UCHWAŁA NR IV/16/11 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ WODZIE z

Transkrypt

UCHWAŁA NR IV/16/11 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ WODZIE z
UCHWAŁA NR IV/16/11
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ WODZIE
z dnia 17 lutego 2011 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MIEJSKIEJ CZARNA WODA na rok 2011.
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), w zw. z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzajace
ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i lit.
i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 9.677.666 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 8.224.854 zł
2) dochody majątkowe: 1.452.812 zł
jak w załączniku nr 1.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 11.182.810 zł, w tym:
1) wydatki bieżące na łączną kwotę 8.893.676 zł.
2) wydatki majątkowe na łącznę kwotę 2.289.134 zł.
jak w załączniku nr 2.
§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.505.144 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.995.884 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.490.740
zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1) kredytów zaciąganych w roku 2011 zł, z czego:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 951.000 zł,
b) na prefinansowanie (wyprzedzające finansowanie) działań finansowanych ze środków budżetu Unii
Europejskiej 542.647 zł,
2) kredytów zaciąganych w roku 2011 na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
do kwoty 300.000 zł.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Czarna Woda do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust 3.
§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 75.000 zł, z czego:
1) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 52.305 zł,
2) rezerwę związaną z zarządzaniem kryzysowym 22.695 zł.
§ 5. Dochody i wydatki budzetu obejmują:
1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 50.000 zł i wydatki
budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości 50.220 zł,
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 4,
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie
porozumień z organami tej administracji – zgodnie z załącznikiem nr 5,
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
Strona 1
4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 6,
5) dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 80.000 zł oraz wydatki na ochronę środowiska w wysokości
160.466 zł,
6) ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 196 zł.
§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2011:
1) dotacji przedmiotowych i dotacji na inwestycje – jak w załączniku nr 7,
2) dotacji podmiotowych jak w załączniku nr 8
3) dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów
publicznych jak w załączniku nr 9.
§ 7. Wydatki budżetu na 2011 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 12.180zł,
w tym ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U.Nr 52, poz. 420 z późn.
zm) na łączną kwotę 12.180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 8. 1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy, jak
w załączniku nr 11 .
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Czarna Woda do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją
wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, jak w załączniku nr 11.
§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie jak w załączniku nr 12.
2. Z budżetu udziela się dotacji dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w łącznej
kwocie 111.656 zł, w tym:
1) dotacje przedmiotowe do odprowadzanych ścieków w wysokości 100.000 zł,
2) dotacje przedmiotowe do wymiany okien w komunalnych zasobach mieszkaniowych i do remontu instalacji
elektrycznej w komunalnych zasobach mieszkaniowych 11.656 zł,
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień do
dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do
budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.
§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Czarna Woda:
1) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem
nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych
w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmiejszenia innych
wydatków bieżących,
2) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian
obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku
pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych.
3) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie
wydatków bieżących:
a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,
b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.
§ 11. W zakresie wykonywania budżetu na 2011 rok upoważnia się Burmistrza Miasta Czarna Woda do:
1) zaciągania w roku 2011 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których
zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 300.000 zł,
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku
niż bank prowadzący obsługę budżetu.
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
Strona 2
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czarna Woda.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2011r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego..
Przewodniczący Rady
Miejskiej
Sebastian Schmidt
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
Strona 3
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/11
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 17 lutego 2011 r.
DOCHODY BUDŻETU na 2011 rok
Dz. Rozdz.
§
010
01095
WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan 2011
UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2011
rok
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
0,0
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
w tym zadania zlecone
0,0
W tym dochody bieżące
0,0
Pozostała działalność
0,0
dotacja na zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez
producentów rolnych
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
600
60014
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
50500
W tym dochody bieżące
50500
Drogi publiczne powiatowe
50000
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
2320
bieżące realizowane na podst. poroz.między j.s.t.
60016
drogi publiczne gminne
0690 Wpływy z różnych opłat
700
W tym dochody bieżące
199457
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
0470
wieczyste nieruchom.
dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
0920 Pozostałe odsetki
70095
500 wpływy za zajęcie pasa drogowego
222939
Gospodarka grunt. i nieruchomościami
Pozostała działalność
0830 wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki
23482
112839
4931
71035
23482
110100
zwrot kosztów energii, za rozmowy telefoniczne, za
wodę i ścieki dokonywany przez dzierżawców oraz
110000
czynsz za lokal mieszkalny w budynku
administracyjnym
100 Odsetki od płatności rozłożonych na raty
odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody
w majątku
3514
W tym dochody bieżące
3514
Cmentarze
1800
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
Sprzedaż mieszkań - raty 8.482zł, sprzedaż
mieszkania 15000zł
300 Odsetki od nieterminowych płatności
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2020 zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. poroz.
z organami administracji rządowej
Użytkowanie wieczyste (GS Kaliska, WEGA, spółdz.
Mieszkaniowa, Solidarność, osoba fizyczna
Dzierżawy pomieszczeń komunalnych – bank,
MZGKiM, Kociewska, Telekomunikacja,
84126 przychodnia, garaże i inne – wg zawartych umów,
dzierżawy gruntów, wynajem pomieszczeń na
stadionie,
0970 Wpływy z różnych dochodów
710
Dotacja na utrzymanie dróg powiatowych /ul.
Dworcowa i Sosnowa, droga Lubiki - Huta Kalna/
500
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
w tym dochody majątkowe
70005
50000
1800 Dotacja na utrzymanie i konserwację grobów
Strona 1
71095
Pozostała działalność
0690 Wpływy z różnych opłat
750
39010
w tym zadania zlecone
34000
W tym dochody bieżące
38960
Urzędy wojewódzkie
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
75023
Urzędy gmin
0690 Wpływy z różnych opłat
0830 wpływy z usług
0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
75056
1714 Opłaty za umieszczanie reklam przy drogach,
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
w tym dochody majątkowe
75011
1714
Spis powszechny i inne
50
34000 Urzędy wojewódzkie
34000
Dotacja na USC, na działalność gospodarczą
i ewidencję ludności
5010 Urząd miasta
50 Zwrot kosztów upomnień i kosztów sądowych,
4500 Usługi kserograficzne,
50 Sprzedaż składników majątkowych
5 Odsetki od nieterminowych płatności
400
5
Rozliczenia z lat poprzednich, prowizja za czynności
płatnika, zwrot kosztów egzekucyjnych
5% dochodów pozyskanych za wykonywanie zadań
zleconych
0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
751
75101
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI i OCHRONY
PRAWA oraz SĄDOWNICTWA
550
w tym zadania zlecone
550 w tym zadania zlecone
W tym dochody bieżące
550
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
550
W tym dochody bieżące
550
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
756
75615
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
Dotacja na aktualizację rejestru wyborców i zakup
oprogramowania
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
2863401 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM
W tym dochody bieżące
2863401
wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
1488401
0310 podatek od nieruchomości
1467172 podatek od nieruchomości od osób prawnych
0320 podatek rolny
3767 podatek rolny od osób prawnych
0330 podatek leśny
12332 podatek leśny od osób prawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
0910
i opłat
2680
75616
550
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTW.
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach
i opłatach lokalnych
wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych
0310 podatek od nieruchomości
0320 podatek rolny
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
300 Odsetki od nieterminowych płatności
4830
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach
i opłatach lokalnych
wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
367553
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych
268346 podatek od nieruchomości od osób fizycznych
5995 podatek rolny od osób fizycznych
Strona 2
0330 podatek leśny
12144 podatek leśny od osób fizycznych
0340 podatek od środków transportowych
25249 podatek od środków transportowych
0360 podatek od spadków i darowizn
9500 podatek od spadków i darowizn
0430 wpływy z opłaty targowej
5319 wpływy z opłaty targowej
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
0910
i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.
