Podręcznik dla kupujących

Komentarze

Transkrypt

Podręcznik dla kupujących
Podręcznik dla kupujących
AUTOonline GmbH
Informationssysteme
Hammfelddamm 6
D-41460 Neuss
www.autoonline.de
Tel. +49 (0)2131/71 80-000
AUTOonline international
BE_ K_050405_pl
2
EASYonline.web
Podręcznik użytkownika
Spis treści
Co musisz wiedzieć przed przystąpieniem do korzystania
z programu? ____________________________________________ 4
Informacje o oprogramowaniu ____________________________ 4
Warunki użytkowania _________________________________ 4
Informacje o podręczniku ________________________________ 4
Prawa autorskie i wyłączenie odpowiedzialności ___________ 5
Struktura programu _____________________________________ 6
Pola na ekranie__________________________________________ 6
Menu ___________________________________________________ 7
Etykietki narzędzi: Mali uczynni pomocnicy _______________ 7
Obsługa programu ______________________________________ 8
Opis list (Zestawienie, Filtr i Archiwum) ___________________ 8
Nawigacja w liście ___________________________________ 8
Sortowanie listy ______________________________________ 8
Pozycje w listach (nazwy kolumn) ______________________ 9
Szczegółowe informacje o każdym pojeździe _____________ 10
Nawigacja zdjęć ____________________________________ 10
Nawigacja w menu informacji szczegółowych ___________ 11
Opis informacji szczegółowych________________________ 12
Wydruk informacji szczegółowych _____________________ 12
Jak pracować z EASYonline.web ? ______________________ 13
Opcje: Podstawowe ustawienia programu ________________ 13
Zmiana hasła _______________________________________ 13
Włączanie / wyłączanie automatycznego logowania _____ 13
Opcja Pokaż linie podziału ___________________________ 14
Określanie liczby wierszy na stronę ____________________ 14
Zapisywanie zmienionych opcji _______________________ 14
Funkcja Aktualizuj ______________________________________ 14
Szukanie pojazdów (ustawianie filtrów) __________________ 15
Pojazdy lastminute _____________________________________ 18
Składanie oferty na pojazd ______________________________ 18
Składanie oferty ____________________________________ 18
Zmiana oferty ______________________________________ 19
Anulowanie oferty ___________________________________ 19
Pojazdy przechowywane w archiwum ____________________ 19
Szukanie pojazdów przechowywanych w archiwum ______ 20
Zamykanie sesji na giełdzie pozostałości_________________ 20
Informacje o programie i podręcznik użytkownika ________ 21
EASYonline.web
Podręcznik użytkownika
3
Co musisz wiedzieć przed przystąpieniem do
korzystania z programu?
Informacje o oprogramowaniu
Program EASYonline.web umożliwia Ci szybkie i wygodne
korzystanie z naszej internetowej giełdy pozostałości – bez
konieczności instalowania oprogramowania na Twoim komputerze.
Dzięki temu możliwy jest w każdej chwili dostęp do aktualnych ofert
zamieszczonych na naszej giełdzie pozostałości.
Możesz dowolnie przeglądać giełdę w poszukiwaniu interesujących Cię
pojazdów i składać oferty. Należy pamiętać o różnicy między kalkulacją
pozostałej wartości pojazdu a aukcją: W przypadku kalkulacji pozostałej wartości oferent może dowolnie decydować, czy i komu sprzeda
swój pojazd. Tylko na aukcji oferent jest obowiązany sprzedać pojazd
osobie oferującej najwyższą cenę. Na aukcji możesz obserwować
przebieg składania ofert i w każdej chwili odpowiednio reagować, tzn.
podnosić cenę oferty.
Warunki użytkowania
} Aby uzyskać dostęp do EASYonline.web, konieczne jest
zarejestrowanie się w AUTOonline i posiadanie łącza internetowego.
Podczas rejestracji otrzymasz nazwę użytkownika i hasło, które
możesz później zmienić (p. Zmiana hasła na stronie 13).
} Oprogramowanie jest zoptymalizowane dla aktualnych wersji
przeglądarek Internet Explorer oraz Mozilla Firefox z minimalną
rozdzielczością 1024x768.
} Internet Explorer musi być tak skonfigurowany, aby dopuszczał okna
wyskakujące (pop-up) witryny AUTOonline i wybrana była opcja
„Wyłącz debugowanie skryptu“. Skrypt JAVA musi być również
uaktywniony. W razie potrzeby prosimy skontaktować się z naszym
Serwisem Technicznym (tel. (22) 520 27 65).
