Przy³¹cze wody

Transkrypt

Przy³¹cze wody
1
NIP 957 – 055 – 42 – 14
NR EW. 49260
U.M. GDAŃSK
FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA
LESZEK HERSTOWSKI
GDAŃSK – WRZESZCZ ul. Kochanowskiego 14 / 13
tel. 344 - 54 – 85
tel. kom. 0-600-212-901
NAZWA INWESTYCJI :
BUDYNKI MIESZKALNE
GDAŃSK ul. CEMENTOWA 9 i 9A dz. nr 185 / 7
INWESTOR:
GDAŃSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI
KOMUNALNYCH – ZAKŁAD BUDśETOWY
80 – 254 GDAŃSK ul. PARTYZANTÓW 74
NAZWA OPRACOWANIA :
PROJEKT PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO
PROJEKTOWAŁ:
L. HERSTOWSKI
upr. 5702 / GD/ 93
Gdańsk wrzesień 2010 r .
2
ZAWARTOŚĆ TECZKI
1.0.
Strona tytułowa
2.0.
Strona zawartości teczki
3.0.
Opis techniczny
4.0.
Rysunki
Rys. nr 1
Plan sytuacyjny.
skala 1 : 500
Rys. nr 2
Profil przyłącza wodociągowego
skala 1 : 50 / 100
3
OPIS TECHNICZNY
- do projektu przyłącza wodociągowego do budynków mieszkalnych
Gdańsku przy ul. Cementowej 9 i 9A dz. nr 185 / 7
1.0.
Podstawa opracowania:
1.1.
Zlecenie umowa
1.2.
Warunki techniczne podłączenia do sieci wod. – kan
budynków mieszkalnych
przy ul. Cementowej nr 5-9 w Gdańsku. EWI – WT / 195 A / 2009 / AKP
wydane przez Saur Neptun Gdańsk S.A. dn. 05.06.2009 r.
1.3.
Plan sytuacyjny z naniesionym uzbrojeniem.
1.4.
Obowiązujące normy i przepisy.
2.0.
Zakres opracowania :
Projekt zakresem swym obejmuje przyłącze wodociągowe do budynków
mieszkalnych w Gdańsku przy ul. Cementowej 9 – 9A , działka nr 185 / 7
3.0. Opis szczegółowy :
3.1. Przyłącze wodociągowe.
Włączenie do sieci wodociągowej wykonać do istniejącego przewodu
wodociągowego PCW 110 biegnącego w pobliŜu posesji. Włączenie wykonać przy
pomocy opaski do nawierceń 110 / 2’’ dla rur PCW.
Projektowane przyłącze wykonać naleŜy z rur PE 63 x 4,6 ( PN 10 )
łączonych za pośrednictwem złączek skręcanych , zaleca się wykonanie przyłącza
z jednego kawałka rury PE.
4
Na przyłączu montować zasuwę do nawiercania DN 50 gwintowaną z miękkim
doszczelnieniem.
Nad rurociągiem ułoŜyć taśmę lokalizacyjno - ostrzegawczą koloru biało - niebieskiego
o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową z zamocowaniem jej do zasuwy.
Taśmę naleŜy prowadzić na wysokości 20 cm nad grzbietem rur.
Przy zabudowie zestawu wodomierzowego stosować naleŜy zawory kulowe oraz zawór
zwrotny kl. EA za zestawem wodomierzowym od strony instalacji wewnętrznej.
MontaŜ wodomierza wykonać zgodnie z PN – ISO 4064-2+Ad1 oraz Warunkami
Technicznymi Saur Neptun Gdańsk.
Dla pomiaru ilości pobranej wody przyjęto wodomierz WS 3,5 Dn 25 .
Zestaw wodomierzowy z zaworami odcinającymi oraz zaworem zwrotnym
antyskaŜeniowym zainstalowany zostanie w prefabrykowanej studni wodomierzowej
DN 1200 mm.
Studnię wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych
z betonu
wibroprasowanego B45 , wodoszczelnego W8 , mrozoodpornego F – 50 zgodnie z normą
DIN 4034. Elementy prefabrykowane naleŜy zamawiać z osadzonymi fabrycznie
stopniami złazowymi z monolitycznym dnem połączonym z kręgiem podstawy studni.