na podstawie ustaw
75618
0410 Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż
0480
alkoholu
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
75621
0010 podatek dochodowy od osób fizycznych
0020 podatek dochodowy od osób prawnych
758
75801
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
938447 mieszkańców gminy. Planowane udziały wg
informacji Ministerstwa Finansów
12000
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
posiadających siedzibę na terenie gminy
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
2759150 subwencja na zadania oświatowe
467883 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota
467883 podstawowa i kwota uzupełniająca, wyliczona przez
Ministerstwo Finansów
15000 Różne rozliczenia finansowe
15000 Odsetki od środków na r-ku bankowym
35074 Część równoważąca subwencji ogólnej
35074
W tym dochody bieżące
211080
50
Szkoły podstawowe
9250
dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych
Najem i dzierżawa pomieszczeń szkolnych oraz
8700 zwrot kosztów związany z wynajmem pomieszczeń
szkoły
0970 Wpływy z różnych dochodów
Przedszkola
0830 wpływy z usług
0970 Wpływy z różnych dochodów
Stołówki szkolne
0830 wpływy z usług
852
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
211130
0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
80148
950447
OŚWIATA I WYCHOWANIE
w tym dochody majątkowe
80104
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż
alkoholu
2759150
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
0750
50000
3277107
0920 Pozostałe odsetki
80101
7000 Wpływy z opłaty skarbowej
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
Różne rozliczenia finansowe
801
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
j.s.t. na podstawie ustaw
wtym dochody bieżące
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa
75831
57000
3277107 RÓŻNE ROZLICZENIA
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
75814
1000 Odsetki od nieterminowych płatności
RÓŻNE ROZLICZENIA
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa
75807
40000 podatek od czynności cywilnoprawnych,
50 Wpływy ze sprzedaży złomu
Różne rozliczenia – rozliczenia z lat poprzednich,
500 wynagrodzenie za czynności płatnika, opłata za
legitymacje
92310
Odpłatność 43.300zł (odpłatność za usługi
92240 przedszkola) i za wyżywienie w Przedszkolu 48.940
zł
70 Różne rozliczenia- dochody za czynności płatnika
109570 Stołówka szkolna
109570
POMOC SPOŁECZNA
1486415
w tym zadania zlecone
1263900
W tym dochody bieżące
1486415
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
Odpłatność za obiady w stołówce szkolnej 100.206zł,
12.566zł ze zwiększonej odpłatności pracowników
szkoły za obiady(obiady dla 172 dzieci i 21 n-li,
stawka 2,36zł, zwiększona 5,08zł, 22 dni i 10 m-cy)
Strona 3
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
85212
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Świadczenia rodzinne oraz składki na
1255540 ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i dodatków
1250000 do tych świadczeń oraz na obsługę związaną
z wypłatą świadczeń
5540 dochody związane z realizacją zadań zleconych
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych
2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości
85213
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
18850 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
w tym zadania zlecone
13900
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
2030 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
85214
2030 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne
85216
Zasiłki stałe
2030 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne
85219
Ośrodki pomocy społecznej
0970 Wpływy z różnych dochodów
2030
85228
wtym dochody bieżące
90019
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
68200 Dotacja na zasiłki okresowe
38000
38000 zasiłki stałe
34225 Ośrodki pomocy społecznej
25 Różne rozliczenia- dochody za czynności płatnika
21600 Usługi opiekuńcze
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
6207
68200
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań
2030
własnych
90001
4950 zadania własne
34200 Dotacja na działalność MOPSu
Pozostała działalność
900
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
13900 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań
własnych
0830 wpływy z usług
85295
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
i dodatków do tych świadczeń
21600 Odpłatność za korzystanie z usług opiekuńczych
50000
50000
Dotacja na realizację programu rządowego „posiłek
dla potrzebujących”,
1469457
80600
dochody majątkowe
1388857
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1388857
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków UE
dotacje z funduszy UE na inwestycję –rozbudowa
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna
1388857 Woda – etap II – zgodnie z podpisaną umową
o dofinansowanie 944.500zł, zwrot środków
z rozliczenia I etapu 446.914zł – 2557zł= 444.357zł
wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
0690 Wpływy z różnych opłat
80000
80000 wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska
0970 Wpływy z różnych dochodów
90020
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych
0400 Wpływy z opłaty produktowej
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W tym dochody bieżące
92105
600
600 Wpływy z opłaty produktowej,
48943
8570
dochody majątkowe
40373
Pozostałe zadania w zakresie kultury
48943
0830 wpływy z usług
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
8560
Wpływy z częściowej odpłatności za naukę gry na
instrumentach muzycznych
Strona 4
0920 odsetki od nieterminowych płatności
10 Odsetki od nieterminowych płatności
0970 Wpływy z różnych dochodów
6207
926
92695
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków UE
różne dochody
40373
Kultura fizyczna i sport
4700
W tym dochody bieżące
4700
Pozostała działalność
4700
0830 wpływy z usług
dotacja z rozliczenia modernizacji świetlicy
w Lubikach
4700 Wpływy za korzystanie z basenu i płyty boiska
RAZEM DOCHODY
9677666 Razem dochody
w tym zadania zlecone
1298450
W tym dochody bieżące
8224854
w tym dochody majątkowe
1452812
PRZYCHODY
2995884 Razem przychody
903
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
542647
952
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym
951000 Pożyczki i kredyty (359.000zł+ 592.000)
951
przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych
ze środków publicznych
957
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
955
Wolne środki
OGÓŁEM
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
pożyczka z BGK II etap budowy sieci kanalizacji
sanitarnej
18272 spłata pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
1483965 Wolne środki
12673550
Strona 5
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/16/11
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 17 lutego 2011 r.
WYDATKI BUDŻETU na 2011 rok
dz. Rozdz. §
Klasyfikacja
plan
2011r.
010
ROLNICTWO
I ŁOWIECTWO
9396
Melioracje wodne
8200
01008
wydatki
bieżące
8200
wydatki
jednostek
budżetowych
8200
Uzasadnienie do planowanych wydatków budżetu na 2011rok
W tym wynagrodzenia
4200
i składki od nich naliczane
4170
Wynagrodzenia
bezosobowe
4200
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
4000
4210
zakup materiałów
i wyposażenia
2500
4270
Zakup usług remontowych 1500
01030
Izby Rolnicze
196
wydatki
jednostek
budżetowych
196
01095
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
196
Wpłaty gmin na rzecz izb
rolnicz.
196
Pozostała działalność
1000
W tym związane
z realizacją zadań
zleconych
0
w tym
wydatki
bieżące
1000
wydatki
jednostek
budżetowych
1000
4300
400
Materiały do konserwacji przepustów i materiały do przeprowadzania
prac melioracyjnych
Remont przepustów
196
wydatki
bieżące
2850
umowa o dzieło na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
1000
zakup usług pozostałych
1000
WYTWARZANIE
I ZAOPATRYWANIE
12000
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
Składki na rzecz IZB ROLNICZYCH = 2% podatku rolnego
Utylizacja padłych zwierząt
Strona 1
W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ
I WODĘ
40001
dostarczanie ciepła
w tym
wydatki
bieżące
4300
600
60014
12000
12000
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
12000
zakup usług pozostałych
12000
TRANSPORT
I ŁĄCZNOŚĆ
593656
Drogi publiczne
powiatowe
409000
w tym
wydatki
bieżące
50000
wydatki
jednostek
budżetowych
50000
projekt założeń do aktualizacji planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe
Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych, na poziomie planowanej
dotacji
W tym wynagrodzenia
18825
i składki od nich naliczane
4010
wynagrodzenia osobowe
pracowników
5000
Zatrudnienie pracowników do prac przy drogach powiatowych –
w ramach robót publicznych
4170
Wynagrodzenia
bezosobowe
12700
Usługi – zamiatanie poboczy koszenie traw, odśnieżanie, posypywanie
piaskiem
4110
składki na ubezpieczenie
społeczne
755
składki Zus
4120
składki na FP
370
składki na FP
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
31175
środki na utrzymanie dróg powiatowych
4210
zakup materiałów
i wyposażenia
9187
Materiały – sól, piasek do zimowego utrzymania dróg
4270
zakup usług remontowych 4000
Remonty dróg powiatowych
4280
Zakup usług zdrowotnych 134
Badania pracowników robót publicznych
4300
zakup usług pozostałych
14494
Usługi w zakresie utrzymania dróg powiatowych, naprawa nawierzchni
asfaltowej, zakup i ustawienie znaków drogowych
4430
różne opłaty i składki
1000
Ubezpieczenie OC
4440
odpisy na ZFŚS
2360
odpisy na ZFŚS
wydatki majątkowe
359000
6300
60016
dotacja celowa na pomoc 359000
finansową udzielaną
między jednostkami
samorządu terytorialnego
na dofinansowanie
własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
Drogi publiczne gminne
Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu na budowę ulicy Sosnowej
w Czarnej Wodzie – drogi powiatowej
184656
w tym
wydatki
bieżące
94656
wydatki
jednostek
budżetowych
94356
W tym wynagrodzenia
25048
i składki od nich naliczane
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
Strona 2
4010
wynagrodzenia osobowe
pracowników
4040
dodatkowe wynagrodzenie 5740
roczne
dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników robót publicznych
4110
składki na ubezpieczenie
społeczne
2718
składki ZUS
4120
składki na FP
590
składki na FP
4170
Wynagrodzenia
bezosobowe
7000
Odśnieżanie chodników i posypywanie piaskiem – umowy zlecenia
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
69308
4210
zakup materiałów
i wyposażenia
11500
Zakup materiałów – asfalt, piasek, sól, znaki drogowe 10.000zł,
materiały dla pracowników robót publicznych i prac społecznie
uzytecznych 1.500zł
4270
Zakup usług remontowych 12180
remont chodnika w Lubikach ze środków Funduszu Sołeckiego
4280
zakup usług zdrowotnych
268
badania okresowe pracowników
4300
zakup usług pozostałych
42000
Usługi -zamiatanie, koszenie, odśnieżanie, posypywanie, równanie,
transport, bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie drógMZGKiM, zakup i naprawa znaków drogowych
4430
różne opłaty i składki
1000
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
4440
odpisy na ZFŚS
2360
odpis na ZFŚS
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
3020
630
63003
Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodzeń
300
środki BHP
90000
wydatki inwest.
jedn.budżetowych
90000
przebudowa dróg gruntowych, przebudowa chodników (ZORy,
Przychodnia)
TURYSTYKA
8000
TURYSTYKA
Zadania w zakresie
upowszechniania
turystyki
8000
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
w tym
wydatki
bieżące
8000
wydatki
jednostek
budżetowych
7100
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
7100
4210
zakup materiałów
i wyposażenia
5000
Materiały związane z organizacją ogólnopolskiego zimowego spływu
kajakowego i spływu ogólnopolskiego, inne imprezy w zakresie
turystyki
4300
zakup usług pozostałych
2100
Usługi związane ze spływem kajakowym “Śladami Jana Pawła II”
800zł, inne usługi w zakresie turystyki 1.300zł ( m.in.udział w targach
turystycznych),
dotacje na
zadania
bieżące
2320
700
Wynagrodzenia 2 pracowników robót publicznych do prac drogowych,
300
wydatki
majątkowe
6050
9000
900
dotacje celowe
900
przekazywane do powiatu
na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień między j.s.t.
GOSPODARKA
porozumienie z Powiatem Starogardzkim na realizację projektu
„oznakowanie turystycznych tras rowerowych w powiecie
starogardzkim wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”
258050
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
Strona 3
MIESZKANIOWA
70005
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
14000
w tym
wydatki
bieżące
7000
wydatki
jednostek
budżetowych
7000
4300
6050
70095
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
7000
zakup usług pozostałych
7000
wydatki majątkowe
7000
wydatki inwestycyjne
jedn.budżet.
