RAPORT NIEZALE NEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grupy Kapitałowej

Transkrypt

RAPORT NIEZALE NEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grupy Kapitałowej
EURO-in i PARTNERZY
AUDYTORZY, KONSULTANCI I KSIĘGOWI, Sp. z o.o.
RHB: 36381
podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - nr ewid. 68
Regon: 010226794 NIP: 526-00-14-757 Kapitał Zakładowy: 210 000 zł
www.euroin.pl email: [email protected] ; [email protected]
ul. Targowa 22, 03-731 Warszawa
Biuro Auditingu tel. (48-22) 8182-666,
fax. (48-22) 8182-600
RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
obejmującego okres od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r.
Dla Akcjonariuszy
Grupy Kapitałowej „WANDALEX” S.A.
z siedzibą w Warszawie
I.
Dokonaliśmy przeglądu załączonego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej „WANDALEX” S.A., w której dominującą Jednostką jest „WANDALEX”
S.A. z siedzibą w Warszawie, na które składa się:
a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30.06.2005 r., który po stronie aktywów i
pasywów wykazuje sumę 40.813 tys. zł,
c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r.
wykazujący zysk netto w kwocie 1.031 tys. zł,
d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2005 r. do
30.06.2005 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 762 tys. zł,
e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków
pieniężnych w okresie od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r. o kwotę 958 tys. zł,
f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie półrocznego skonsolidowanego sprawozdania odpowiada Zarząd Podmiotu
Dominującego. Naszym zadaniem było dokonanie przeglądu półrocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.
Ponadto przedstawiono nam Komentarz Zarządu do działalności Grupy Kapitałowej „Wandalex”
S.A. za okres od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r.
II. Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
• ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76
poz. 694, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”,
• Międzynarodowego Standardu Rachunkowości Nr 34 „Śródroczne sprawozdanie finansowe”,
• norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów,
• Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. nr 94 z 2000 r. poz. 1037 ze zm.),
• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr
139 poz. 1569 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem RM w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych”,
• Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie szczegółowych
warunków jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. Nr 139,
E&P RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego .doc
Raport z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za okres 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r.
Grupy Kapitałowej „WANDALEX” S.A.
poz. 1568, ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem RM w sprawie szczegółowych
warunków jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu”,
Przeglądu dokonaliśmy głównie drogą analizy danych półrocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, wglądu w księgi rachunkowe, wykorzystania informacji uzyskanych
od Kierownictwa oraz osób odpowiedzialnych za finanse i księgowość Podmiotu Dominującego.
Zakres i metoda przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego istotnie
różni się od badań leżących u podstaw opinii wyrażanej o rzetelności, prawidłowości i jasności
rocznego sprawozdania finansowego, dlatego nie możemy wydać takiej opinii o załączonym
sprawozdaniu.
III. Audytorowi nie udostępniono protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz uchwał Rady, w
tym – dotyczących wyboru audytora.
IV. Z wyjątkiem opisanej wyżej kwestii, dokonany przez nas przegląd półrocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie wykazał potrzeby dokonania innych istotnych
zmian w załączonym półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, aby
przedstawiało ono prawidłowo, rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy
Kapitałowej „Wandalex” S.A. na dzień 30 czerwca 2005 roku oraz jej wynik finansowy za okres
od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r., zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, a
szczególnie z MSR 34 „ Śródroczne sprawozdanie finansowe ”.
V. Zwracamy uwagę Odbiorców niniejszego raportu na okoliczność, iż do sprawozdania
finansowego skonsolidowanego Zarząd spółki dominującej nie włączył - z uwagi na nieistotną
dla Grupy Kapitałowej wielkość inwestycji - sprawozdania finansowego spółki Wandalex –
Ukraina (90 % udziałów), której suma bilansowa wynosi 1.205 tys. zł, wynik finansowy (strata)
23 tys. zł.
Warszawa, dnia 21 września 2005 roku.
W imieniu
EURO-in i PARTNERZY Sp. z o.o.
(podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr ewid. 68 na liście KIBR)
Krystyna ZAJDEL
Przeprowadzająca przegląd
Biegły rewident nr ewid. 4553/7354
Józef KUSZNERUK
PREZES ZARZĄDU
Biegły rewident nr ewid. 2086/104
-2E&P RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego .doc
EURO-in i PARTNERZY
AUDYTORZY, KONSULTANCI I KSIĘGOWI, Sp. z o.o.
podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - nr ewid. 68
KRS 0000061094 Regon: 010226794 NIP: 526-00-14-757 Kapitał zakładowy 210.000 zł
www.euroin.pl email: [email protected] ; [email protected]
03-731 Warszawa, ul. Targowa 22
Biuro Auditingu , tel. (48-22) 8182-666, fax. (48-22) 8182-600
RAPORT
Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO
SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za okres od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r.
Grupy Kapitałowej
„WANDALEX” S.A.
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Garażowej 7
W A R S Z A W A wrzesień 2 0 0 5 r.
E&P raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego .doc