} Jeżeli posiadasz powolne łącze internetowe (modem), możesz
używać programu w uproszczonej wersji. Wyświetlane okna
ekranowe wyglądają wtedy nieco inaczej niż okna przedstawione
w tym podręczniku, ale wszystkie funkcje dostępne są bez jakichkolwiek ograniczeń. Prosimy o kontakt telefoniczny w tej sprawie
z naszym Działem Obsługi Klientów (tel. (22) 520 27 65).
Informacje o podręczniku
Opisując obsługę programu zakładamy znajomość przez użytkownika
systemu operacyjnego Microsoft Windows oraz standardowego
interfejsu użytkownika i elementów obsługi (Eksplorator, okna, przyciski
ekranowe, menu itp.)
Wszystkie teksty opatrzone symbolem X są instrukcjami opisującymi
wymagane operacje, które zostały przez nas świadomie krótko
sformułowane. Natomiast w naszych WSKAZÓWKACH objaśniamy
szerzej, dlaczego zalecany jest określony sposób postępowania, i
udzielamy pożytecznych rad.
4
EASYonline.web
Podręcznik użytkownika
Co musisz wiedzieć przed przystąpieniem do korzystania z programu?
WSKAZÓWKA: W celu zaznajomienia się z aplikacją zalecamy przeczytanie najpierw rozdziałów Co musisz wiedzieć przed przystąpieniem do korzystania z programu oraz Struktura programu – zajmie Ci
to jedynie ok. 10 minut. W ten sposób poznasz bardzo szybko strukturę
programu, dzięki czemu obsługa aplikacji i wykonywanie operacji stanie
się o wiele łatwiejsze.
Podręcznik ten można w każdej chwili otworzyć podczas korzystania
z programu (p. strona 21). W razie potrzeby tekst podręcznika można
zapisać na twardym dysku komputera i wydrukować. Potrzebny jest do
tego program Adobe Reader (wzgl. Acrobat Reader od wersji 4.0),
który możesz pobrać bezpłatnie ze strony internetowej firmy Adobe
(www.adobe.de).
WSKAZÓWKA: Jeżeli nie wiesz, czy posiadasz tę aplikację, przeszukaj po prostu swój komputer, wpisując hasło „Reader“. Pozwoli to
ustalić, czy program jest już zainstalowany na komputerze i jaką wersję
Reader posiadasz.
Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna
Pozytywnie oceniamy nasz program – w przeciwnym razie nie
odważylibyśmy się Ci go udostępnić. Ale własne zdanie nam nie
wystarcza. Dlatego chcielibyśmy Cię prosić o komentarze i uwagi
dotyczące programu i podręcznika. Prosimy o kontakt z naszym
Serwisem Technicznym lub przesłanie e-maila na adres
[email protected]
Z góry dziękujemy!
Prawa autorskie i wyłączenie odpowiedzialności
Wszystkie prawa ochrony intelektualnej działalności gospodarczej i
prawa własności oprogramowania EASYonline.web oraz dokumentacji
dodatkowej w formie drukowanej i elektronicznej są w posiadaniu
AUTOonline Sp. z o.o. AUTOonline nie przejmuje gwarancji za szkody
wtórne, który powstały w wyniku korzystania z oprogramowania.
Microsoft i Windows to zarejestrowane nazwy handlowe Microsoft
Corporation. Adobe i Reader to zerejestrowane nazwy handlowe
Adobe Systems Incorporated.
EASYonline.web
Podręcznik użytkownika
5
Struktura programu
W rozdziale tym przedstawiamy w skrócie wszystkie menu i funkcje
programu. Szczegółowe instrukcje obsługi zawarte są w następnych
rozdziałach.
Pola na ekranie
Po uruchomieniu programu pojawia się następujący ekran:
Pole menu
Listy zestawień /
pole edycji
Pasek informacji
Pole informacji
szczegółowych
Pole menu
Służy ono do wyboru poszczególnych menu lub funkcji przeszukiwania
(filtr).
Listy zestawień / pole edycji
W polu tym widoczne jest zestawienie pojazdów lub pole edycji
należące do wybranego menu.
Pasek informacji
W polu tym znajdują się następujące informacje (od lewej do prawej):
} Liczba procentowa wyświetlanych aktualnie pojazdów (jest to ważne
w przypadku zastosowania filtra).
} Liczba aktualnych pojazdów lastminute (p. strona 18)
} Objaśnienia do symboli w kolumnie Obiekt (p. strona 8 i nast.)
} Data ostatniej aktualizacji
} Po wyświetleniu wyniku szukania w drugim wierszu znajdują się
zastosowane kryteria filtrowania.
Pole informacji szczegółowych
Zawarte są tu informacje o wybranym pojeździe (zaznaczona na
czerwono pozycja w liście, p. strona 10).