7000
Pozostała działalność
244050
w tym
wydatki
bieżace
199050
wydatki
jednostek
budżetowych
187394
Wyceny nieruchomości, podziały, wydzielenia gruntów, mapy dla
celów projekt., zapisy notar.wypisy z KW i opłaty
Wykup gruntów pod drogi
W tym wynagrodzenia
1553
i składki od nich naliczane
4170
Wynagrodzenia
bezosobowe
1320
Umowy zlecenia – utrzymanie czystości w domkach noclegowych
110zł/m-c x 2 osoby w okresie 6 m-cy
4110
składki na ubezpieczenie
społeczne
200
Składki ZUS od umów zlecenia
4120
składki na FP
33
Składki na FP od umów zlecenia
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
185841
4210
zakup materiałów
i wyposażenia
8000
Materiały do drobnych prac remontowych budynków komunalnych,
materiały związane z funkcjonowaniem bazy noclegowej 2.500zł, zakup
wyposażenia 1.500zł, materiały związane z utrzymaniem
dzierżawionych pomieszczeń 2000zł
4260
zakup energii
91370
energia cieplna, co i woda w przychodni, energia elektryczna
w obiektach komunalnych (ługa, blok rotacyjny), energia i woda
w domkach na stadionie 1800zł, energia i woda w dzierżawionych
pomieszczeniach UM 52570zł
4270
zakup usług remontowych 68100
remonty mieszkań komunalnych wykonywane przez wspólnoty
30.000zł, prace remontowe w budynkach komunalnych 4.000zł, remont
lokalu w Lubikach 3.700zł, prace remontowe w domkach noclegowych
2400zł, wymiana okien w salce sportowej 5.500zł, wymiana okien
w ksero i księgowości 1.500zł, naprawa głowic kominowych
i smarowanie dachu Ośrodka Zdrowia 5.000zł, wymiana rynien i rur
spustowych przy budynku OSP 6.000zł, remont dachu na budynku
administracyjnym 10.000zł
4300
zakup usług pozostałych
13600
Usługi wywozu śmieci z pomieszczeń komunalnych (UM) 5.000zł,
pranie pościeli, konserwacja systemu alarmowego, usługi kanalizacyjne
1.600zł, usługi komunalne i telefoniczne w dzierżawionych obiektach
komunalnych – rozliczenie w dochodach 4.000zł, przegląd techniczny
budynku, usługi kominiarskie, badanie instalacji elektrycznej 3.000zł,
4430
różne opłaty
2000
Ubezpieczenie majątku
4480
Podatek od nieruchomości 2771
dotacje na
zadania
bieżące
2650
Podatek od nieruchomości od budynków komunalnych
11656
Dotacja przedmiotowa
11656
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
Dotacja dla zakładu budżetowego na remonty w komunalnych zasobach
Strona 4
z budżetu dla zakładu
budżetowego
wydatki
majątkowe
mieszkaniowych – zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie
przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy na lata 2009-2013
45000
6050
wydatki inwest.
jedn.budżetowych
20000
modernizacja budynków socjalnych
6060
Zakupy inwestycyjne
jedn.budżetowych
25000
zakup samochodu skrzyniowego dla MZGKiM
Działalność usługowa
88270
710
71004
Plany zagospodarowania 86470
przestrz.
w tym
wydatki
bieżące
86470
wydatki
jednostek
budżetowych
86470
4300
71035
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
86470
zakup usług pozostałych
86470
Cmentarze
1800
w tym
wydatki
bieżące
1800
wydatki
jednostek
budżetowych
1800
4210
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
800
zakup materiałów
i wyposażenia
800
wydawanie decyzji o warunkach zabudowy (25szt) 10 675zł, decyzje
celu publicznego (5 szt) 2135zł, komisja urbanistyczna – decyzje
4.120zł, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
69.540zł
Materiały – kwiaty, znicze, środki czystości
W tym wynagrodzenia
1000
i składki od nich naliczane
4170
750
75011
Wynagrodzenia
bezosobowe
1000
Utrzymanie grobów – um.zlec.
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
1394824
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
53875
Urzędy wojewódzkie
w tym zad.zlecone
34000
Wydatki finansowane dotacją na USC i ewidencję ludności
w tym
wydatki
bieżące
53875
wydatki
jednostek
budżetowych
53745
W tym wynagrodzenia
47398
i składki od nich naliczane
4010
wynagrodzenia osobowe
pracowników
37925
4040
dodatkowe wynagrodzenie 3255
roczne
dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
składki na ubezpieczenie
społeczne
6218
składki Zus
wydatki związane
6347
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
Wynagrodzenia osobowe pracownika zatr. 1 etat, 5% fundusz nagród
1.806zł,
Strona 5
z realizacją ich
statutowych zadań
4210
zakup materiałów
i wyposażenia
4280
Zakup usług zdrowotnych 67
Badania okresowe pracownika
4300
zakup usług pozostałych
zwrot kosztów przejazdu na pobór 100,0zł, aktualizacja programu USC
1.200zł,
4410
podróże służbowe krajowe 800
delegacje pracownika, wyjazdy- forum pracowników USC,
4440
odpisy na ZFŚS
1180
odpisy na ZFŚS
4700
Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
1000
szkolenia pracownicze
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
3020
75022
2000
1300
druki, kwiaty, dyplomy (6 par złote gody), toner do drukarek w USC
i inne mat. 2.000zł
130
inne wydatki osobowe
130
środki BHP,
Rady miast
52050
Rady miast
w tym
wydatki
bieżące
52050
wydatki
jednostek
budżetowych
9750
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
9750
4210
zakup materiałów
i wyposażenia
5500
materiały na posiedzenia, sesje, mat.biurowe, prasa, art spożywcze na
posiedzenia rady, komisje, akcesoria komputerowe, papier do ksero
4300
zakup usług pozostałych
4100
szkolenia radnych, opłaty pocztowe, usługi kserograficzne
4370
Opłaty z tytułu zakupu
usług
telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
150
Opłaty za rozmowy telefoniczne biura rady
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
3030
75023
42300
różne wydatki na rzecz
osób fizycznych
42300
Urząd miasta
1276978
w tym
wydatki
bieżące
1276978
wydatki
jednostek
budżetowych
1273978
diety radnych,członków komisji i sołtysów – r-m delegacje radnych
W tym wynagrodzenia
1074011
i składki od nich naliczane
Wynagrodzenie – zatrudn. prac administracyjnych, konserwatorzy
sprzętu p.poż i pracownicy obsługi ( sprzątaczki i konserwator)
4010
wynagrodzenia osobowe
pracowników
wynagrodzenia pracowników urzędu oraz konserwatorzy sprzętu p.poz.,
nagrody jubileuszowe 10.000 zł, 5% fundusz nagród 39.280 zł
4040
dodatkowe wynagrodzenie 75820
roczne
dodatkowe wynagrodzenie roczne
4170
Wynagrodzenia
bezosobowe
900
umowa zlecenia
4110
składki na ubezpieczenia
społeczne
137978
składki Zus 15,1%
4120
składki na FP
22363
Składki na FP 2,45%
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
199967
836950
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
Strona 6
4210
zakup materiałów
i wyposażenia
42550
Materiały biurowe 7.300zł, prenumerata prasy 6.000zł, zakup
kalendarzy i kartek okolicznościowych 800zł , zakup flag 400zł,
Akcesoria komputerowe (płyty, dyskietki, tusz, tonery) 2.100zł, papier
do ksero i drukarek 3.500zł, zakup opraw i materiałów
okolicznościowych, artykuły spożywcze, dekoracyjne, kwiaty 1.800zł,
zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji 5.000zł, środki
czystości 1.800zł, zakup regału do archiwum 2.000zł, uzupełnienie
wyposażenia 1100zł, sprzęt komputerowy( monitor, komputer 3500zł),
części do komputerów i do urządzeń biurowych 600zł, zakup
2 laptopów 7.600zł
4260
zakup energii
53000
Energia elektryczna 25.200zł, cieplna 26.900zł i woda 900zł
4280
Zakup usług zdrowotnych 1675
Badania okresowe pracowników
4300
zakup usług pozostałych
39250
Usługi pocztowe i bankowe 7.500zł, oprawa introligatorska Dzienników
Ustaw i MP 1.700zł, konserwacja i naprawa kserokopiarek 2500zł,
wykonanie pieczęci 500zł, konserwacja systemu alarmowego 1.100zł,
naprawy sprzętu biurowego 300zł, Opieka autorska programów
komputerowych Radix 7.500zł, Lex 3.000zł, SKOK 3.000zł, AntyWir.
1500zł, XML 1500zł, utrzymanie witryny urzędu 650zł, domena
„czarna-woda.pl” 350zł i „czarna-woda.com.pl” 350zł, konserwacja
serwerów i systemu zabezpieczeń danych 2.000zł, naprawa sprzętu
biurowego i komputerowego 2.000zł, przeglądy techniczne budynku,
drobne naprawy, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, zerowanie
i inne 3800zł
4350
Zakup usług dostępu do
sieci internet
1070
Opłaty za usługi internetowe
4360
Opłaty z tytułu zakupu
usług
telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
3600
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
4370
Opłaty z tytułu zakupu
usług
telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
10000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
4410
podróże służbowe krajowe 12000
kilometrówki i delegacje pracowników,
4430
różne opłaty i składki
1500
ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
4440
odpisy na ZFŚS
25072
odpisy na ZFŚS + opieka socj. 4 emer.
4700
Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
10250
Szkolenia BHP 240zł, szkolenia pracowników 10600zł
świadczenia na rzecz osób 3000
fizycznych
3020
75075
nagrody i wyd.osob.nie
zal.do wyn.
3000
Promocja jednostek
samorządu
terytorialnego
8000
w tym
wydatki
bieżące
8000
wydatki
jednostek
budżetowych
8000
środki BHP
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
8000
4210
zakup materiałów
i wyposażenia
3000
zakup materiałów promocyjnych
4300
zakup usług pozostałych
5000
Wydawanie biuletynu informacyjnego 1.000zł, wydanie materiałów
promocyjnych gminy 4.000zł,
Pozostała działalność
3921
75095
w tym
wydatki
3921
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
Strona 7
bieżące
wydatki
jednostek
budżetowych
4430
751
3921
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
3921
różne opłaty i składki
3921
składki Euroregion 1.000zł, Stowarzyszenie na rzesz budowy drogi
krajowej 33 zł, składka na LOT „Bory Tucholskie” 500zł, składka do
LOT „KOCIEWIE” 1.100zł, składka na LGD “Chata Kociewia”
1.288zł
URZĘDY
550
NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY,
KONTROLI
i SĄDOWNICTWA
75101
Urzędy naczelnych
organów władzy
i kontroli
550
w tym zad.zlecone
550
w tym
wydatki
bieżące
550
wydatki
jednostek
budżetowych
550
aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone
zadanie zlecone
W tym wynagrodzenia
299
i składki od nich naliczane
4110
składki ZUS
39
składki ZUS =15,10%
4170
Wynagrodzenia
bezosobowe
260
aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
251
zakup usług pozostałych
251
4300
754
75404
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Komendy wojewódzkie
policji
Komendy wojewódzkie policji
3000
w tym
wydatki
bieżące
3000
wydatki
jednostek
budżetowych
3000
3000
75412
aktualizacja oprogramowania
BEZPIECZEŃSTWO
83993
PUBLICZNE
I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
3000
Wpłaty jednostek na
fundusz celowy
3000
Udział w kosztach funkcjonowania policji – wpłaty na fundusz celowy
policji
Ochotnicze straże
pożarne
79568
OSP – jednostki w Czarnej Wodzie, Lubikach i Hucie Kalnej
w tym
wydatki
bieżące
68268
wydatki
jednostek
budżetowych
62268
wydatki związane
62268
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
Strona 8
z realizacją ich
statutowych zadań
4210
zakup materiałów
i wyposażenia
18250
paliwo, oleje 6000zł, umundurowanie strażaków (mundury koszarowe,
wyjściowe, buty specjalistyczne) 2500zł, Części samochodowe 3.500zł,
sprzęt pożarniczy (węże, prądownice, gaśnice) 3.000zł, nagrody na
Turniej Wiedzy Pożarniczej 800zł, Materiały do bieżącego utrzymania
remiz 2.200zł, środki czystości 250zł
4260
zakup energii
16230
energia elektryczna 2.500 zł, energia cieplna i woda 13.500zł, woda
przeznaczona na akcje p.poż 100m3 230 zł
4270
zakup usług remontowych 3000
Remont samochodów,
4300
zakup usług pozostałych
13250
usługi komunalne 300zł, konserwacja i przeglądy sprzętu p.poż.
2.000zł, prenumerata czasopism 200zł, przeglądy samochodów 2500zł,
badania lekarskie strażaków 1500zł, pranie odzieży roboczej 300zł,
usługi kominiarskie 250zł, szkolenia członków OSP (kursy medyczne,
MDP) 3700zł
4360
Opłaty z tytułu zakupu
usług
telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
400
rozmowy telefonii komórkowej – telefon do powiadamiania członków
OSP
4370
Opłaty z tytułu zakupu
usług
telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
800
rozmowy tel. 800,- ,
4430
różne opłaty i składki
8000
ubezpieczenie strażaków, ubezpieczenie samochodów i budynków
4480
Podatek od nieruchomości 2338
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
3020
6000
nagrody i wyd.osob.nie
zal.do wyn.
wydatki
majątkowe
6620
75414
Podatek od nieruchomości od budynków OSP
6000
udział w akcjach p.poż. Wg stawki godzinowej za udział w akcjach
w wys. 14zł/godz, za udział w szkoleniach w wys. 7 zł/godz.
11300
dotacje celowe przekazane 11300
do powiatu na inwestycje
i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie
umów z j.s.t.
Obrona cywilna
dotacja celowa dla powiatu na zakup sprzętu dla jednostki OSP
w Czarnej Wodzie w ramach projektu „zwiększenie efektywności
systemu ratownictwa w regionie poprzez zakup specjalistycznego
sprzętu dla jednostek ratownictwa z powiatu starogardzkiego” w ramach
RPO WP 2007-2013
1425
w tym
wydatki
bieżące
1425
wydatki
jednostek
budżetowych
1425
W tym wynagrodzenia
1200
i składki od nich naliczane
4170
756
Wynagrodzenia
bezosobowe
1200
Konserwacja sprzętu OC 200zł, udział w szkoleniach OC 1000zł
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
225
4210
zakup materiałów
i wyposażenia
200
materiały biur., czasopisma,
4300
zakup usług pozostałych
25
przesyłki pocztowe 25 zł
DOCHODY OD OSÓB 11462
PRAWNYCH, OD
OSÓB FIZYCZNYCH
I INNYCH
JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ oraz wydatki
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
Strona 9
związane z ich poborem
75647
Pobór podatków, opłat
i niepodatkowych
należności budżetowych
11462
w tym
wydatki
bieżące
11462
wydatki
jednostek
budżetowych
11462
W tym wynagrodzenia
8142
i składki od nich naliczane
4100
wynagrodzenia agencyjno- 6260
prowizyjne
prowizje dla sołtysów za czynności związane z wykonywaniem
czynności przypisanych sołtysowi m.in.pobór podatków 3600zł,
wynagrodzenie prowizyjne inkasenta opłaty targowej 50%
zainkasowanych opłat 5319zł = 2660zł
4110
składki na ubezpieczenia
społeczne
242
Składki ZUS od umów zlecenia
4120
składki na FP
40
składki na FP
4170
Wynagrodzenia
bezosobowe
1600
Umowy zlecenia z pracownikami na roznoszenie decyzji podatkowych
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
3320
4210
zakup materiałów
i wyposażenia
500
druki ścisłego zarachowania do poboru podatków, materiały papiernicze
do drukowania decyzji
4300
zakup usług pozostałych
2400
Usługi pocztowe, wysyłka decyzji wymiarowych 1.400zł, koszty
postępowania komorniczego 1.000zł
4700
Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
420
Szkolenia prac. w zakresie ustalania i poboru podatków
OBSŁUGA DŁUGU
PUBLICZNEGO
123455
Obsługa papierów
wartościowych, kred.i
pożyczek
jedn.samorz.teryt.
123455
757
75702
w tym
wydatki
bieżące
123455
wydatki na obsługę długu 123455
8110
758
odsetki od samorządowych 123455
papierów wartościowych
lub zaciągniętych przez
jednostkę samorządu
terytorialnego kredytów
i pożyczek
Odsetki od zaciągniętych kredytów wg podpisanych umów 108.455zł,
planowane 10.000zł (kredyt w ramach upoważnienia) odsetki od
kredytów panowanych do zaciągnięcia 5.000zł
RÓŻNE ROZLICZENIA 75000
75818
Rezerwy ogólne i celowe 75000
w tym
wydatki
bieżące
75000
wydatki
jednostek
budżetowych
75000
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
75000
4810
rezerwa ogólna
52305
4810
Rezerwa celowa
22695
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki
Strona 10
801
80101
OŚWIATA
I WYCHOWANIE
3651248
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
1860569
Szkoły podstawowe
w tym
wydatki
bieżące
1793269
wydatki
jednostek
budżetowych
1713489
W tym wynagrodzenia
1374408
i składki od nich naliczane
4010
wynagrodzenia osobowe
pracowników
1062120
4040
dodatkowe wynagrodzenie 94950
roczne
dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
składki na ubezpieczenia
społeczne
185707
składki ZUS od wynagrodzeń i dodatków wiejskich i mieszkaniowych
(72780zł) 15,10%
4120
składki na FP
30131
składki na FP od wynagrodzeń,i dodatków wiejskich i mieszkaniowych
72780zł) 2,45%
4170
Wynagrodzenia
bezosobowe
1500
Aktualizacja oprogramowania, 500zł, przegląd budynku 500zł, obsługa
informatyczna 500zł
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
339081
4210
zakup materiałów
i wyposażenia
24000
Materiały biurowe 2600zł, druki przelewów 100zł, artykuły
przemysłowe 5.000zł, dyplomy 200zł, czasopisma pedagogiczne 500zł,
3 tablice korkowe i 3 gabloty 4.250zł, rolety do sali lekcyjnej 22 2000zł,
benzyna do kosiarki 100zł, druki świadectw 500zł, leki i środki
opatrunkowe 600zł, tusze do drukarki i mazaki do tablic 2.000zł, środki
czystości 3.500zł, farby do malowania ścian 300zł, puchary sportowe
300zł, druki legitymacyjne i kart motorowych 50zł, krzewy i drzewka
ozdobne (przy wejściu do szkoły) 1.500zł, pisaki do tablic 500zł,
4240
zakup pomocy nauk.i
książek
8000
Lektury 1.000zł, mikroskopy 800zł, sprzęt muzyczny 4.500zł, sprzęt
sportowy 1.000zł, gry i pomoce do świetlicy 200zł, pomoce
dydaktyczne do przyrody i historii 500zł,
4260
zakup energii
190200
energia el. 34.600zł, energia cieplna w szkole i w hali sportowej
152.000zł, woda i gaz 3.600zł
4270
zakup usług remontowych 25000
remont dachu sali korekcyjnej 10.000zł, wymiana oświetlenia w hali
sportowej 1.000zł, wymiana oświetlenia w sali 18 i 36 2.000zł,
wymiana okienw sali 22 4.000zł), remont sali korekcyjnej (oświetlenie,
grzejniki, lustra)4.000zł, wymiana drzwiczek przy szafkach
uczniowskich 1.700zł, wymiana szyb w sali gimnastycznej 2.300zł.
4280
Zakup usług zdrowotnych 3030
Badania okresowe pracowników
4300
zakup usług pozostałych
21700
opłaty pocztowe 500zł, prowizje bankowe 1.200zł, wywóz odpadów
5.000zł, opieka inspektora BHP 1.500zł, abonament RTV 200zł,
badania sanepidu 300zł, przegląd gaśnic, przegląd kasy fiskalnej
1.300zł, wywóz nieczystości płynnych 1.400zł, usługi kominiarskie
1.800zł, utrzymanie strony internetowej: hosting, opłata domeny 700zł,
konserwacja i naprawa kserokopiarki 1.700zł, odśnieżanie dachów
500zł, aktualizacja oprogramowania (RADIX, antywirusowy, Vulkan)
3.400zł, naprawa szafek uczniowskich 2.200zł
4350
Zakup usług dostępu do
sieci internet
1000
Opłaty za usługi internetowe
4370
Opłaty z tytułu zakupu
usług
telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
3000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
4410
podróże służbowe krajowe 1200
delegacje pracowników szkół,
4430
różne opłaty i składki
3200
ubezpieczenie majątku
4440
odpisy na ZFŚS
56751
Odpis na ZFŚS
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
zatrudnienie n-li ( w ZSP 28,79et.) i prac obsługi. 10,07 et. , w tym 1%
nagroda dyrektora dla nauczycieli szkoły podstawowej 8183zł, nagrody
jubil. 34600zł, odprawa emerytalna 0zł oraz nagroda 5% dla prac
obsługi zespołu szkół 10688zł,
Strona 11
4480
Podatek od nieruchomości 162
Podatek od nieruchomości
4700
Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Szkolenia bhp (kadry kierowniczej) i szkolenia prac. 1838Zł
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
3020
79780
nagrody i wyd.osob.nie
zal.do wyn.
