konkurs lo nr xv na film „unia europejska – szanse i wyzwania”

Transkrypt

konkurs lo nr xv na film „unia europejska – szanse i wyzwania”
KONKURS LO NR XV NA FILM
„UNIA EUROPEJSKA – SZANSE I WYZWANIA”
1. Konkurs organizowany jest przez Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego we
Wrocławiu.
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie LO nr XV we Wrocławiu. Uczestnictwo jest indywidualne
lub grupowe – zespół nie może liczyć więcej niż 5 osób. Z każdej klasy może brać udział dowolna
liczba uczniów i zespołów. Każdy uczestnik lub zespół może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
3. Konkurs polega na przygotowaniu oryginalnego filmu pokazującego szanse i wyzwania, jakie stoją
przed Unią Europejską. Mogą to być filmy dokumentalne, fabularne aktorskie, paradokumenty,
animowane itd., nagrywane kamerą lub komórką bądź z wykorzystaniem animacji komputerowej.
4. Film musi spełniać kryteria techniczne:
 długość: maksymalnie 5 minut
 format pliku: avi, mpg, mp4
 rozdzielczość: DVD lub HD
 nośnik: płyta DVD
5. Do pracy uczestnik dołącza metryczkę z następującymi informacjami: imię i nazwisko autora (lub
autorów); klasa; tytuł dzieła.
6. Konkurs odbywa się pod nadzorem Jury, w skład którego wchodzą nauczyciele i przedstawiciel
Samorządu Uczniowskiego, jeśli zostanie wydelegowany.
7. Jury kwalifikuje nie więcej niż pięć prac do finału.
8. Finał polega na wyłonieniu zwycięzcy, laureata drugiego i trzeciego miejsca oraz wyróżnień. Prace
zakwalifikowane do finału podlegają głosowaniu jury i użytkowników szkolnego Facebooka. Za
każde miejsce w głosowaniu internetowym i Jury przyznawane są punkty:
1 miejsce – 7 punktów
2 miejsce – 5 punktów
3 miejsce – 3 punkty
4 miejsce – 2 punkty
5 miejsce – 7 punkt.
W przypadku osiągnięcia równej liczby punktów decydujący jest głos Jury.
9. Najlepsze prace zostaną przekazane dolnośląskim europosłom oraz do Biura Informacyjnego
Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu.
10. Zwycięzcom przysługują nagrody:
 nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów,
 w zależności od zajętego miejsca klasa reprezentowana przez uczestników uzyskuje punkty do
rankingu zbiorczego konkursów europejskich w LO nr XV.
11. Harmonogram:
 do 9 maja 2016 r. (poniedziałek) – wychowawcy przekazują listę zgłoszeń u p. dyrektor
R.Kożuszek;
 19 maja 2016 r. (czwartek) – przekazanie prac do organizatora konkursu p. Bartosza Kickiego
(sala 227);
 20 maja 2016r. (piątek) – posiedzenie jury; wyłonienie prac do finału;
 25 maja 2016 r. (środa) – posiedzenie jury; ogłoszenie wyników konkursu.
12. We wszystkich sprawach spornych i nieuregulowanych niniejszym regulaminem głos decydujący ma
koordynator konkursu p. Bartosz Kicki.