oświadczenie służące ustaleniu prawa do świadczeń z pomocy

Transkrypt

oświadczenie służące ustaleniu prawa do świadczeń z pomocy
OŚWIADCZENIE
służące ustaleniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej
lInię i nazwisko
.
Adres
.
Oświadczam, że:
..........................................................................................................................................................
...................
•••••••••
•
•••
••••••
•••••••••••••••••
.
'
~ •••••
_/_
'o •••••••••••••
'~' ••
••••••••.••••••••••
:••:.•, •• ' •.•••••
• •••••••••••••••••
;i--..:·o·--~ •• ' o .•.•.••••••••••
••••••
•••••••••••
• ';;- •.•.••.•••.•••
• •••..••••....•..•
o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
0 ••••••••••••••••••••••
';' ••••.•••
-••.•••••••••••
-••••••
.;
~
•
•.•
-
;,
'0- •. -'
~~
-
~~_
••••••••••••
~~.:: .•. :~ .• ~ •.••••
•••••
' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••.•••.•.••••••••.••••••••••••..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.-.~~~••..•• '•••.•.••.•••.••.•••••••..••••..•.•••••••••••.••••••..•.••••.•.•••••••••.••.••..•.•••..•••..
:,
...............
'•••••
' o. o ••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.,.,r •.•.•••••.••••.••••.••••.••••••••••••••.•
·
••
·0.- ••••••••.•.••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
:i·:~.••..•.••••••.•.•••••.•.••••••..•..•
•••••••••••••••••
................
0,0
-••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
'
.
'
.
-
.- ••
o' ••••.••••
,; ••.•.••••.•.•
.-~ ••..••.•.•
-•.•
~' •••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~'},
·1·'·
...••...........~•..-. "
,;
.
;_:',
•••••••••••••••••
,y"
';..
jf:..•.-.•.•.•••••••••••••••••.•••••••••.••.••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Art. 233 ~;lustawyzdnia,6czerwca
1997r. Kodeks Karny (Dz.U. Nr.88,p{)~. SS3. z
późno zm~~b~zmi:,~Ktoskładajączeznanie
mające służyć za d()wód w postęp9waniu
sądowym ~lUb·.w .innym postępowaniu
prowadzonym ..lla '.p. 0<ista\Vie ustawy, zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 ".
Jestem śW{idolllyodpOWierlzialności
Miej scowość
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Data
Podpis osoby składającej oświadczenie
Oświadczenie zostało odebrane przez:
Imię i nazwisko
Data
podpis i pieczęć pracownika
.