Ogłoszenie

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie
BURMISTRZ KRUSZWICY
OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO
MARKI VOLKSWAGEN TRANSPORTER T- 4 1,9D
O NUMERZE REJESTRACYJNYM
CIN - A808
I. Przedmiot sprzedaży:
Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy marki Volkswagen Transporter o numerze
rejestracyjnym CIN-A808, stanowiący mienie Gminy Kruszwica,
przy ulicy Nadgoplańskiej 4, 88-150 Kruszwica.
Pojazd można obejrzeć do dnia 19.05.2016 r. ul. Nadgoplańska 9 w Kruszwicy (przy referacie
Gospodarki komunalnej i robót publicznych ) w godzinach 08.00 do 14.00.
Dane identyfikacyjne pojazdu:
Marka : VOLKSWAGEN
Model: TRANSPORTER T – 4, 1,9D
Nr podwozia: WV1ZZZ70ZWH147290
Nr dowodu rejestracyjnego: DR/BAF 3023727
Nr karty pojazdu: KP/AAA 1452864
Nr rejestracyjny: CIN - A808
Rok produkcji: 1998
Data pierwszej rejestracji: 23.04.1998
Data ważności badań techn: 2016.03.31
Stan licznika (km): 306591
Pojazd – rodzaj: SAMOCHÓD CIĘŻAROWY
Rodzaj nadwozia: skrzyniowy
Dop. Masa całk. (kg): 2575
Masa własna (kg): 1671
Liczba miejsc: 6
Kolor nadwozia: ZIELONY
Silnik – rodzaj: SPALINOWY
Pojemność silnika (cm3): 1896
Ukł. –cyl. liczba: RZĘDOWY - 4
Rodzaj skrzyni biegów: MANUALNA (5)
Ilość osi: 2
Ogumienie: VREDSTEIN 185/70/HR15
II. Cena
Wartość rynkowa brutto, wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona została na kwotę
5. 000,00 zł i jest zarazem ceną wywoławczą powyższego samochodu.
III. Wadium
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny
wywoławczej
pojazdu,
co
stanowi
500,00
zł
(słownie:
pięćset
00/100
złotych)
na konto Urzędu Miejskiego w Kruszwicy Nr 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017
w terminie do dnia 20.05.2016 r. do godz. 10:00
Wadium złożone przez wygrywającego zostanie zaliczone na poczet zakupu pojazdu, a pozostałym
uczestnikom zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
Wadium nie podlega zwrotowi, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się
od zawarcia umowy.
IV. Warunki uczestnictwa w przetargu
Oferta
powinna
być
złożona
w
zamkniętej
kopercie
z
napisem:
„Oferta na zakup Volkswagena T 4, 1,9D Nie otwierać przed dniem 20.05.2016 r. do godz. 10.00.”
Ofertę należy złożyć na druku formularza ofertowego (zal.nr 2 do ogłoszenia), który można pobrać
na stronie www.bip.kruszwica.gmina.pl lub w siedzibie sprzedawcy, Urzędzie Miejskim
w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, pok. nr 30.
Oferta powinna zawierać:
- Imię i nazwisko lub nazwę oferenta,
- adres siedziby oferenta,
- numer PESEL i NIP oferenta,
- datę sporządzenia oferty,
- oferowaną cenę,
-oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz
przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.
Do oferty należy dołączyć kopie wniesienia wadium.
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert
wariantowych.
V. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2016 roku o godz. 10.30, w sali nr 9.
VI. Zastrzega się prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek z ofert.
VII. O wyborze ofert będzie decydować najwyższa zaproponowana cena.
W przypadku złożenia dwóch lub więcej najwyższych ofert ( tj. o tej samej cenie ), Sprzedający
odrębnym pismem wyznaczy termin do złożenia ofert dodatkowych.
Kupujący, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
VIII. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie 2 dni od dnia otrzymania
powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
IX. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy po zawarciu umowy kupna-sprzedaży następuje
niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
X. Wszelkie informacje na temat sprzedaży samochodu można uzyskać u p. Jerzego Ostrowskiego,
pod numerem telefonu (52) 3515010 wew. 81 lub kom. 605561060.