6
EASYonline.web
Podręcznik użytkownika
Struktura programu
Menu
Zestawienie
Widoczne są tu pojazdy zamieszczone obecnie na giełdzie, których
okres ważności jeszcze nie upłynął. W dolnej części ekranu
wyświetlane są szczegółowe informacje o wybranym pojeździe (p.
strona 8).
Archiwum
Po upływie okresu ważności oferty pojazd jest przenoszony do
archiwum (p. strona 19). Przechowywane są w nim wszystkie pojazdy,
na które złożone zostały oferty przez Ciebie lub Twoich kolegów /
pracowników.
Przeniesione do archiwum pojazdy są jednak wyświetlane dopiero po
przeprowadzeniu aktualizacji (p. poniżej Funkcja Aktualizuj).
Filtr
Możliwe jest ograniczenie liczby wyświetlanych pojazdów lub szukanie
określonych pojazdów (p. strona 15 i 20).
Opcje
Możesz tu zmienić hasło i dokonać różnych ustawień programowych
(p. strona 13).
Funkcja Aktualizuj
Klikając ten przycisk ekranowy, uzyskujesz ponowny dostęp na giełdę
pozostałości AUTOonline, po czym następuje aktualizacja wszystkich
wyświetlanych informacji (p. strona 14). Dopiero po przeprowadzeniu
aktualizacji pojazdy, których okres ważności składania ofert upłynął, są
usuwane lub przenoszone do archiwum.
Info
Zawarte tu są informacje o programie i dokumentacji użytkownika
(patrz str. 21)
Wyloguj
Kliknięcie tego przycisku ekranowego kończy sesję na giełdzie
pozostałości AUTOonline.
!
UWAGA: Aby zapobiec dostępowi na giełdę przez nieupoważnione
osoby, należy przed zakończeniem sesji wylogować się przez kliknięcie
przycisku Wyloguj – nie wystarczy zamknięcie przeglądarki Internet
Explorer.
Etykietki narzędzi: Mali uczynni pomocnicy
Ze względu na fakt, że ilość miejsca na ekranie jest ograniczona,
byliśmy często zmuszeni do stosowania skrótów lub uproszczonych
pojęć. Dla ułatwienia pracy stworzyliśmy krótkie objaśnienia, tzw.
Etykietki narzędzi.
Te małe pola tekstowe pojawiają się, gdy kursor zostanie powoli
przesunięty na określone pojęcie i zatrzymany na nim (bez kliknięcia
myszą).
EASYonline.web
Podręcznik użytkownika
7
Obsługa programu
Opis list (Zestawienie, Filtr i Archiwum)
Nawigacja w liście
Po pierwszym otwarciu listy wybrana jest zawsze pierwsza pozycja
(zaznaczona czerwoną czcionką).
Wszystkie pozycje zaznaczone na niebiesko dotyczą tzw. pojazdów
lastminute. Okres składania ofert na te pojazdy upływa w ciągu
najbliższych dwóch godzin, i nie złożono na nie jeszcze żadnych ofert
(p. strona 18).
X Wybierz pojazd, klikając myszą odpowiedni wiersz.
X Możesz przesuwać się w liście do góry i w dół, używając paska do
przewijania po prawej stronie lub klawiszy strzałek ↑ i ↑ na
klawiaturze.
X Przesuń pasek przewijania poniżej tabeli, aby przeglądać też
pozostałe kolumny po prawej stronie.
W lewym górnym rogu powyżej tabeli wskazywane są wszystkie
dostępne strony listy; bieżąca strona jest wytłuszczona.
X Kliknij żądaną cyfrę strony, aby przejść do wybranej strony.
X Klikając strzałki obok cyfr, strony są wertowane po kolei.
Sortowanie listy
Po pierwszym otwarciu lista jest posortowana według daty ważności
oferty – na górze pojawia się zawsze najbliższy upływający okres
ważności.
X Kliknij dowolny nagłówek kolumny, aby posortować listę według
danego kryterium.
Po posortowaniu listy w wybranym nagłówku kolumny pojawia się
czerwony trójkąt. W ten sposób wskazywane jest kryterium sortowania
(kolumna) i kierunek sortowania (do góry lub w dół).
8
EASYonline.web
Podręcznik użytkownika
Obsługa programu
Pozycje w listach (nazwy kolumn)
ID
ID obiektu; numer identyfikacyjny, pod którym pojazd jest
wystawiony na giełdzie AUTOonline. Numer ten jest
potrzebny w przypadku pytań dotyczących określonego
pojazdu.
WSKAZÓWKA: W kolumnie wyświetlanych jest tylko
sześć ostatnich cyfr numeru ID obiektu. Kompletny numer
widoczny jest po ustawieniu kursora na numerze (bez
kliknięcia myszą).
