Umowa – zlecenie nr

Transkrypt

Umowa – zlecenie nr
Umowa – zlecenie nr
Zawarta w dniu______________________roku w Warszawie pomiędzy:
__________________________________________________________
a
2. Tadeuszem Dzwonkiem zamieszkałym w Warszawie przy ul. Osmańczyka 14/24, prowadzącym działalność
gospodarczą pod nazwą „Tania Kuchnia Domowa” legitymującym się dowodem osobistym seria: ARB694450,
posiadającym numer NIP: 521-310-05-15, REGON 016097263, zwany w treści Umowy ZLECENIOBIORCĄ.
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa przez ZLECENIOBIORCĘ gorących posiłków szt. __,
Na rzecz ZLECENIODAWCY w okresie od _____________________________
2. Posiłek będzie składać się z „drugiego dania” w formie gotowej do spożycia.
Do posiłków będą dołączone sztućce
3. ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się dostarczać ciepłe posiłki o godz__, na wyznaczony wcześniej adres
§2
1. Koszt 1-go posiłku strony ustalają na 9zł + 8% vat
§3
1. ZLECENIODAWCA ureguluje należność na podstawie faktur VAT wystawianych przez ZLECENIOBIORCĘ w
cyklach miesięcznych
2. Należność zostanie przekazana przez ZLECENIODAWCĘ w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury na
konto podane przez ZLECENIOBIORCĘ
§4
ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się do wykonania umowy z należytą starannością i terminowością, natomiast
ZLECENIODAWCA do zapłaty należności w ustalonym terminie
§5
Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem
nieważności
§6
Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z 14-dniowym okresem wypowiedzenia
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego
§8
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron
ZLECENIOBIORCA
ZLECENIODAWCA