Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na

Transkrypt

Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na
.....................................................
(miejscowość, data)
Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka
na wychowanie do życia w rodzinie
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka
..............................................................................................
(imię i nazwisko)
w zajęciach wychowania do życia w rodzinie organizowanych przez szkołę.
.............................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
* niepotrzebne skreślić

Podobne dokumenty