Producent
Producent pojazdu
Model
Nazwa modelu
Typ
Nazwa typu
Moc
Moc w KW lub PS
Podczas sortowania tabeli wszystkie wartości są
przeliczane przez program na KW, lecz nadal wyświetlane
w aktualnych jednostkach miary.
Przebieg
Przebieg w kilometrach (KM), milach (MLS) lub godzinych
pracy (GP)
Podczas sortowania tabeli wszystkie wartości są
przeliczane przez program na KM, lecz nadal wyświetlane
w aktualnych jednostkach miary.
Kolor
Nazwa koloru
R.pr.
Rok produkcji (wg dowodu rejestracyjnego)
Msc
Miejsce postoju pojazdu powypadkowego;
międzynarodowe oznaczenie kraju i – zależnie od kraju –
dwie pierwsze cyfry kodu pocztowego, prowincja lub inne
jednostki administracyjne.
WAŻNE: Jeżeli pozycja ta jest wytłuszczona, oznacza to,
że pojazd znajduje się za granicą lub nie podane zostało
jednoznacznie miejsce postoju pojazdu (nieprawidłowa
informacja).
Silnik
Typ silnika
Poj.
Pojemność skokowa silnika w ccm
Okres
Okres ważności oferty (ostatnia możliwa data złożenia oferty)
Obiekt
Rodzaj obiektu
Kalkulacja pozostałej wartości: Jeżeli
kolumna nie zawiera żadnego symbolu, oznacza
to, że jest to kalkulacja pozostałej wartości. Nie
jest podane, czy zostały złożone inne oferty. O
tym, czy pojazd zostanie sprzedany i komu,
decyduje wyłącznie oferent wystawiający pojazd
na giełdę.
Aukcja: Pojazd znajduje się na aukcji, tzn. że
możesz przeglądać wszystkie złożone oferty.
EASYonline.web
Podręcznik użytkownika
9
Obsługa programu
Pojazd handlowy: Pojazd ten podlega obrotowi
handlowemu i w razie jego sprzedazy
wystawiona zostanie faktura VAT.
Rynek prywatny: Pojazd ten jest jest oferowany
przez osobę prywatną (kalkulacja pozostałej
wartości).
Nie wystepuje we wszystkich krajach.
Walut
Waluta, w której podane są wartości pieniężne
składanych ofert.
K.nap.
Koszty naprawy
W.odtw.
Wartość odtworzeniowa
Oferta
Wyświetlana jest tu oferta złożona przez Ciebie lub
Twoich kolegów / pracowników.
Przez
Nazwisko osoby (skrót), która złożyła ofertę. Pozwala
to uniknąć składania ofert przez kilka osób na ten sam
pojazd.
Naj.of.
Najwyższa aktualnie oferta na aukcji (opatrzona
młotkiem w kolumnie Obiekt).
Szczegółowe informacje o każdym pojeździe
Szczegółowe informacje i zdjęcia wybranego pojazdu (zaznaczonego
czerwoną czcionką) znajdują się w dolnej części ekranu. Małe zdjęcia
widoczne są tylko wtedy, gdy używana jest wersja programu
przystosowana do szybkiego łącza internetowego.
Nawigacja zdjęć
X Przyciskami strzałek obok dużego zdjęcia można przeglądać
dostępne fotografie.
Cyfry obok dużego zdjęcia informują, jakie zdjęcie jest aktualnie
powiększone i ile dostępnych jest zdjęć danego pojazdu.
X Kliknięcie jednego z małych zdjęć powoduje jego powiększenie.
10
EASYonline.web
Podręcznik użytkownika
Obsługa programu
X Aby powiększyć wszystkie zdjęcia, należy kliknąć duże zdjęcie.
Otwiera się nowe okno, w którym przedstawione są wszystkie zdjęcia
w dużym powiększeniu.
W oknie tym można …
X ... przeglądać wszystkie zdjęcia w powiększeniu przy użyciu
przycisków strzałek,
X … ustalić, jakie zdjęcie jest aktualnie oglądane i jaka jest liczba
wszystkich dostępnych zdjęć (1/11),
X … stopniowo rozjaśniać lub przyciemniać każde zdjęcie za
pomocą odpowiednich przycisków ekranowych,
X … obracać każde zdjęcie o 90° w prawo, klikając przycisk Obróć.
X Aby powrócić do EASYonline.web, należy kliknąć przycisk Zamknij.
Nawigacja w menu informacji szczegółowych
X Aby otworzyć żądaną kartę rejestru, należy kliknąć odpowiedni
nagłówek.
X Klawiszem CTRL, wzgl. STRG klawiatury przechodzi się do
następnej karty rejestru.