Przykrycie studni z włazem Ŝeliwnym typu lekkiego.
Układanie przewodu wodociągowego z PE wykonać na podsypce, zgodnie z instrukcją
montaŜu producenta rur.
KaŜdy zastosowany materiał uŜyty do budowy przyłącza oraz instalacji wewnętrznej ,
w tym środek dezynfekcyjny winien uzyskać zgodę właściwego państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego wydaną na podstawie atestu higienicznego
Państwowego Zakładu Higieny.
3.1.1. Obliczenie zapotrzebowania w.z.
Wyznaczenie przepływu obliczeniowego ( wg. PN - 92/B - 01706 )
RODZAJ PUNKTU CZERPALNEGO
NORMATYWNY
ILOŚĆ
Σ qn
WYPŁYW
Umywalki
0,14
8
1,12
Zlewozmywaki
0,14
8
1,12
Wanny
0,30
8
2,40
Płuczki
0,13
8
1.04
5
Pralki
0,25
8
2,00
ΣQn
= 7,68
Stąd q obliczeniowe wg. tablicy 2
q = 1,56 dm3 / sek.
Przepływ obliczeniowy dla wodomierza :
qw = 2 q
qw = 2 x 1,56 dm3 / sek.
qw = 3,12 dm3 / sek. = 11,2 m3 / h
Dla powyŜszych danych dobrano wodomierz WS 3,5 DN 25
- lub inny o określonych danych technicznych
Dane techniczne wodomierza :
- nominalny strumień objętości qp = 3,5 m3 / h
- średnica nominalna DN 32
- maksymalny strumień objętości qs = 7,0 m3 / h
3.2.2. Roboty ziemne.
Roboty ziemne z uwagi na niewielki zakres wykonać naleŜy ręcznie
z zachowaniem szczególnej ostroŜności.
Wszelkie napotkane uzbrojenie traktować naleŜy jako czynne.
Ściany wykopu umocnić wypraskami lub deskowaniem poziomym.
Wszystkie roboty ziemne naleŜy realizować z zachowaniem szczególnej
ostroŜności i przepisów BHP oraz zgodnie z normami BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050.
W miejscach skrzyŜowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach
włączeń do istniejącej sieci naleŜy wykonać przekopy próbne, kontrolne celem ustalenia
rzeczywistych rzędnych posadowienia.
6
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu przewody podziemne , krzyŜujące
się lub biegnące równolegle z wykopem – powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniem , a w razie potrzeby podwieszone lub podparte w sposób zapewniający
ich eksploatację.
Zachować bezpieczne odległości od przeszkód terenowych , a zwłaszcza od czynnych
napowietrznych i podziemnych linii energetycznych. W miejscach skrzyŜowań z kablami
energetycznymi na kable nałoŜyć rury ochronne dwudzielne typu AROT φ 110 – NN.
Prace w rejonach skrzyŜowań wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej
ostroŜności a wszelkie napotkane uzbrojenie traktować jako czynne.
Zasypka winna być wykonana warstwami kolejno zagęszczonymi, szczególnie starannie
naleŜy zagęścić grunt wokół przewodu i na wysokości 0,5 m ponad rurę.
Materiałem zasypu w obrębi e strefy niebezpiecznej powinien być grunt bez grud i
kamieni ,mineralny, sypki , drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480.
3.2.3. Uwagi dla wykonawcy.
-
przed przystąpieniem do robót wykonawca winien wejść w kontakt z poszczególnymi
uŜytkownikami uzbrojenia podziemnego;
-
trasa kanalizacji sanitarnej winna być wytyczona przez geodetę z uprawnieniami,
w oparciu o lokalizację studzienek ;
-
w przypadku natrafienia na uzbrojenie nie wykazane w inwentaryzacji - naleŜy
powiadomić uŜytkownika tego uzbrojenia a uzbrojenie zabezpieczyć;
- wszystkie napotkane urządzenia energetyczne naleŜy traktować jako czynne,
będące pod napięciem i groŜące poraŜeniem;
- naleŜy wykonać rysunki powykonawcze .
