Kodeks Karny, art

Transkrypt

Kodeks Karny, art
3
Kodeks Karny, art. 233
„§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym, lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3”.
............................................
(imię i nazwisko)
............................................
(adres)
...........................................
(seria i nr dowodu osobistego)
OŚWIADCZENIE
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 K.K. za składanie fałszywych zeznań
oświadczam, że
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Pruszków, dnia................................
.............................................
( podpis)
Oświadczenie przyjął
.............................................................................
( data i podpis pracownika przyjmującego oświadczenie)

Podobne dokumenty