tutaj - Przeprowadzki Bydgoszcz

Transkrypt

tutaj - Przeprowadzki Bydgoszcz
Umowa
zawarta w dniu ............................... w ...................................................................................
pomiędzy
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
................................................................................................................................................
zwanym dalej Zleceniodawcą
a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym – Leszek Krzemkowski
z siedzibą 85-862 Bydgoszcz, ul. Kliniczna2/1, NIP 953-133-98-88,
Regon 091530448
Reprezentowanym przez Pana Leszka Krzemkowskiego
zwanym dalej Zleceniobiorcą
§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi przeprowadzenia ..............................................
z pomieszczeń mieszczących się przy ..................................................................................
do pomieszczeń znajdujących się przy ................................................................................:
- pakowanie i rozpakowywanie .....................................................................................;
- załadowanie i rozładowanie (wraz z rozkręceniem i skręceniem w razie potrzeby)
mebli i ich przewiezienie;
- załadowanie i rozładowanie sprzętu informatycznego.
§2
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usługi w dniu ………......................................
w godzinach .........................................
§3
Zleceniobiorca dostarczy do siedziby .............................................................. w przeddzień
wykonania usługi kontenery w ilości umożliwiającej spakowanie wszystkich dokumentów
i innych przedmiotów będących na wyposażeniu Zleceniodawcy.
§4
Koszt usługi wyniesie ……………...........................................................................................
§5
Wynagrodzenie za wykonaną usługę Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić w terminie
7 dni od otrzymania faktury, przelewem na wskazane konto.
§6
Zleceniobiorca zobowiązuje się do :
1. Sprawnego i bezszkodowego przeprowadzenia wyposażenia .........................................
2. Demontażu, załadowania, przewiezienia, rozładowania, montażu i ustawienia mebli
według wymogów Zleceniobiorcy.
3. Załadowania, przewiezienia i rozładowania kontenerów.
§7
Zleceniodawca zobowiązuje się do:
1. Udostępnienia pomieszczeń biurowych
2. Czytelnego oznakowania wyposażenia biura poprzez wskazanie
przeznaczenia, tj. opisanie na każdym przedmiocie numeru pokoju.
miejsca
§8
Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 10
Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.
ZLECENIOBIORCA
ZLECENIODAWCA

Podobne dokumenty