informacja dot.BIOZ Masztowa15

Transkrypt

informacja dot.BIOZ Masztowa15
egzemplarz nr …..
INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDYNEK POŁOŻONY NA GMINNEJ DZIAŁCE NR 70, AM-12
OBRĘB ZAKRZÓW, UL. MASZTOWA 15, WROCŁAW
INWESTOR: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8, reprezentowana przez Wrocławskie
Mieszkania Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul Reja 53-55
PROJEKTANT:
mgr inż. Krzysztof Stypuła, upr.713/01/DUW
WROCŁAW ; PAŹDZIERNIK 2011R.
CZĘŚĆ OPISOWA
1.ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ
REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW.
Zakres prowadzenia robót rozbiórkowych oraz ich kolejność podano w pkt. 5. Projektu
rozbiórki.
2.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO
ROZBIÓRKI.
Do rozbiórki przeznaczono budynek przy ul. Masztowej 15, 3k - oznaczony na mapie
zasadniczej do celów opiniodawczych kolorem pomarańczowym ( Projekt rozbiórki str. 3Mapa zasadnicza)
3.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWAŻAĆ
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.
Na działce brak jest elementów zagospodarowania.
4.WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I
RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA
4.1. Sąsiedztwo stacji bazowej ( Projekt rozbiórki, pkt 11 ust. 7- Uwagi końcowe)
4.2. Sąsiedztwo budynków przy ul. Masztowej 13 i 17 ( Projekt rozbiórki; pkt 8 - uwaga
oraz pkt 11 ust. 8- Uwagi końcowe)
5.WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy
6.DODATKOWE WSKAZANIA W TYM ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ
KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU,
AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.
Roboty należy prowadzić z rusztowań
Prace rozbiórkowe należy wstrzymać przy V wiatru powyżej 10m/s.
Jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr
jest zabronione.
W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niższych
kondygnacjach jest zabronione
przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie
jest zabronione
W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną
W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania długość
umocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich
umocowanie powinno być niezawodne.
Dojazd umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych
zagrożeń zapewniony jest od strony ul. Masztowej i prostopadle do ul. Zatorskiej ( droga
pomiędzy dz. nr 68/11 a 277/6- Mapa zasadnicza)
Projektant:

Podobne dokumenty