Oferta przetargowa na dzierżawę nieruchomości poł

Transkrypt

Oferta przetargowa na dzierżawę nieruchomości poł
…………….……………………, dnia……………………….
Oferta przetargowa na dzierżawę nieruchomości położonej w
Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Gen. Wiktora Thommee
obejmującej działki nr ewid. 15, 18, 19, 26
obr. 4 2-03
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwa lub firma oraz siedziba, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny
podmiot , telefon kontaktowy, numer NIP/REGON lub PESEL
 Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami przetargu, w tym
z projektem umowy dzierżawy oraz że przyjmuję te warunki bez
zastrzeżeń.
 Powierzchnia, jaką zamierzam wydzierżawić wynosi ……………………
(słownie: ……………………………………………………………………….) metrów
kwadratowych.
 Oferuję kwotę netto czynszu dzierżawnego za 1 metr kwadratowy
wynoszącą …………………………..zł (słownie:
....................……………………………………………………………………………………),
Numer rachunku bankowego, na które należy zwrócić wpłacone wadium:
……………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu, przy zachowaniu
zasady jawności postępowania przetargowego.
……………………………………………………………….
Podpis oferenta lub osoby upoważnionej do składania
w imieniu oferenta oświadczeń woli
W załączeniu:
- kopia dowodu wniesienia wadium
- aktualny odpis z KRS jeżeli oferta składana jest przez spółkę.

Podobne dokumenty