Załącznik Nr 2 UR XXXIX-237-2014

Transkrypt

Załącznik Nr 2 UR XXXIX-237-2014
Wydatki BudŜetu Miasta i Gminy Prabuty na 2014 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr XXXIX/237/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku
Dział
Rozdział
Paragraf
750
Treść
Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie
Administracja publiczna
3 779 416,00
0,00
3 779 416,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
3 121 486,00
0,00
3 121 486,00
130 776,00
- 2 000,00
128 776,00
17 000,00
2 000,00
19 000,00
2 250,00
32 689,00
34 939,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego
0,00
32 689,00
32 689,00
4210
Zakup materiałów i wyposaŜenia
0,00
12 689,00
12 689,00
4300
Zakup usług pozostałych
0,00
20 000,00
20 000,00
181 400,00
280 000,00
461 400,00
1 500,00
280 000,00
281 500,00
0,00
280 000,00
280 000,00
75023
4300
Zakup usług pozostałych
4430
RóŜne opłaty i składki
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
751
75113
851
Ochrona zdrowia
85195
Pozostała działalność
6220
852
Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych
Pomoc społeczna
85214
3110
85219
9 415 586,00
110 700,00
9 526 286,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
808 000,00
110 000,00
918 000,00
Świadczenia społeczne
808 000,00
110 000,00
918 000,00
1 251 390,00
700,00
1 252 090,00
789 010,00
700,00
789 710,00
38 384 286,00
423 389,00
38 807 675,00
Ośrodki pomocy społecznej
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Razem:
Strona 1
BeSTia

Podobne dokumenty