu istniejącego
3.2 Budynek mieszkalny - ruina
- powierzchnia zabudowy
- 36,6+6,4 (przynależna piwnica) m2
- kubatura budynku
- ok. 128 m3
- wysokość budynku
- ok. 3,5 m
Budynek pozbawiony dostępu do mediów. Budynek posiada piwnicę w postaci niezależnego
obiektu (kopiec). Poddaszem nieużytkowe, fundamenty kamienne. Ściany murowane z
żwirobetonu, częściowo otynkowane. Dach drewniany dwuspadowy o kącie ok. 30o, pokryty
papą na łatach.
Pozostałości po stolarce okiennej i drzwiowej drewnianej. Brak obróbek blacharskich oraz
odwodnienia.
65
4. Rozbiórka budynków
Przed
przystąpieniem
do
robót
rozbiórkowych
należy
wykonać
wszelkie
niezbędne
zabezpieczenia terenu rozbiórki- wygrodzić przed dostępem osób postronnych i oznakować o
grożącym niebezpieczeństwie. Dodatkowo na ogrodzeniu oznakować tablicami koloru żółtego
informującymi o grożącym niebezpieczeństwie.
Przed przystąpieniem do rozbiórki należy wykonać odłączenie istniejących przyłączy
energetycznych i wodociągowych oraz kanalizacyjnych od budynku do instalacji
zewnętrznych.
Projektuje się rozbiórkę metodą tradycyjną w następującej kolejności:
4.1. Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych.
Pozostałości po urządzeniach i instalacjach podlegają rozbiórce w pierwszej kolejności. Rury
stalowe pociąć na odcinki do transportu do punktu złomu.
4.2. Rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej.
Skrzydła drzwiowe i okienne zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, ościeżnice wykuć z
muru. Po wyjęciu okien otwory zaleca sie zabić deskami lub blatami dla zapewnienia
bezpieczeństwa pracy przy następnych robotach.
4.3. Rozbiórka pokrycia dachowego i obróbek blacharskich.
Pokrycie z papy rozbierać tnąc ja na pasy wzdłuż dachu lub prostopadle do kalenicy dachu,
zwijając w rulony i składując na ziemi.
4.4. Rozbiórka kominów murowanych na wysokości poddasza.
Rozbiórkę prowadzić od góry odspajając pojedyncze cegły.
4.5. Rozbiórka więźby dachowej oraz słupów podtrzymujących.
W pierwszej kolejności dokonać demontażu łat z desek rozpoczynając od kalenicy i
posuwając się w dół. Następnie zdemontować krokwie z równoczesnym usunięciem stempli.
Transport krokwi na ziemię z uwagi na ich długość i ciężar powinien odbywać się za pomocą
dźwigu lub wyciągu. Następnie dokonać demontażu jętek i płatwi. W następnej kolejności
zdemontować murłaty i słupy podtrzymujące. Drewno zeskładować.
4.6. Rozbiórka stropu nad parterem.
Zaczynając od ściany szczytowej demontować strop.
4.7. Rozbiórka ścian.
Rozbiórka ścian wewnętrznych prowadzić równolegle ze ścianami zewnętrznymi.
4.8. Rozbiórka fundamentów i podmurówek.
Dokonać rozbiórki ścian fundamentowych budynku oraz fundamentów. Należy je odkopać,
następnie rozbić za pomocą sprzętu wyburzeniowego. Uzyskany gruz załadować i wywieźć.
Powstały w wyniku rozbiórki dół po zabudowie zniwelować poprzez wypełnienie
gruboziarnistym piaskiem, z zagęszczeniem warstwami. Wierzchnią warstwę grubości ok.
20 cm zasypać gruntem rodzimym.
4.9. Segregacja odpadów, transport, utylizacja.
66
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które
mogą być wykorzystane jako surowce wtórne.
Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Wywóz
samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed
pyleniem w czasie jazdy.
4.10. Uwagi końcowe:
•
W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych
kondygnacjach oraz na elementach demontowanych jest zabronione.
•
Rozbiórki elementów konstrukcyjnych stropu nie wolno prowadzić jednocześnie w
kilku miejscach. Zabrania się przebywania zarówno pod jak i na rozbieranym
elemencie.
•
W trakcie robót dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów i w
miarę potrzeb wykonać niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.
•
W przypadku napotkania w trakcie rozbiórki ukrytych przyłączy lub instalacji,
wyjaśnić czy dana instalacja lub przyłącze nie jest użytkowane i po odłączeniu
potwierdzić wpisem do dziennika budowy
•
Dopuszcza się stosowanie innej technologii rozbiórki pod warunkiem zachowania
przepisów BHP. Decyzję pozostawia się wykonawcy rozbiórki.
5. Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia, BHP w trakcie rozbiórki.
Oprócz podstawowych zasad BHP obowiązujące na placu budowy należy dodatkowo
wprowadzić zakaz przebywania pracowników na kondygnacjach poniżej prowadzonych prac
rozbiórkowych.
•
Prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osobę lub pod nadzorem osoby
posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
•
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać
wszystkich obowiązujących przepisów BHP i bezwzględnie stosować wszystkie
przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne.
•
Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież
roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne.
•
Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w czasie opadów
atmosferycznych i silnego wiatru.
•
Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą
być w sposób odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejścia i odjazdy wyraźnie
oznakowane.
•
Robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyżej powinni być zabezpieczeni pasami
ochronnymi lub linami umocowanymi do trwałych elementów budynku.
67
•
Teren rozbiórki ogrodzić w odległości min 5 m od budynku oraz na bieżąco usuwać
powstały gruz.
•
Zachować szczególną ostrożność przy rozbiórce pokrycia oraz demontażu elementów
więźby dachowej
– prace rozpoczynać dopiero po podparciu elementów więźby
grożących zawaleniem,
•
robotnicy w czasie prowadzenia rozbiórki sposobem zmechanizowanym powinny
znajdować się poza strefą niebezpieczną,
•
drewniane elementy więźby dachowej układać na placu składowym tak, aby nie
blokować komunikacji
•
gruz i inne materiały odpadowe na bieżąco wywozić na wysypisko
6. Uzgodnienia dotyczące mediów
Likwidację lub przeniesienie przyłączy wszelkich sieci na terenie rozbiórki należy wykonać
zgodnie z uzyskanymi warunkami przez właściciela budynku od dostawcy mediów.
Opracował:
mgr inż. Ewa Kmieć
68
II. Dokumentacja fotograficzna
69
III.
Część rysunkowa
70

Podobne dokumenty