wydatki
majątkowe
6050
80104
1838
79780
środki BHP odzież robocza 7.000zł, dodatki wiejskie dla n-li i dodatki
mieszkaniowe 72.780zł
67300
wydatki
inwest.jedn.budżetowych
67300
Zadanie inwest. - plac zabaw dla uczniów w ramach programu
RADOSNA SZKOŁA – 50% udział Gminy 65.800zł (zadanie
jednoroczne) z aktualizacją kosztorysu 300zł, insp.nadzoru 1500zł
Przedszkole
615063
Przedszkole Publiczne w Czarnej Wodzie
w tym
wydatki
bieżące
615063
wydatki
jednostek
budżetowych
594983
W tym wynagrodzenia
401687
i składki od nich naliczane
4010
wynagrodzenia osobowe
pracowników
313800
4040
dodatkowe wynagrodzenie 25025
roczne
8,5% dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
składki na ubezpieczenia
społeczne
53570
ZUS od wynagrodzeń, dodatków wiejskich i mieszkaniowych (
15.940zł) 15,10%,
4120
składki na FP
8692
składki na FP dodatków wiejskich i mieszkaniowych 2,45%
4170
Wynagrodzenia
bezosobowe
600
Umowy zlecenia – usunięcie awarii, odsnieżanie 600zł,
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
193296
4210
zakup materiałów
i wyposażenia
16150
Zakup stołu ze stali nierdzewnej do kuchni, naczynia i sprzęt do kuchni
( ze środków na dożywianie MOPSu), materiały biurowe 1.600zł,
paliwo do kosiarki 200zł, środki czystości 3.500zł, prenumerata
czasopism 500zł, żarówki, świetlówki, bezpieczniki 500zł, narzędzia
dla konserwatora 300zł, zakup zabawek do piaskownic 800zł, zakup
zabawek do 4 sal 2.500zł, wyposażenie apteczki 200zł, nasiona
i rozsady kwiatów 200zł, materiały dekoracyjne 250zł, obrusy 300zł,
pralka automatyczna 1.200zł, szafki i półki do zabawek 2.000zł,
karnisze 500zł, firanki 100zł, szafki ubraniowe dla pracowników
obsługi 1.500zł
4220
zakup środków żywności
48940
zakup żywności w wys. wpłat za wyżywienie
4240
zakup pomocy naukowych 5800
i książek
pomoce naukowe, plansze, materiały demonstracyjne 1.300zł, literatura
dziecięca 500zł, literatura pedagogiczna 500zł, projektor do
wyświetlania filmów 3.000zł, pomoce do ćwiczeń logopedycznych
500zł
4260
zakup energii
energia el. 12.000zł, cieplna 47.000 zł, woda 1.000 zł
4270
zakup usług remontowych 28000
Remont sali 5 latków (wymiana grzejników i wykładzin, malowanie
i cekolowanie, wymiana drzwi, wymiana paneli ściennych) 10.000zł,
remont szatni małej (cekolowanie, zaślepienie drzwi,wymiana drzwi,
wymiana wykładziny podłogowej, wymiana instalacji elektrycznej
i oświetlenia, obłożenie narożników ściennych) 7.000zł, remont łazienki
personelu gospodarczego (położenie płytek ceramicznych, wymiana
drzwi, grzejnika, umywalki muszli klozettowej, cekolowanie
i malowanie) 4.000zł, remont szatni personelu 3.000zł, wymiana
4 okien 4.000zł
4280
Zakup usług zdrowotnych 650
Badania okresowe pracowników 650zł,
60000
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
Wynagrodzenia osobowe w tym 1% nagroda n-li 2.184 zł, prac obsługi
5% FN 4.592zł, nagrody jubileuszowe 4.600zł, odprawy emerytalne 0zł
Strona 12
4300
zakup usług pozostałych
11320
Pomiary natężenia światła 250 zł, zerowanie 350zł, opłaty pocztowe
220 zł, kontrole SANEPIDu 250zł, badanie wody 200zł, drobne
naprawy i inne usługi nieprzewidziane 1.500zł, wymiana piasku
w piaskownicy 350zł, prowizje bankowe 350zł, opłaty RTV 250zł,
wywóz odpadów 3.000zł, odprowadzanie ścieków 1.450 zł, legalizacja
i konserwacja gaśnic 500zł, usługi ksero 400zł, usługi kominiarskie
250zł, deratyzacja 450zł, wykonanie pieczątek 100zł, strojenie pianina
250zł, opieka BHP 400zł, wyjazdy dzieci do kina 800zł
4350
Zakup usług dostępu do
sieci internet
800
Zakup usług dostępu do sieci internet
4370
Opłaty z tytułu zakupu
usług
telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
1100
rozmowy telefoniczne
4410
w tym wydatki bieżące
400
delegacje pracowników
4430
różne opłaty i składki
900
ubezpieczenie majątku
4440
odpisy na ZFŚS
18436
odpisy na ZFŚS
4700
Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
800
szkolenia BHP kadry kierowniczej 400zł, szkolenia prac.400zł
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
3020
80110
20080
nagrody i wyd.osob.nie
zal.do wyn.
20080
środki BHP 2.300 zł , bezpłatne wyż.personelu kuchennego 1.200 zł,
fundusz zdrowotny n-li 640zł, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe
15.940zł
Gimnazja
813792
Gimnazja
w tym
wydatki
bieżące
813792
wydatki
jednostek
budżetowych
772822
W tym wynagrodzenia
720693
i składki od nich naliczane
Zatrudnienie n-li 10,66et.
4010
wynagrodzenia osobowe
pracowników
wynagrodzenia osobowe, w tym 1% nagroda dyrektora 5.908zł,
nagrody jubileuszowe 0zł,
4040
dodatkowe wynagrodzenie 46680
roczne
dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
składki na ubezpieczenia
społeczne
98097
składki ZUS 15,10% od wynagrodzeń i dodatków wiejskich
i mieszkaniowych ( 42.970zł) ( od wynagrodzeń za grudzień płatne
w styczniu roku następnego)
4120
składki na FP
15916
składki na FP 2,45% od wynagrodzeń i dodatków wiejskich ( od
wynagrodzeń za grudzień płatne w styczniu roku następnego)
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
52129
4210
zakup materiałów
i wyposażenia
9600
4240
zakup pomocy naukowych 3000
i książek
Programy komputerowe 1.000zł, sprzęt sportowy 1.000zł, filmy
historyczne 500zł, radio CD 500zł
4270
Zakup usług remontowych 4100
wentylacja w łazienkach personelu 600zł, powiększenia przejścia
pomiedzy gimnazjum a głównym holem 3500zł
4300
zakup usług pozostałych
1000
usługi ksero 500zł, wywóz nieczystości 500zł,
4440
odpisy na ZFŚS
34429
odpisy na ZFŚS
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
3020
560000
Materiały biurowe 600zł, artykuły przemysłowe 400zł, dyplomy 600zł,
druki świadectw 800zł, dzienniki lekcyjne 1400zł, zakup serwera
szkolnego 4000zł, zakup drukarki do wydruku świadectw szkolnych
1.800zł
40970
nagrody i wyd.osob.nie
40970
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
Dodatki wiejskie n-li i dodatki mieszkaniowe 40970 zł
Strona 13
zal.do wyn.
80113
Dowożenie uczniów do
szkól
84944
w tym
wydatki
bieżące
84944
wydatki
jednostek
budżetowych
84784
W tym wynagrodzenia
17882
i składki od nich naliczane
wynagrodzenie 0,75et.
4010
wynagrodzenia osobowe
pracowników
wynagrodzenia opiekunki podczas dowozu dzieci
4040
dodatkowe wynagrodzenie 1250
roczne
dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
składki na ubezpieczenia
społeczne
2334
składki ZUS od wynagrodzeń 15,10%
4120
składki na FP
88
Składki na FP 2,45%
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
66902
4210
zakup materiałów
i wyposażenia
1700
4280
Zakup usług zdrowotnych 67
Badania okresowe pracownika
4300
zakup usług pozostałych
64250
usługi dowozu dzieci do szkoły 63.000zł, dojazd uczniów do innych
szkół 1.250zł.
4440
odpisy na ZFŚS
885
odpisy na ZFŚS 0,75et
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
3020
14210
Materiały związane z organizowaniem dojazdów uczniów do szkoły
160
nagrody i wyd.osob.nie
zal.do wyn.
160
środki BHP
Dokształcanie
i doskonalenie
nauczycieli
16274
Planowane środki na dokształcanie n-li szkoły i przedszkola = 1%
wynagrodzeń co stanowi Zespół 14.090zł, Przedszkole 2.184zł
w tym
wydatki
bieżące
16274
W tym zespół szkół publicznych 14.090zł, przedszkole 2.184zł
wydatki
jednostek
budżetowych
16274
80146
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
16274
4410
podróże służbowe krajowe 6200
delegacje pracowników – szkoła 6.000zł, przedszkole 200zł
4700
Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
10074
Szkolenia – opłaty, szkoła 8.090zł, przedszkole 1.984zł
Stołówki szkolne
226711
Stołówki szkolne
80148
w tym
wydatki
bieżące
226711
wydatki
jednostek
budżetowych
224091
W tym wynagrodzenia
112865
i składki od nich naliczane
4010
wynagrodzenia osobowe
pracowników
87700
4040
dodatkowe wynagrodzenie 8315
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
wynagrodzenia personelu kuchennego 4,0 et., 5% fund nagród 4.176zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne
Strona 14
roczne
4110
składki na ubezpieczenia
społeczne
14498
składki ZUS 15,10%
4120
składki na FP
2352
składki na FP 2,45%
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
111226
4210
zakup materiałów
i wyposażenia
6300
Środki czystości 2.100zł, płyn do zmywarki 1.000zł, karty żywieniowe
400zł, węgiel 2.800zł,
4220
zakup środków żywności
100206
Dożywianie w szkole – zakup żywności w wys wpłat za wyżywienie
4440
odpisy na ZFŚS
4720
odpisy na ZFŚS
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
3020
80195
2620
nagrody i wyd.osob.nie
zal.do wyn.
2620
Pozostała działalność
33895
w tym
wydatki
bieżące
33895
wydatki
jednostek
budżetowych
29668
4440
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
29668
odpisy na ZFŚS
29668
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
3020
851
środki BHP 600zł, bezpłatne wyżyw.personelu kuchennego 4 osoby
2.020zł ,
fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych n-li i pracowników
obsługi szkoły 24.543zł, pracowników przedszkola 5.125zł
4227
Nagrody i wydatki
osob.nie zal.do
wynagrodzeń
4227
fundusz zdrowotny n-li ZSP
OCHRONA ZDROWIA 52220
85153
Zwalczanie narkomanii
1500
w tym
wydatki
bieżące
1500
wydatki
jednostek
budżetowych
1500
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
1500
4210
zakup materiałów
i wyposażenia
300
Zwalczanie narkomanii – materiały związane z realizacją programu
przeciwdziałania problemom narkomanii, uwzględnione w gminnym
programie programie rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkomanii
4300
zakup usług pozostałych
1200
spektakl dotyczacy problemów z narkomanią
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
48720
Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania
problemom alkoholowym i narkomanii, uwzględnione w gminnym
programie programie rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkomanii
w tym
wydatki
bieżące
48720
finansowane w części z pozyskanych dochodów za wydawanie
pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wys. 50.000zł
wydatki
jednostek
budżetowych
48620
85154
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
Strona 15
W tym wynagrodzenia
17579
i składki od nich naliczane
4110
składki na ubezpieczenia
społeczne
653
15,1% składki ZUS od wynagrodzeń i rycz.pełnomocnika
4120
składki na FP
106
2,45% składki na FP od wynagrodzeń i rycz.pełnomocnika
4170
Wynagrodzenia
bezosobowe
16820
Wynagrodzenie opiekuna świetlicy na umowę zlecenia 10.100zł,
pełnomocnik d/s przeciwdz.probl.alkoh. 4.320zł, wynagrodzenia
członków komisji – 6 posiedzeń w roku, 8 osób, stawka 50zł = 2.400zł,
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
31041
4210
zakup materiałów
i wyposażenia
14975
Materiały do prowadzenia zajęć w świetlicy 5.000 zł, zakup materiałów
– paczek świątecznych dla dzieci ze świetlicy 2.500zł, inne zakupy
7.475zł
4260
zakup energii
1800
Energia w świetlicy 1.800 zł,
4300
zakup usług pozostałych
14146
Leczenie odwykowe, dofinansowanie dojazdów na leczenie 2000zł,
opłaty czynszu 9.552zł, szkolenie członków komisji 1.000zł,
dofinansowanie wypoczynku 1.094zł, realizacja programu w szkole
500zł
4410
podróże służbowe krajowe 120
podróże służbowe krajowe
świadczenia na rzecz osób 100
fizycznych
3020
85195
nagrody i wyd. osob.nie
zal.do wyn.
