Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 10 listopada 2016 r.

Transkrypt

Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 10 listopada 2016 r.
Paweł Szewczyk
2016.11.10 14:34:43
+01'00'
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
Warszawa, dnia 10 listopada 2016 r.
Poz. 16
OBWIESZCZENIE
M I N I S T R A R O Z W O J U I F I N A N S Ó W 1)
z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej
za październik 2016 r.
Na podstawie art. 8a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych
kopalin (Dz. U. z 2016 r. poz. 1581) ogłasza się, że:
1)
średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego za październik 2016 r. wynosi 74 zł;
2)
średnia cena tony ropy naftowej za październik 2016 r. wynosi 1 384 zł.
Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk
1)
Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Podobne dokumenty