PROGRAM konferencji "Nowe wyzwania w szkolnej

Transkrypt

PROGRAM konferencji "Nowe wyzwania w szkolnej
Akademia Ignatianum w Krakowie
Katedra Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Katedra Nauk o Rodzinie
ZAPRASZAJĄ
3 czerwca 2016 roku
na III Ogólnopolską Konferencję Naukową
z cyklu „Nowe wyzwania w szkolnej profilaktyce”, pod hasłem:
Profilaktyka dla rodziny - rodzina dla profilaktyki
Miejsce: Akademia Ignatianum, ul. Kopernika 26, KRAKÓW
PROGRAM:
9.30-11.30
Otwarcie konferencji, dr K. Biel SJ, Dziekan Wydziału Pedagogicznego AIK
Powitanie uczestników i gości oraz wprowadzenie w tematykę obrad, dr K. Kmiecik-Jusięga AIK
(aula im. G. Piramowicza AIK)
9.50-11.30
PANEL I, prowadzący, dr hab. Ewa Gurba AIK
9.50-10.10
Rodzina wobec nowych zaburzeń, obszarów i czynników ryzyka - interpretacja
socjopedagogiczna i medyczna, dr hab. Mariusz Jędrzejko, Centrum Profilaktyki Społecznej,
Warszawa
10.10-10.30
Co nas chroni? Rola uczuć i relacji osobowych w profilaktyce kreatywnej, dr hab. Krzysztof
Wojcieszek, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych „Pedagogium”, Warszawa
10.30-10.50
Nauczyciele i rodzice – obszary współpracy na rzecz profilaktyki społecznej, dr hab. Izabela
Bieńkowska, dr Małgorzata Kitlińska Król, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała
10.50-11.10
Kompetencje wychowawcy - profilaktyka w kontakcie z rodzicami w szkole i poza szkołą, dr
Marek Dziewiecki, UKSW, Warszawa
11.10-11.30
Rodzice w szkolnym programie profilaktycznym na przykładzie Programu Domowych
Detektywów, dr hab. Krzysztof Ostaszewski, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
11.30-12.00
PRZERWA KAWOWA
12.00-13.40
PANEL II, prowadzący, dr Karolina Kmiecik-Jusięga, AIK
12.00-12.20
Wychowawcze znaczenie systemu wartości w rodzinie jako czynnik chroniący przed
zachowaniami ryzykownymi, dr Marian Bursztyn, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków
12.20-12.40
Kultura pedagogiczna rodziców jako ważny element i obszar działań profilaktycznych w
rodzinie i dla rodziny, dr Anna Błasiak, AIK
12.40-13.00
Rodzina w procesie resocjalizacji nieletnich, dr Agnieszka Barczykowska, dr Maciej Muskała,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
13.00-13.20
Wychowanie we wspólnocie osób działaniem profilaktycznym… – na kanwie pewnego
nauczania, dr Anastazja Sorkowicz, Uniwersytet Śląski
13.20-14.20
PRZERWA OBIADOWA
!
!
!
14.20-16.00
OBRADY W SEKCJACH TEMATYCZNYCH
SEKCJA I
Rozwój kompetencji rodzicielskich jako działanie profilaktyczne (sala nr 405),
prowadzenie: dr Ewa Dybowska, dr Ewa Dziewońska
14.20-14.35
Rodzina podstawowym źródłem różnorodności, mgr Aleksander Sapiński, Wyższa Szkoła
Biznesu, Dąbrowa Górnicza
14.35-14.50
Pozytywne strategie w profilaktyce zachowań problemowych w rodzinie - w kierunku
profilaktyki pozytywnej, mgr Sławomir Kania, Uniwersytet Opolski
14.50-15.05
Jaka profilaktyka dla rodzin zastępczych?, dr Małgorzata Lis, Akademia HumanistycznoEkonomiczna, Łódź
15.05-15.20
Kształcenie kompetencji społecznych formą profilaktyki zaburzeń w funkcjonowaniu
wychowawczym rodziny, dr Ewa Dziewońska, AIK
15.20-15.35
Postawy wobec rodziny polskich i francuskich licealistów, dr Anna Manowska, AIK
15.35-15.50
Wspieranie rodzicielskich kompetencji , dr Ewa Dybowska, AIK
15.50-16.00
DYSKUSJA
SEKCJA II
Profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym (sala nr 419),
prowadzenie: dr Justyna Kusztal, dr Małgorzata Kozak
14.20-14.35
W jedności siła, czyli znaczenie współpracy środowisk wychowawczych w profilaktyce, mgr
Edyta Górka, Staropolska Szkoła Wyższa, Kielce
14.35-14.50
Funkcje rodziców w szkole w świetle regulacji prawnych, dr Justyna Kusztal, Uniwersytet
Jagielloński
14.50-15.05
Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci w programach profilaktycznych oraz procedurach
szkolnych i innowacjach profilaktycznych skierowanych do rodziców, dr Małgorzata Kozak,
Uniwersytet Jagielloński
15.05-15.20
Kierunki pracy profilaktycznej pedagoga szkolnego w zagrożonym środowisku lokalnym, dr
Bogumiła Bobik, Uniwersytet Śląski, Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Bytomiu
15.20-15.35
Analiza propozycji programów szkolnej profilaktyki zdrowotnej w kontekście współpracy
szkoła-dom, dr Justyna Modrzejewska (Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała),
mgr Jolanta Walaszek-Latacz (Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Gliwice)
15.35-15.50
Profilaktyka szkolna skierowana do rodzin odmiennych kulturowo, dr Ewa Sowa-Behtane, AIK
15.50-16.00
Współpraca wychowawcy profilaktyka z rodzicami. Profesjonalizm, doświadczenie i …
poczucie humoru, mgr Katarzyna Ciszewska i mgr Tomasz Gubała, Fundacja Wspomagająca
wychowanie, ARCHEZJA
16.00-16.30
ZAKOŃCZENIE I PODSUMOWANIE KONFERENCJI, aula im. G. Piramowicza AIK
ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!
ZGŁOSZENIA PROSIMY WYSYŁAĆ DO 1 CZERWCA 2016
NA ADRES MAILOWY: [email protected]
!
Patronat honorowy:
Rektor Akademii Ignatianum, prof. Józef Bremer SJ
Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznego AIK, dr Krzysztof Biel SJ
Kuratorium Oświaty w Krakowie