100
Pozostała działalność
2000
w tym
wydatki
bieżace
2000
dotacje na
zadania
bieżące
2000
2320
852
85212
środki BHP
Dotacje celowe przekazane 2000
do powiatu na zadania
bieżące realizowane na
podstawie porozumień
między jednostkami
samorz.terytorialnego
Dotacja dla powiatu – realizacja programu „Powiatowy program
profilaktyki wad postawy u dzieci”
POMOC SPOŁECZNA
2101593
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne
oraz składki na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia
społecznego
1250000
Wypłata świadczeń rodzinnych
w tym zadania zlecone
1250000
wydatki
bieżące
1250000
wydatki
jednostek
budżetowych
63000
W tym wynagrodzenia
55515
i składki od nich naliczane
4010
wynagrodzenia osobowe
pracowników
23420
4040
dodatkowe wynagrodzenie 1935
roczne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
składki na ubezpieczenia
społeczne
29539
składki ZUS 15,93% od wynagrodzeń 4.039zł, składki na ubezpieczenie
emerytalno-rentowe 25.500zł od wypłacanych świadczeń
4120
składki na FP
621
Składki na FP 2,45%
wydatki związane
7485
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane
z wypłatą świadczeń rodzinnych, zatrudnienie 1etat
Strona 16
z realizacją ich
statutowych zadań
4210
zakup materiałów
i wyposażenia
800
Materiały
4300
zakup usług pozostałych
3100
Usługi – opłaty pocztowe, prowizje bankowe 1000zł, aktualizacja
oprogramowania 2.100zł,
4370
Opłata z tytułu usług
telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
150
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
4410
podróże służbowe krajowe 635
Kilometrówki i podróże służbowe pracowników
4700
Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Szkolenia pracowników
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
3110
85213
2800
1187000
świadczenia społeczne
1187000
Składki na ubezpieczenia 18850
zdrowotne opłacane za
osoby pobierające
niektóre świadczenia
z pomocy społecznej
W tym zadania zlec,
Wypłaty świadczeń rodzinnych
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej
13900
w tym
wydatki
bieżące
18850
wydatki
jednostek
budżetowych
18850
W tym wynagrodzenia
18850
i składki od nich naliczane
4130
85214
Składki na
ubezp.zdrowotne
18850
Składki na ubezp. Zdrowotne – zgodnie z decyzją Wojewody,
Zasiłki i pomoc
w naturze oraz składki
na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
189100
Zadania z dotacji 68.200 zł, zadania ze środków własnych 120.900 zł
w tym zad.zlecone
zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań zleconych
w tym
wydatki
bieżące
189100
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
189100
3110
85215
świadczenia społeczne
189100
Dodatki mieszkaniowe
160000
w tym
wydatki
bieżące
160000
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
160000
3110
85216
w tym
wydatki
bieżące
świadczenia społeczne
160000
zasiłki stałe
38000
Zadania ze środków własnych planowane w wys. 120.900zł
zadania obowiązkowe własne 120.900,0zł (udzielenie schronienia
13.400zł, zapewnienie miejsca w domu pomocy społecznej dla 2 osób
53.000zł, zakup opału 6.500zł, odzież, obuwie, żywność, leki 45.000zł,
sprawienie pogrzebu 3.000zł,) Zadania z dotacji - zasiłki okresowe
68.200zł
dodatki mieszkaniowe
38000
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
Strona 17
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
3110
85219
38000
świadczenia społeczne
38000
zasiłki stałe – środki z dotacji 38.000zł
Ośrodki pomocy
społecznej
202308
Ośrodek Pomocy Społecznej 3,13 et. Środki z dotacji 34.200zł
w tym
wydatki
bieżące
202308
wydatki
jednostek
budżetowych
200708
W tym wynagrodzenia
178298
i składki od nich naliczane
4010
wynagrodzenia osobowe
pracowników
4040
dodatkowe wynagrodzenie 12375
roczne
8,5% wynagrodzeń z 2010 roku
4110
składki na ubezpieczenia
społeczne
23993
15,93 % składki ZUS (od wynagrodzeń za grudzień płatne w styczniu
roku następnego)
4120
składki na FP
3690
2,45% składki na FP ( od wynagrodzeń za grudzień płatne w styczniu
roku następnego)
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
22410
4210
zakup materiałów
i wyposażenia
3500
4280
Zakup usług zdrowotnych 268
Badania okresowe pracowników
4300
zakup usług pozostałych
7100
opłaty pocztowe 900zł, prowizje bankowe 600zł, usługi informatyka
3.600zł, utylizacja sprzętu 500zł, przedłużenie licencji programów
komputerowych 1500zł
4350
Zakup usług dostępu do
sieci internet
600
Opłaty za usługi internetowe
4370
Opłaty z tytułu zakupu
usług
telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
1600
Rozmowy telefoniczne
4410
podróże służbowe krajowe 3000
delegacje pracowników, kilometrówki,
4430
różne opłaty i składki
25
ubezpieczenie majątku,
4440
odpisy na ZFŚS
4956
odpisy na ZFŚS – 4,13 etatu
4480
Podatek od nieruchomości 161
Podatek od nieruchomości
4700
Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Szkolenia pracowników, udział w szkoleniach FORUM prac. MOPSu,
szkolenie bhp
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
3020
85228
138240
1200
wynagrodz.pracowników MOPSu, 5% Fund.nagród 6440zł, nagroda
jubileuszowa 3.000zł
materiały biurowe, druki czasopisma,
1600
nagrody i wyd.osob.nie
zal.do wyn.
1600
Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
95000
w tym
wydatki
bieżące
95000
wydatki
jednostek
budżetowych
95000
wydatki związane
z realizacją ich
95000
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
zakup środków BHP – odzieży, zgodnie z normami,
/usługi opiekuńcze planowane u 13 podopiecznych, dziennie 33 godziny
Strona 18
statutowych zadań
4300
85295
zakup usług pozostałych
95000
Pozostała działalność
148335
w tym
wydatki
bieżące
148335
wydatki
jednostek
budżetowych
24800
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
24800
4210
zakup materiałów
i wyposażenia
21800
Zakup wyposażenia do stołówek 4000zł, zakup żywności
z Tczewskiego Banku Żywności 3.000zł, upominki jubileuszowe (19
osób które ukończyły 90 i więcej lat) 5.600zł, upominki dla osób które
obchodzą jubileusze pożycia małżeńskiego ( 50 lat ) 6 par = 2.700zł,
spotkania okolicznościowe – wigilia, spotkania emerytów i rencistów
6.500zł
4300
zakup usług pozostałych
3000
Usługi transportowe związane ze spotkaniami okolicznościowymi
podopiecznych MOPS oraz transport żywności z Banku Żywności
3.000zł
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
3110
854
85412
123535
świadczenia społeczne
123535
dożywianie dzieci w szkole oraz zasiłki celowe – realizacja rządowego
programu “posiłek dla potrzebujących” udział gminy w planowanych
kosztach programu 40% z kwoty 143.000,0zł = 57200zł (w tym 4.000
na zakup wyposażenia do stołówek), środki z dotacji 50.000zł, prace
społecznie-użyteczne 7160 godzin x 7,10 zł/godz.- z uwzględnieniem
refundacji z PUP udział gminy 40% wynosi ok. 20.335 zł
EDUKACYJNA
OPIEKA
WYCHOWAWCZA
11800
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Kolonie i obozy oraz inne 10400
formy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej
w tym
wydatki
bieżące
10400
wydatki
jednostek
budżetowych
10400
dofinansowanie wypocz. dzieci i młodzieży
W tym wynagrodzenia
2800
i składki od nich naliczane
4170
Wynagrodzenia
bezosobowe
2800
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
7600
4210
zakup materiałów
i wyposażenia
1600
materiały i wyposażenie
4300
zakup usług pozostałych
6000
usł. transportowe, wynajem pomieszczeń,
Pomoc materialna dla
uczniów
1400
85415
w tym
wydatki
bieżące
1400
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych
1400
3240
Stypendia dla uczniów
1400
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
Prowadzenie zajęć z dziećmi podczas wakacji i ferii
Stypendia za wyniki w nauce 1.400zł,
Strona 19
900
90001
GOSPODARKA
KOMUNALNA
I OCHRONA
ŚRODOWISKA
2165604
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód
1752088
w tym
wydatki
bieżace
154500
dotacje na
zadania
bieżące
154500
2650
Dotacja przedmiotowa
z budżetu dla zakładu
budżetowego
2710
Dotacja celowa na pomoc 54500
finansową udzielaną
między jednostkami
samorządu terytorialnego
na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
wydatki
majątkowe
100000
Planowana kwota dotacji do 1m3 ścieków wg stawki 2,25zł brutto
przekazywana dla Zakładu budżetowego
Pomoc finansowa dla gminy Czersk, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej
w sprawie pomocy finansowej
1597588
6300
dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną
między jednostkami
samorządu terytorialnego
na dofinansowanie
własnych zadań
inwestycyjnych
19438
Pomoc finansowa dla gminy Czersk, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej
w sprawie pomocy finansowej
6057
wydatki
inwest.jedn.budżetowych
984092
rozbudowa sieci kanalizacyji sanitarnej w Czarnej Wodzie I etap
dofinansowany ze środków RPOWP 443.923zł, rozbudowa sieci
kanalizacyji sanitarnej w Czarnej Wodzie II etap dofinansowany ze
środków PROW zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie
540.169zł
6059
wydatki
inwest.jedn.budżetowych
594058
Rozbudowa sieci kanalizacyji sanitarnej w Czarnej Wodzie I etap udział
środków krajowych 247.455zł, Rozbudowa sieci kanalizacyji sanitarnej
w Czarnej Wodzie II etap udział środków krajowych 346.603zł
90003
Oczyszczanie miast i wsi 51000
w tym
wydatki
bieżace
51000
wydatki
jednostek
budżetowych
51000
4300
90004
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
51000
zakup usług pozostałych
51000
Utrzymanie zieleni
w miastach i gminach
14500
w tym
wydatki
bieżące
14500
wydatki
jednostek
budżetowych
14500
4210
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
14500
zakup materiałów
i wyposażenia
10000
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
Usługi związane z wywozem odpadów
Zakup materiału szkółkarskego, nasiona traw, rozsady roślin
rabatowych do nowo tworzonych placów zieleni 6.700,0zł, woda do
podlewania trawników i paliwo do kosiarek 1.800zł, materiały (olej,
Strona 20
żyłka i części wymienne do kosiarek) 1.500zł,
4300
90013
zakup usług pozostałych
4500
Schroniska dla zwierząt
13200
w tym
wydatki
bieżące
13200
wydatki
jednostek
budżetowych
13200
4300
90015
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
13200
zakup usług pozostałych
13200
Oświetlenie ulic
163000
w tym
wydatki
bieżące
163000
wydatki
jednostek
budżetowych
163000
Transport ziemi, wynajem ciągnika do prac porządkowych i tworzenia
terenów zieleni , koszenie trawy, razem 4.500zł
Udzielenie schronienia bezdomnym zwierzętom – oferta azylu
z Glincza k.Żukowa 13200zł,
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
163000
4260
zakup energii
95000
energia na drogach gminnych, powiatowych i krajowej
4300
zakup usług pozostałych
68000
Konserwacja punktów świetlnych, w tym uzupełnienie oświetlenia
90019
wpływy i wydatki
160466
związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
wydatki
bieżące
48520
wydatki
jednostek
budżetowych
48520
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
48520
4210
zakup materiałów
i wyposażenia
7200
zakup materiałów: sprzątanie świata 200zł, zakup koszy ulicznych
2.500zł, zakup pojemników do segregacji odpadów 3.000zł, 1.000
eksponaty do wystawy przyrody, edukacja ekologiczna 500zł.