WSKAZÓWKA: Klawiszem CTRL, wzgl. STRG można ustawić daną
kartę rejestru jako widok domyślny. Przy wyborze innych pojazdów
zawsze będzie wyświetlany najpierw ten widok. (W przeciwnym razie
po wyborze pojazdu pojawi się najpierw karta rejestru Szczegóły).
X Dla lepszej przejrzystości wyświetlanych tekstów (z wyjątkiem karty
Szczegóły) należy przesunąć kursor na tekst i kliknąć pole tekstowe.
Cały tekst zostanie otwarty w nowym oknie, co ułatwi Ci jego
odczytanie.
X Zamknij okno, aby powrócić do giełdy EASYonline.web.
EASYonline.web
Podręcznik użytkownika
11
Obsługa programu
Opis informacji szczegółowych
Dla każdego pojazdu wyświetlane są tylko te karty rejestru, w których
oferent wpisał odpowiednie informacje. Zbajdują się tu następujące
informacje:
Dane
pojazdu
Dane techniczne, kalkulacja końcowa i wartość odtworzeniowa. Stopa podatku VAT, obowiązująca w chwili
zamieszczenia oferty w kraju oferenta, oraz informacja, czy na fakturze wyszczególniony będzie
podatek VAT.
Wyposażenie Opis wyposażenia (specjalnego)
Uwagi
Pozostałe informacje dotyczące pojazdu (termin
następnej kontroli pojazdu, ogólny stan itp.)
Szkoda
Opis szkody
Kalkulacja
Ekspertyza kalkulacyjna
Ciągle wyświetlany jest numer ID obiektu, okres ważności oferty i
możliwości składania ofert.
Wydruk informacji szczegółowych
Wszystkie wprowadzane informacje dotyczące określonego pojazdu
można wydrukować.
X Kliknij przycisk ekranowy z symbolem drukarki.
Otwiera się nowe okno, w którym pojawia się plik pdf z informacjami
szczegółowymi.
X Kliknij odpowiedni symbol w celu zapisania lub wydrukowania pliku.
X Zamknij okno.
12
EASYonline.web
Podręcznik użytkownika
Jak pracować z EASYonline.web?
Opcje: Podstawowe ustawienia programu
X Kliknij przycisk ekranowy Opcje, aby dokonać opisanych niżej
ustawień.
WAŻNE: Wszystkie zmiany zostaną przejęte dopiero po potwierdzeniu
przez kliknięcie przycisku Zapisz.
Zmiana hasła
Hasło musi się składać z przynajmniej sześciu znaków. Należy
przestrzegać pisowni małą i wielką literą!
X Zaznacz opcję Zmień hasło.
X Wpisz nowe hasło w polu Nowe hasło.
X Powtórz hasło w polu Powtórz hasło.
Włączanie / wyłączanie automatycznego logowania
X Podczas uruchamiania programu można włączyć funkcję Zaloguj
automatycznie, klikając odpowiednie pole.
WSKAZÓWKA: Funkcja automatycznego logowania pozwala
zaoszczędzić czas przy wpisywaniu danych użytkownika podczas
późniejszych sesji.
!
UWAGA: Funkcja automatycznego logowania umożliwia każdemu
dostęp na giełdę pozostałości pod Twoim numerem użytkownika!
Używaj tej funkcji tylko wtedy, gdy wykluczona jest możliwość
nadużycia.
Funkcję tę można wyłączyć. Jest to zawsze konieczne w przypadku
zmiany hasła.
EASYonline.web
Podręcznik użytkownika
13
Jak pracować z EASYonline.web?
X Zaznacz opcję Bez automatycznego logowania.
Lub:
Jeżeli nie skorzystałeś jeszcze z tej możliwości podczas uruchamiania
programu, możesz to uczynić teraz.
X Zaznacz pole Zaloguj automatycznie.
Opcja Pokaż linie podziału
Można tu wybrać, czy kolumny we wszystkich listach mają być
rozdzielone liniami czy też nie.
X Zaznacz tę opcję, jeżeli chcesz używać linii podziału.
Określanie liczby wierszy na stronę
Można tu określić liczbę wyświetlanych wierszy na stronę
w poszczególnych listach.
WSKAZÓWKA: Jeżeli posiadasz powolne łącze internetowe, wybierz
lepiej mniejszą liczbę wierszy. Dzięki temu przy aktualizacji szybsze
będzie odświeżanie ekranu.
X Wpisz żądaną liczbę wierszy.
Zapisywanie zmienionych opcji
Wszystkie wprowadzone zmiany są przejmowane dopiero po ich
zapisaniu.
X Jeżeli nie chcesz zastosować wprowadzonych zmian, kliknij przycisk
ekranowy Anuluj.
X Aby zastosować zmiany, kliknij przycisk Zapisz.
