Deklaracja - CKS Szczecin

Transkrypt

Deklaracja - CKS Szczecin
Szczecin, .................................
…………………………………………………………….
(imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych )
Lekcje religii/etyki oraz zajęcia wychowania do życia w rodzinie są fakultatywne.
Szkoła organizuje zajęciach religii i etyki na wniosek rodziców i prawnych opiekunów
uczniów. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie są obligatoryjnie organizowane przez
szkołę, przy czym rodzice/prawni opiekunowie mogą zrezygnować z udziału dziecka
w tych zajęciach.
Deklaracja
dotycząca ucznia............................…………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)
Wyrażam życzenie, aby moje dziecko uczestniczyło/nie uczestniczyło* w zajęciach
religii/etyki* organizowanych przez szkołę.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na udział mojego dziecka w zajęciach
wychowania do życia w rodzinie organizowanych przez szkołę.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka dla
potrzeb szkoły zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 833 z późniejszymi zmianami).
……..……………………………………………….
(podpis rodziców/opiekunów prawnych)
*niepotrzebne skreślić