4300
zakup usług pozostałych
41320
likwidacja azbestu jako pokrycia dachowego ze środków ochony
środowiska 35.000zł, inne usługi związane z ochroną środowiska
6.320zł
wydatki majątkowe
111946
wydatki inwestycyjne
jedn.budżet.
111946
6050
90020
Wpływy i wydatki
600
związane z gromadzeniem
środków z opłat
produktowych
wydatki
bieżące
600
wydatki
jednostek
budżetowych
600
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
budowa sieci kanalizacji sanitarnej finansowana ze środków ochrony
środowiska (opłaty, dzierżawa gruntów i prace inwestycyjne)
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
600
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
Strona 21
4300
90095
zakup usług pozostałych
600
Pozostała działalność
10750
w tym
wydatki
bieżące
10750
wydatki
jednostek
budżetowych
10750
Wydatki związane z segregacją odpadów
W tym wynagrodzenia
400
i składki od nich naliczane
4170
Wynagrodzenia
bezosobowe
400
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
10350
4210
zakup materiałów
i wyposażenia
6200
Materiały do naprawy oraz konserwacji urządzeń zabawowych na
placach zabaw 1.200zł, zakup urządzeń zabawowych 3.000zł, zakup
ławek 1.500zł, tablica – regulamin placu zabaw 500zł
4260
zakup energii
891
energia hydrofor w Lubikach 891zł,
4300
zakup usług pozostałych
3000
Transport piasku do piaskownic 800zł, przegląd techniczny placów
zabaw 1.500zł, usuwanie drzew i cięcie gałęzi 700zł,
4500
Pozostałe podatki na rzecz 259
budżetów jednostek
samorządu terytorialnego
921
92105
KULTURA
I OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
372135
Pozostałe zadania
w zakresie kultury
132135
w tym
wydatki
bieżące
132135
wydatki
jednostek
budżetowych
131835
remont urządzeń zabawowych 400zł
Podatek leśny od lasów stanowiących mienie komunalne
Świetlice sołeckie w Lubikach i Hucie Kalnej, salka internetowa
w Czarnej Wodzie oraz działalność kulturalna
W tym wynagrodzenia
65541
i składki od nich naliczane
Wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic
4010
wynagrodzenia osobowe
pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników świetlic, w tym 5% f. Nagród
1368zł
4040
dodatkowe wynagrodzenie 3365
roczne
dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
składki na ubezpieczenia
społeczne
4985
Składki Zus od wynagrodzeń i umów zlec.
4120
składki na FP
1261
składki na FP
4170
Wynagrodzenia
bezosobowe
26280
Festyn miejski Lato na Kociewiu – lipiec 1.100zł, festyny dożynkowy
w Hucie Kalnej- um.zlec. 1.200zł, oprawa muzyczna – Dzień Konia
2.000zł, Prowadzenie zajęć gry na instrumentach muzycznych 21.280zł,
transport opału do świetlic 400zł, transport i ustawienie choinek 300zł,
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
66294
zakup materiałów
i wyposażenia
14250
4210
29650
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
materiały związane z festynem Letnim „Lato na Kociewiu” 1200zł,
festyn dożynkowy w Hucie Kalnej 350zł, dofinansowanie „dzień
Konia” 500zł, wyścig rowerowy – plakaty, nagrody 1200zł, spotkania
w ramach TPCzW 50zł, wystawa pokonkursowa „Przyroda wokół nas”
800zł, materiały związane z działalnością świetlic (środki czystości,
opał, mat.do konserwacji) 5650zł, materiały związane z nauką gry na
instrumentach muzycznych 800zł, lampki choinkowe i impregnat do
drewna – konserwacja wiaty 1200zł,
imprezy okolicznościowe dla dzieci (art.spożywcze, nagrody) 2500zł,
Strona 22
4260
zakup energii
4280
Zakup usług zdrowotnych 134
Badania okresowe pracowników
4300
zakup usług pozostałych
41190
usługi związane z festynem Letnim „Lato na Kociewiu” (realizacja
programu, wynajem zamku dmuchanego, plakaty, ZAiKS) 14.300zł,
festyn dożynkowy w Hucie Kalnej (program dziecięcy, plakaty, ZAiKS)
1250zł, dofinansowanie „dzień Konia” 5.000zł, imprezy
okolicznościowe dla dzieci 5900zł, dofinansowanie chóru „Cor Matris”
2000zł, spotkania w ramach TPCzW 1450zł, działalność Kół Emerytów
i Rencistów (1200+6800) 8000zł, usługi dotyczące świetlic 1090zł,
strojenie instrumentów muzycznych 500zł, usługi konserwacyjne 500zł
działalność chóru szkolnego „Consenans” 1200zł
4350
Zakup usług dostępu do
sieci internet
2500
Opłaty za usługi internetowe w świetlicach
4370
Opłaty z tytułu zakupu
usług
telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
1500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej- świetlica w Lubikach i w Hucie Kalnej
4430
różne opłaty i składki
450
ubezpieczenie uczestników wyścigu rowerowego, uczestników imprezy
plenerowej Dzień Konia
4440
odpisy na ZFŚS
1770
Odpis na ZFŚS 1,5et
świadczenia na rzecz osób fizycznych
4500
300
3020 nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. 300
92116
Biblioteka
w tym
wydatki
bieżące
2480
926
energia elektryczna oraz woda w świetlicach
240000
Środki BHP,
Dotacja dla biblioteki na wydatki instytucji kultury,
240000
dotacje na zadania
bieżące
240000
Składki Zus od wynagrodzeń i umów zlec.
Dotacja podmiotowa
z budżetu dla
samorządowej instytucji
kultury
240000
Dotacja dla biblioteki na wydatki instytucji kultury
KULTURA FIZYCZNA 169554
I SPORT
92601
Obiekty sportowe
116241
wydatki
bieżące
116241
wydatki
jednostek
budżetowych
115841
W tym wynagrodzenia
37240
i składki od nich naliczane
4010
wynagrodzenia osobowe
pracowników
17980
4040
dodatkowe wynagrodzenie 1500
roczne
dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
składki na ubezpieczenia
społeczne
4784
składki ZUS 15,10% od wynagr. Za grudzień płatne w styczniu roku
następnego
4120
składka na FP
776
składki na FP 2,45%. Za grudzień płatne w styczniu roku następnego
4170
Wynagrodzenia
bezosobowe
12200
Umowy zlecenia – ratownicy na basenie podczas wakacji
4.600zł+3.400zł, obsługa chloratora 900zł, pobieranie opłat za basen
1.500zł, nadzór nad obiektem – boisko wielofunkcyjne 1.800zł
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
78601
4210
zakup materiałów
i wyposażenia
28000
zakup materiałów na konserwację stadionu (basen i boisko trawiaste)
razem 5.900zł, utrzymanie basenu kąpielowego 19.100zł, zakup
wypasażenia 3.000zł (chlorator)
4260
zakup energii
36000
Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody do basenu
4280
Zakup usług zdrowotnych 67
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
wynagrodzenie i pochodne pracownika stadionu 0,75 etat , w tym 5%
fundusz nagród 829zł
Badania okresowe pracowników
Strona 23
4300
zakup usług pozostałych
8000
Usługi transportowe oraz wywóz ścieków 3.000zł, wymiana piasku na
boisku do siatkówki plażowej 5.000zł
4370
Opłaty z tytułu zakupu
usług
telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
700
opłaty za telefon – stadion
4430
różne opłaty i składki
150
ubezpieczenie obiektu
4440
odpisy na ZFŚS
885
ZFŚS
4480
Podatek od nieruchomości 4799
świadczenia na rzecz osób fizycznych
400
3020
400
92605
nagrody i wyd.osob.nie
zal.do wyn.
