PGNiG SA w Warszawie oddział w Zielonej Górze

Transkrypt

PGNiG SA w Warszawie oddział w Zielonej Górze
GIEŁDA STAŻY – OPIS PRACODAWCY
„Praktyczne kształcenie dla rynku pracy”
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka; Działanie 4.1
Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu
dla gospodarki opartej na wiedzy; Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Nazwa firmy: w Warszawie, oddział w Zielonej Górze
Branża: Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego
Osoba do kontaktu: Katarzyna Czugaj
Opis działalności (do 400 znaków)
PGNIG
SA
oddział
w
Zielonej
Górze
zajmuje
się
zagospodarowaniem
i eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie województw:
lubuskie,
dolnośląskie,
pomorskie,
zachodniopomorskie,
wielkopolskie.
W obszarze działania oddziału funkcjonują: 22 kopalnie ropy naftowej, gazu
ziemnego, 2 podziemne magazyny gazu, 1 odazotownia oraz 2 ekspedyty ropy
naftowej.
Typ instytucji:
Wielkość firmy:
Mikro przedsiębiorstwo
państwowa
Małe przedsiębiorstwo
niepaństwowa
Średnie przedsiębiorstwo
Duże przedsiębiorstwo
Firma umożliwia realizację staży w obszarze:
Marketing/ Promocja/ Public Relations/ Redakcja
Zasoby Ludzkie/ Rekrutacja/ Szkolenie
Administracja/ Infrastruktura/ Operacje/ Sekretariat/ Wynagrodzenia/ Prawny
Obsługa Klienta/ Edukacja Ucznia/ Serwis/ Usługi
Sprzedaż/Zdobywanie Dotacji (Fundraising)/ Windykacja/ Zakupy
Finanse/ Księgowość
Produkcja/ Drukowanie/ Tworzenie Oprogramowania
Informatyka/ Wsparcie IT
Sposób rekrutacji stażysty
Analiza dokumentów
Spotkanie rekrutacyjne
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty