załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 10/07 z 27 lutego 2007 r.

Transkrypt

załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 10/07 z 27 lutego 2007 r.
załącznik nr 2.1
do Zarządzenia Nr 10/07
z 27 lutego 2007 r.
Plan finansowy wydatków na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie
Zadania wykonywane przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział
852
Rozdział Paragraf
85212
3020
3110
4010
4110
4120
4210
4300
4410
4440
4740
85213
85214
85228
4130
3110
4300
Pomoc społeczna
Wydatki budżetowe 2007
Zlecone
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)
Świadczenia społeczne
32 536,00
Składki na Fundusz Pracy
502,00
Zakup materiałów i wyposażenia
3 000,00
Zakup usług pozostałych
11 000,00
Podróże służbowe krajowe
300,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Zakup usług pozostałych
240,00
20 520,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
Świadczenia społeczne
2 510 000,00
2 440 122,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
2 672 000,00
780,00
1 000,00
17 000,00
17 000,00
136 000,00
136 000,00
9 000,00
9 000,00
Razem 2 672 000,00
Strona: 1

Podobne dokumenty