Podatek od nieruchomości
Środki BHP,
Zadania w zakresie
53313
kultury fizycznej i sportu
w tym
wydatki
bieżące
53313
wydatki
jednostek
budżetowych
53313
W tym wynagrodzenia
25513
i składki od nich naliczane
4110
składki ZUS
544
4120
składki na FP
89
4170
Wynagrodzenia
bezosobowe
24880
wydatki związane
z realizacją ich
statutowych zadań
27800
4210
zakup materiałów
i wyposażenia
14800
zakup materiałów związanych z dz. Sport.- festyny, turnieje, zawody,
zakup sprzętu sportowego razem 14.800zł,
4300
zakup usług pozostałych
13000
Usługi przewozu na zawody 3.000zł, wyjazdy Kajak Polo 1.000zł,
wyjazdy na basen 9.000zł,
RAZEM
11182810
umowa z trenerami prowadzącymi zajęcia sportowe z młodzieżą,
opiekunowie podczas wyjazdów na basen,
w tym zadania zlec.i pow. 1298450
w tym zadania
inwestycyjne
2289134
w tym wydatki bieżące
8893676
OBSŁUGA DŁUGU
PUBLICZNEGO
1490740
Obsługa papierów
1490740
wartościowych, kredytów
i pożyczek j.s.t
963
spłaty otrzymanych
krajowych pożyczek
i kredytów
944500
spłata pożyczki z BGK na zadanie inwestycyjne dofinansowane ze
środków UE
992
spłaty otrzymanych
krajowych pożyczek
i kredytów
546240
Spłata kredytów i pożyczek wg zawartych umów,
OGÓŁEM
12673550
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
Strona 24
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/16/11
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 17 lutego 2011 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.
Lp.
Treść
1
2
Klasyfikacja
§
3
Przychody ogółem:
2995884
1. Kredyty
§ 952
2. Pożyczki
§ 952
3.
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Kwota
2011 r.
4
951000
§ 903
542647
4. Spłaty pożyczek udzielonych
§ 951
18272
5. Prywatyzacja majątku jst
§ 944
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
§ 957
7. Papiery wartościowe (obligacje)
§ 931
8. Inne źródła (wolne środki)
§ 955
Rozchody ogółem:
1483965
1490740
1. Spłaty kredytów
§ 992
409240
2. Spłaty pożyczek
§ 992
137000
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
3.
pochodzących z budżetu UE
§ 963
944500
4. Udzielone pożyczki
§ 991
5. Lokaty
§ 994
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji)
§ 982
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń
§ 995
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
Strona 1
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/16/11
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 17 lutego 2011 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2011 r.
z tego:
Dział Rozdział
1
2
§*
Dotacje
ogółem
Wydatki
ogółem
(6+10)
4
5
3
750
75011 2010
34000
751
75101 2010
550
852
85212 2010 1250000
852
85213 2010
DOTACJE
Ogółem wydatki
13900
w tym:
Wydatki
bieżące
Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
wydatki związane
z realizacją zadań
statutowych
6
7
8
Wydatki
świadczenia majątkowe
społeczne
9
34000
34000
550
550
299
251
1250000 1250000
55515
7485
10
34000
13900
13900
13900
1 298 450,00
1 298
450,00
103 714,00
1187000
1 298
450,00
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
7 736,00 1 187 000,00
0,00
Strona 1
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/16/11
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 17 lutego 2011 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.
z tego:
Dział Rozdział
1
710
2
§*
3
71035 2020
Ogółem
Dotacje
ogółem
Wydatki
ogółem
(6+10)
Wydatki
bieżące
4
5
6
1800
Wydatki
majątkowe
w tym:
wynagrodzenia
i składki od nich
naliczone
wydatki związane
z realizają zadań
statutowych
7
8
świadczenia
społeczne
9
1800
1800
1000
800
1 800
1 800
1 000
800
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
10
0
0
Strona 1
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/16/11
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 17 lutego 2011 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.
z tego:
Dział Rozdział
1
600
2
§*
3
60014 2320
Ogółem
Dotacje
ogółem
Wydatki
ogółem
(6+10)
4
5
50000
50000
w tym:
Wydatki
bieżące
wynagrodzenia
i składki od nich
naliczone
wydatki związane
z realizają zadań
statutowych
6
7
8
9
50000
18825
31175
50 000,00 50 000,00
18 825,00
31 175,00
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
Wydatki
dotacje majątkowe
0,00
10
0,00
Strona 1
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/16/11
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 17 lutego 2011 r.
Dotacje przedmiotowe w 2011 r.
Lp. Dział Rozdział §**
1
2
1
2
3
4
Nazwa jednostki
otrzymującej
dotację
5
Zakres
6
900
Miejski Zakład
Gospodarki
Komunalnej
90001 2650
i Mieszkaniowej
w Czarnej
Wodzie
Dotacja w wysokości 2,25 zł brutto do 1m3 odprowadzanych ścieków
700
Miejski Zakład
Gospodarki
Komunalnej
70095 2650
i Mieszkaniowej
w Czarnej
Wodzie
Dotacja do wymiany okien w komunalnych zasobach mieszkaniowych oraz do
remontu instalacji elektrycznej. Kwota dofinansowania jest zgodna z Uchwałą
Rady Miejskiej nr XV/122/08 z dnia 21.10.2008r. w sprawie przyjęcia
“Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Miejskiej Czarna Woda w latach 2009-2013”
Ogółem
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
Ogółem
kwota
dotacji
7
100000
11656
111656
Strona 1
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/16/11
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 17 lutego 2011 r.
Dotacje podmiotowe* w 2011 r.
Lp.
1
1
Dział
Rozdział
§**
Nazwa instytucji
Kwota dotacji
2
3
4
5
6
921
92116
2480 Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Wodzie
Ogółem
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
240000
240000
Strona 1
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/16/11
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 17 lutego 2011 r.
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
Lp. Dział Rozdział
1
2
1
900
3
§*
Nazwa zadania
Kwota
dotacji
4
5
6
Rozliczenie zgodnie z Uchwałą nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 19 lutego 2007r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk w formie dotacji celowej na budowę sieci
kanalizacyjnej w związku z koniecznością zwiększenia średnic sieci kanalizacyjnej i wydajności
90001 2710
54500
urządzeń przepompowni budowanych na terenie gminy Czersk, na skutek zwiększenia ilości ścieków
o ścieki z Gminy Czarna Woda oraz koniecznością modernizacji oczyszczalni ścieków w Gminie
Czersk.
Rozliczenie zgodnie z Uchwałą nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 19 lutego 2007r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk w formie dotacji celowej na budowę sieci
kanalizacyjnej w związku z koniecznością zwiększenia średnic sieci kanalizacyjnej i wydajności
6300
19438
urządzeń przepompowni budowanych na terenie gminy Czersk, na skutek zwiększenia ilości ścieków
o ścieki z Gminy Czarna Woda oraz koniecznością modernizacji oczyszczalni ścieków w Gminie
Czersk.
Ogółem
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
73938
Strona 1
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/16/11
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 17 lutego 2011 r.
Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 r.
Lp.
Dział
1
Rozdział
2
1
Nazwa instytucji
Kwota
4
5
3
600
60016
Ogółem
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
Sołectwo Lubiki
12180
12180
Strona 1
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/16/11
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 17 lutego 2011 r.
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
w tym:
Lp.
Projekt
1
2
Planowane wydatki
2010 r.
Wydatki
w okresie
z tego:
Kategoria
Klasyfikacja realizacji
Środki z budżetu krajowego**
Środki z budżetu UE
interwencji
(dział,
Projektu
Środki
Środki
funduszy
rozdział, (całkowita z budżetu z budżet Wydatki
z tego, źródła finansowania:
z tego, źródła finansowania:
razem
strukturalnych paragraf)
wartość krajowego u UE
Wydatki
Wydatki
pożyczki na
(9+13)
Projektu)
razem
razem
pożyczki
prefinansowanie pożyczki
obligacje pozostałe
(6+7)
(10+11+12) i kredyty obligacje pozostałe** (14+15+16+17)
z budżetu
i kredyty
państwa
3
Wydatki
1 majątkowe
2011r.
4
x
5
1 578 150
6
7
594 058 984 092
8
1 578
150
9
10
11
12
13
14
15
16
17,00
594 058 594 058
0
0
984 092
0 984 092
0
0
1 542
367
600 345 600 345
0
0
942 022
0 942 022
0
0
655 595
253 742 401 853 655 595
253 742 253 742
401 853
401 853
886 772
346 603 540 169 886 772
346 603 346 603
540 169
540 169
Program
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
operacyjny:
Działanie
321
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
1.1
Nazwa
projektu:
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Woda – etap II
Razem
wydatki:
1 542 367
z tego: 2010
r.
2011 rok
900 90001
§6050
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
600 345 942 022
Strona 1
2012 r.
0
2013 r.***
0
0
0
0
0
0
Program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
operacyjny:
Oś
priorytetowa
Działanie
1.2
8
8.2
Nazwa
projektu:
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Woda – etap I
Razem
wydatki:
1 764 205
622 566
1 141
639
1 764
205
622 566 622 566
z tego: 2010
r.
1 072 827
375 111 697 716
1 072
827
375 111 375 111
697 716
697 716
247 455 443 923 691 378
247 455 247 455
443 923
443 923
900 90001
§6050
2011 rok
691 378
2012 r.
2013 r.***
Ogółem (1+2)
x
1 578 150
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
594 058 984 092
0
0
1 141 639
0
0
0
0
0
0
1 578
150
594 058 594 058
0
0
984 092
0
1 141
639
0 984 092
0
0
0
0
Strona 2
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/16/11
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 17 lutego 2011 r.
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 rok
Przychody*
Lp.
Wyszczególnienie
Stan środków
obrotowych**
na początek
roku
1
2
3
I. Zakłady budżetowe
Wydatki
Rozliczenia
Stan
środków
z budżetem
w tym:
w tym: obrotowych** z tytułu
w tym:
wpłata
dotacje
na koniec
wpłat
ogółem
ogółem
do
z budżetu*
roku
nadwyżek
na
§ 265
budżetu
**
środków
inwestycje
4
5
6
7
8
54022 2454251
111656 111656
0 2450510
54022 2454251
111656 111656
2450510
9
10
0
11
57763
x
57763
x
x
z tego:
1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnej Wodzie
W tym:
1 900 90001 § 2650
dotacja przedmiotowa do m3 ścieków w wysokości brutto 2,25zł
100000
2 700 70095 § 2650
dotacja do wymiany okien w komunalnych zasobach mieszkaniowych oraz remontu
instalacji elektrycznej zgodnie z uchwalonym przez RM wieloletnim programem
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Czarna Woda w latach 20092013 – Uchwała XV/122/08 z 21.10.2008r.
razem
OGÓŁEM
Id: EVTEC-KCLHT-MXARZ-JTLFW-BXZLZ. Podpisany
11656
54022 2454251
111656 111656
0 2450510
0
57763
54022 2454251
111656 111656
0 2450510
0
57763
Strona 1