X Aby zamknąć to menu i powrócić do zestawienia, należy kliknąć
przycisk Opcje.
Funkcja Aktualizuj
Po uruchomieniu programu możliwy jest dostęp do bieżących zasobów
giełdy pozostałości AUTOonline. Podczas przeglądania giełdy
pozostałości wystawiane są nowe pojazdy i kończy się okres ważności
ofert – dane te nie są automatycznie aktualizowane. Dotyczy to
również składanych przez Ciebie ofert oraz otwartych aukcji. Aby
zapewnić korzystanie z aktualnych informacji, należy regularnie
aktualizować widok ekranowy.
14
EASYonline.web
Podręcznik użytkownika
Jak pracować z EASYonline.web?
WSKAZÓWKA: W prawym rogu poniżej listy widoczna jest data
ostatniej aktualizacji.
X Kliknij przycisk Aktualizuj, aby odświeżyć informacje dotyczące
wszystkich pojazdów.
X Alternatywnie można też użyć opcji Odśwież przeglądarki Internet
Explorer. Trwa to jednak nieco dłużej, gdyż odświeżane jest nie tylko
zestawienie, lecz ładowana jest ponownie cała strona.
Szukanie pojazdów (ustawianie filtrów)
Przeszukiwanie giełdy pozostałości można przeprowadzić z zastosowaniem różnych kryteriów szukania (filtrów). Pozwala to na ograniczenie liczby wyświetlanych pozycji i ułatwia znalezienie interesujących
Cię pojazdów.
X W razie potrzeby można przejść do menu Zestawienie i kliknąć
przycisk Filtr.
Ogólny opis szukania w zestawieniu
X Wybierz wszystkie kryteria, według których ma nastąpić
przeszukiwanie, przez kliknięcie odpowiednich pól wyboru.
WSKAZÓWKA: Możliwe jest dowolne kombinowanie wszystkich
filtrów.
X Możesz sprecyzować poszczególne kryteria, wpisując dalsze dane
lub wybierając żądane opcje z rozwijanych list, p. poniżej).
X Aby uruchomić przeszukiwanie, kliknij przycisk ekranowy Zastosuj
filtr.
X Aby usunąć opcje filtrowania, kliknij przycisk Usuń filtr.
X Aby przerwać przeszukiwanie i zamknąć menu, kliknij przycisk
Anuluj.
Szukanie według numeru ID obiektu
X Zaznacz pole obok ID obiektu i wpisz ostatnie cyfry numeru ID
obiektu.
Następnie wyświetlone zostaną wszystkie pojazdy, których numer ID
obiektu kończy się na podany ciąg cyfr.
EASYonline.web
Podręcznik użytkownika
15
Jak pracować z EASYonline.web?
Szukanie pojazdów lastminute
X Zaznacz pole Lastminute.
Szukanie według producenta, typu pojazdu lub typu silnika
X Zaznacz odpowiednie pole i wybierz z rozwijanej listy producenta.
Wybrany producent pojawia się w prawym polu.
X Możesz wybrać po kolei kilku producentów.
Każdy następny producent dodawany jest do pola po prawej stronie
okna.
WSKAZÓWKA: Jeżeli chcesz usunąć wprowadzone w to pole wpisy,
zaznacz odpowiedni tekst i naciśnij klawisz kasowania Del na
klawiaturze.
X W identyczny sposób można ustawić żądane kryteria szukania
według typu pojazdu lub typu silnika.
Szukanie według miejsca postoju pojazdu lub kodu pocztowego
X Zaznacz odpowiednie pole i wybierz z rozwijanej listy kraj.
Jeżeli wybierzesz Niemcy lub Polskę, możesz dodatkowo ograniczyć
przeszukiwanie do określonego kodu pocztowego.
X Kliknij przycisk ekranowy Matryca kodu pocztowego.
X Wybierz w matrycy żądane regiony przez kliknięcie odpowiednich
pól.
Wszystkie wybrane regiony pocztowe są zaznaczone na żółto.
Ponowne kliknięcie pola powoduje anulowanie danego regionu
pocztowego.
X Po wyborze wszystkich regionów pocztowych kliknij ponownie
przycisk Matryca kodów pocztowych w celu zamknięcia matrycy.
16
EASYonline.web
Podręcznik użytkownika
Jak pracować z EASYonline.web?
Szukanie według mocy, roku produkcji, pojemności lub przebiegu
X Zaznacz odpowiednie pole wyboru.
X W celu ograniczenia kryteriów szukania wpisz odpowiednie wartości
lub wybierz je z rozwijanej listy.
WAŻNE: Dla wartości tych obowiązują następujące jednostki miary,
które nie muszą być wpisywane. Moc w KW, pojemność skokowa
silnika w ccm, przebieg w km.
