1. Ruiny zamku Biskupów Krakowskich w Iłży zwane w dalszej

Transkrypt

1. Ruiny zamku Biskupów Krakowskich w Iłży zwane w dalszej
REGULAMIN
PRZEBYWANIA NA TERENIE RUIN ZAMKU W IŁŻY
PODCZAS XIX TURNIEJU RYCERSKIEGO
30.04-01.05.2016 r.
1. Ruiny zamku Biskupów Krakowskich w Iłży zwane w dalszej części regulaminu „
obiektem” stanowią własność Gminy Iłża zwanej w dalszej części regulaminu
„właścicielem”.
2. Obiekt jest dostępny dla zwiedzających w godzinach od 12.00 do 22.00.
3. Wstęp na teren obiektu jest płatny.
4. Opłaty za korzystanie z niektórych części obiektu może pobierać osoba lub instytucja
upoważniona przez właściciela.
5. Na terenie obiektu zabrania się:
 wspinania lub chodzenia po murach,
 palenia ognisk poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela,
 niszczenia zabytkowej zabudowy oraz urządzeń technicznych znajdującej się
na terenie obiektu,
 niszczenia drzew oraz innej roślinności,
 rzucania lub składowania śmieci w miejscach innych niż wyznaczone,
 spożywania alkoholu w miejscach innych niż to tego wyznaczone,
 prowadzenia działalności handlowej bez zezwolenia właściciela terenu.
 przebywania na terenie obiektu poza wyznaczonymi godzinami otwarcia.
 wjeżdżania na teren obiektu pojazdami silnikowymi bez zezwolenia
właściciela terenu.
 zachowywania się w taki sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych osób
lub mieniu, a także zakłóca porządek publiczny.
6. Osoby przebywające na terenie obiektu poza godzinami jego otwarcia lub łamiące
postanowienia niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte przez organy do tego
upoważnione.
7. Wejście na teren obiektu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.