4.0. Uwagi końcowe:
Całość robót montaŜowych naleŜy wykonać zgodnie z :
* PN-92/B-10735 "Kanalizacja, przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze".
7
*" Wytyczne techniczne wykonawstwa robót budowlano-montaŜowych w zakresie
sieci kanalizacyjnej" - tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe rozdział 2 i 3 - Arkady
1988.
* "Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej , Gazowej i Klimatyzacji
- Warszawa 1996
Wszystkie wbudowane materiały muszą bezwzględnie posiadać waŜne atesty , aprobaty
techniczne Państwowego Zakładu Higieny i Instytutu Technologii Budownictwa .
Istniejące zasilanie wodociągowe zlikwidować w sposób trwały. Włączenie instalacji
sanitarnych zewnętrznych do istniejących studzienek posesyjnych
Zgłosić do odbioru słuŜbom SN Gdańsk
8
5. INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1. DANE OGÓLNE
GDAŃSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI
KOMUNALNYCH – ZAKŁAD BUDśETOWY
80 – 254 GDAŃSK ul. PARTYZANTÓW 74
INWESTOR:
OBIEKT :
LOKALIZACJA :
PODSTAWA PROJEKT. :
Budynki mieszkalne
Gdańsk ul. Cementowa 5-9 działka nr 185 / 7
Umowa na wykonanie projektu , warunki techniczne
wydane przez gestora sieci , wizja lokalna w terenie ,
mapa do celów projektowych.
CEL WYKONANIA PROJ.:
Budowa przyłącza wodociągowego
2.0. ZAKRES ROBÓT CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
a. roboty ziemne : wykopy liniowe oraz obiektowe o głębokości do 2,2 m.
b. roboty montaŜowe elementów przyłączy wodociągowych – wykonanie wcinki ,
montaŜ zasuwy domowej , montaŜ zestawu wodomierzowego.
c.
3.
roboty porządkowe.
ELEMENTY KTÓRE
MOGĄ STWARZAĆ ZAGROśENIE
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.
Brak elementów zagospodarowania terenu stwarzających zagroŜenie bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi.
4.
PRZEWIDYWANE ZAGROśENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH. ,
9
-
wykopy pod rurociągi i studnie kanalizacji sanitarnej
-
wymagane zabezpieczenie oraz oznakowanie tablicami informacyjnymi i
ostrzegawczymi.
-
roboty ziemne prowadzone w rejonie fundamentów budynku.
NaleŜy przestrzegać zasad BHP z zachować szczególną ostroŜność przy
wykonywaniu wszystkich robót budowlanych , na kaŜdym etapie realizacji
przedmiotowej inwestycji.
Szczególną ostroŜność oraz przestrzeganie zasad BHP naleŜy
zachować podczas wykonywania robót ziemnych.
5.
SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Wszyscy pracownicy realizujący inwestycję powinni zostać przeszkoleni
przez Kierownika Budowy w zakresie ogólnego stosowania zasad BHP
przy wykonywaniu robót budowlanych , w szczególności robót ziemnych.
6.
ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA
ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO
ZAGROśENIA ZDROWIA.
Cały teren budowy powinien zostać ogrodzony i oznakowany tablicami
,, NieupowaŜnionym wstęp wzbroniony ” Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na
zabezpieczenie i oznakowanie wykopów.
Ściany wykopów naleŜy zabezpieczyć przez deskowanie zgodnie
z zasadami BHP.
Roboty powinny być wykonywane pod stałym nadzorem technicznym ,
a osoby pełniące nadzór powinny posiadać uprawnienia budowlane i odpowiednie
przeszkolenie BHP
10
Gdańsk 2010.09.15.
OŚWIADCZENIE
Oświadczam , Ŝe projekt przyłącza wodociągowego
do budynków wielomieszkalnych w GDAŃSKU
przy ul. Cementowej 9 i 9A dz. Nr 185 / 7 został sporządzony
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
PROJEKTANT
LESZEK HERSTOWSKI
nr upr bud. 5702/Gd/93
11