Pojazdy oferowane na giełdzie pozostałości, których dane podane
zostały w innych jednostkach miary, są i tak analizowane przy
wyszukiwaniu, ponieważ program przelicza je automatycznie na
domyślne jednostki miary.
Aby przy wyszukiwaniu uwzględnić całe roczniki, należy wybrać jedynie
rok, a pole do wpisywania miesięcy pozostawić puste.
Funkcja Szukaj tekstu
Funkcja szukania tekstu umożliwia przeszukiwanie informacji
szczegółowych wszystkich pojazdów według określonych haseł.
X Zaznacz pole Szukaj tekstu.
X Wpisz w pole tekstowe jedno lub więcej haseł – rozdzielając
poszczególne hasła przecinkiem.
X Szukanie można ograniczyć do określonych informacji szczegółowych przez kliknięcie odpowiedniego pola wyboru (Wyposażenie,
Uwagi itd.).
WSKAZÓWKA: Im więcej pól jest zaznaczonych, tym dłużej trwa
wyszukiwanie.
Wyświetlanie wyników szukania
Po uaktywnieniu filtra wyświetlane jest w opisany już sposób zestawienie wszystkich pojazdów odpowiadających zdefiniowanym kryteriom
szukania.
W pasku informacyjnym poniżej listy wyświetlana jest liczba procentowa wszystkich dostępnych pojazdów, które spełniają podane kryteria
szukania.
EASYonline.web
Podręcznik użytkownika
17
Jak pracować z EASYonline.web?
Zmiana kryteriów szukania
X Aby kontynuować przeszukiwanie z zmienionymi kryteriami szukania
lub powtórzyć proces, kliknij ponownie przycisk Filtr.
X Zmień kryteria szukania.
X Kliknij przycisk Zastosuj filtr.
Zakończenie szukania (wyłączanie filtra)
X Aby zakończyć funkcję szukania, kliknij ponownie przycisk Filtr.
X Kliknij przycisk Usuń filtr, a następnie przycisk Zastosuj filtr.
Wyświetlane jest teraz automatycznie zestawienie pojazdów bez użycia
filtrów. Przeprowadzana jest jednocześnie aktualizacja zestawienia.
Pojazdy lastminute
Chodzi tu o pojazdy, których okres ważności ofert upływa w ciągu
najbliższych dwóch godzin i na które nie złożono jeszcze żadnych ofert.
Są one zaznaczone w zestawieniu kolorem niebieskim.
W pasku informacji wyświetlana jest liczba aktualnie dostępnych
pojazdów lastminute. Jest to jednoczenie wygodna funkcja szukania.
X Kliknij wskaźnik Aktualne pojazdy lastminute, aby przejrzeć listę
wszystkich pojazdów lastminute. Aby znaleźć tylko określone
pojazdy lastminute, użyj odpowiednich filtrów (p. Szukanie pojazdów
lastminute na stronie 15).
Składanie oferty na pojazd
Składanie oferty
X Zaznacz w liście (Zestawienie lub Archiwum) pojazd, na który chcesz
złożyć ofertę.
X Należy uwzględnić wskaźnik w kolumnie Obiekt. Informuje on, czy
pojazd znajduje się na aukcji czy też w licytacji zamknietej (p.
strona 8 i nast.).
W przypadku aukcji w kolumnie Naj.of. wyświetlana jest aktualna
najwyższa oferta złożona na ten pojazd.
X Ewentualnie kliknij przycisk Aktualizuj, aby mieć pewność, że
ukazywana jest ostatnia oferta.
!
UWAGA: Przy składaniu oferty należy postępować z najwyższą
starannością. Po przesłaniu oferty sprawdź, czy rzeczywiście wpisałeś
prawidłową cenę. Każda złożona oferta jest wiążąca! Ofertę można
jeszcze zmienić tylko przed upływem terminu ważności.
X W polu Państwa oferta należy wpisać oferowaną cenę brutto.
WAŻNE: Należy uwzględnić walutę podaną obok pola! Oferty można
składać tylko w walucie kraju oferenta pojazdu.
18
EASYonline.web
Podręcznik użytkownika
Jak pracować z EASYonline.web?
Ceny ofert można podawać tylko w typowych dla danej waluty jednostkach, np. ceny w Euro tylko w jednostkach co 10 Euro. W razie
potrzeby program wezwie Cię do skorygowania wpisu.
X W celu przesłania oferty na giełdę pozostałości kliknij przycisk
Prześlij ofertę lub naciśnij klawisz Enter (Return) na klawiaturze.
Po przesłaniu oferty do AUTOonline obok pola do wprowadzania ceny
pojawi się zielony haczyk. Twoja oferta jest jednocześnie wyświetlana
w kolumnie Oferta zestawienia (p. strona 8 i nast.).
Zmiana oferty
X Zaznacz pojazd, na który chcesz zmienić ofertę.
X Zamień w polu Państwa oferta starą cenę nową.
X W celu przesłania zmienionej oferty na giełdę pozostałości kliknij
przycisk Prześlij ofertę lub naciśnij klawisz Enter (Return) na
klawiaturze.
X Potwierdź pojawiające się następnie pytanie systemu przyciskiem
OK.
Twoja aktualna oferta zostanie przesłana do AUTOonline i pojawi się
następnie w zestawieniu. Stara oferta zostanie zastąpiona.
Anulowanie oferty
X Zaznacz pojazd, na który chcesz anulować ofertę.
X Zamień w polu Państwa oferta oferowaną cenę cyfrą 0 (zero).
X Kliknij przycisk Wyślij ofertę lub naciśnij przycisk Enter (Return) na
klawiaturze.
X Potwierdź pojawiające się następnie pytanie systemu przyciskiem
OK.
Twoja ostatnia oferta zostanie usunięta.
UWAGA: Jeżeli złożyłeś już wcześniej inne oferty na ten pojazd,
obowiązywać będzie ostatnia nie anulowana oferta! Aby anulować
wszystkie oferty złożone na dany pojazd, należy powtarzać operację
Anulowania ofert, aż – po przeprowadzeniu aktualizacji – w kolumnie
Oferta nie będą już wyświetlane żadne (Twoje) oferty.
Pojazdy przechowywane w archiwum
W archiwum gromadzone są wszystkie pojazdy, których okres
ważności składania oferty upłynął lub na które złożone zostały oferty
przez Ciebie lub Twoich kolegów / pracowników.
X Kliknij przycisk Archiwum, aby przejść do archiwum.
EASYonline.web
Podręcznik użytkownika
19
Jak pracować z EASYonline.web?
Pojawia się okno z następującymi filtrami:
X Aby przeglądać wszystkie pojazdy przechowywane w archiwum,
usuń znacznik w polu wyboru Termin ważności oferty i kliknij
przycisk Zastosuj filtr.
W zestawieniu pojawiają się teraz wszystkie pojazdy, na które złożyłeś
oferty. W przypadku dużych firm program może mieć strukturę hierarchiczną. Wyświetlane są wtedy w porządku hierarchicznym wszystkie
oferty złożone przez różnych pracowników firmy. W takim przypadku
kolumna Przez informuje, jaki pracownik złożył ofertę na dany pojazd.
Szukanie pojazdów przechowywanych w archiwum
W archiwum można zastosować filtry w sposób opisany już powyżej (p.
strona 15 i nast.) w celu przeszukiwania według numerów ID obiektu,
producentów lub miejsc postoju pojazdu. Innym kryterium szukania jest
data upływu terminu ważności oferty.
Szukanie według daty upływu terminu ważności oferty
X Zaznacz odpowiednie pole wyboru.
X Jeżeli chcesz zmienić ustawienie domyślne (ostatnie trzy tygodnie),
wpisz odpowiednie terminy. Wpisu dokonuje się według schematu
DD.MM.RRRR.
WSKAZÓWKA: W przypadku ustawienia długiegu terminu ważności
lub jeżeli archiwum zawiera wiele wpisów, wyświetlenie wyników
szukania może potrwać dłużej.
Zamykanie sesji na giełdzie pozostałości
X Aby zakończyć pracę z EASYonline.web, należy kliknąć przycisk
ekranowy Wyloguj.
!
20
UWAGA: Aby zapobiec dostępowi na giełdę przez nieupoważnione
osoby, należy przed zakończeniem sesji wylogować się przez kliknięcie
przycisku Wyloguj – nie wystarczy zamknięcie przeglądarki Internet
Explorer.
EASYonline.web
Podręcznik użytkownika
Informacje o programie i podręcznik użytkownika
Uzyskasz tu wszystkie informacje kontaktowe AUTOonline.
Otwieranie podręcznika użytkownika
Korzystanie z podręcznika użytkownika wymaga zainstalowania na
komputerze programu Adobe Reader (p. strona 4).
X Kliknij przycisk Pomoc, aby otworzyć wersję elektroniczną
podręcznika użytkownika (plik pdf).
W nowym oknie otwierany jest plik pdf.
WSKAZÓWKA: Możliwe jest zapisanie podręcznika na twardym dysku
komputera i jego wydruk. Pozwala to na szybki dostęp do wymaganych
informacji.
X Kliknij przycisk OK, aby ponownie zamknąć menu informacyjne.
EASYonline.web
Podręcznik użytkownika
21