PDF, 553.89 KB, ilość pobrań: 227

Transkrypt

PDF, 553.89 KB, ilość pobrań: 227
I
EQI
EC
I
LODZ MIASTO KULIURY
rer. +48 42 233 50 5s rax +48 42 2i3 50 s8 em"',, 0"3?:0.'13h13i',lil:fft:ili]
N1Pt725197 27 44, konto: Nordea Eank Polska o/t6di 33 l44O 1231 OOO0 OOOO 0779 27d4
N-6M, dn;.a I 8 lipca 2014 roku
DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWNYCH
Dotyczy: postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn.: ,,DostawQ, monta2 i uruchomienie
Systemu Multimedialnego do Planetarium Centrum Sztuki Filmowej oraz Kina 3D wraz z adaptacjq
istniej4cych obiekt6w".
nr postgpowania : ZP / 02 I 04 /201 4
Zamawiaj4cy
ECI
-
Miasto Kultury w N,odzi, dzialaj4c zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy
z dnta 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wief publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z p6hn. zm.),
N-6dz
zwanej dalej Ustaw4 zawiadamia, 2e w przedmiotowym postgpowaniu o zam6wienie publiczne, jak
najkorzystniejsza zostala przez z,amawiai4cego wybrana OFERTA nr
l,
zloircna przez:
Sky-Skan Europe Gmbh, Osterseenstr.2
D-82402 Seeshaupt Niency
Uzasadnienie wvboru:
a)
wykonawca ubiegai4cy sig o udzielenie zam6wieni4 spelnia wszystkie warunki udzialu
w postgpowaniu nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy prawo zam6wieri
publicznych,
b) oferta wykonawcy zlozona jest zgodnie z wymogami Specyfrkacji Istotnych warunk6w
Zam6wienia.
c) zloiona ofefta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. g9 ust
w ustawy prawo zam6wieri
publicznych.
d) wybralq oferta jest ofert4 najkorzystniejsz4 na podstawie kryteri6w oceny ofert
ustalonych
przez
.zanariai4cego w Specyfikacji Istotnych warunk6w Zam6wienia zdobyla t 00
w fym 90,00 punkt6w kryterium Cena
punkt6w w kryterium
Jako56/Funkci onalnoi6.
i
1
!ffi9y,
w
i l0
i
W niniejsryn postgpowaniu o udzielenie zamriwienia publicznego oferty zostaly zloi.one przez
dwr6ch Wykonawc6w:
PROGRAM
REGIONATNY
NARODOWA 5IRAT'OIA 5PO]NOSC
lllrou'ri"
E
Miasto
t6d,
""#H#S$$
ko,€lt pn_ -R€witatiaq. tC.I iFj adapraqa na <€t€ lutturatno a.!y'[email protected]"
iesl wrpdltin.nrowany pEe. Unie Europejskt. €!rcp€ietiego Funduizu Ro.woju Regaonrtnego iz burlreru Miarra rod2i
E
1)
Sky-Skan Europe Gmbh, Osterseenstr.2,D-82402 Seeshaupt Niemcy
Ofeda tego Wykonawcy uzyskala l4czn4 liczbq punkt6w w ramach kryteri6w oceny ofert: 100
ounkt6w.
w tym 90,00 punkt6w w
kryterium Cena
i l0
punkt6w
w
@erium
JakoSi/Funkcj onalno6i.
2)
A+V Sp. z o.o. z siedzibQ we Wrochwiu, ul. Przestrzenna 48/3,
Oferta tego Wykonawcy uzyskala lqpznq liczbq punkt6w w ramach @eri6w oceny ofert: 89,94
punkty, w tym 79,94 punkt6w w kryterium Cena i 10 punkt6w w kryterium Jako6c/FunkcjonalnoSd.
Z tdzialr w przedmiotowym postpowaniu o zam6wienie publiczne
Zarnawraj4cy nie wykluczyl
2adnego z Wykonawc6w, ani nie odrzucil 2adnej z ofert.
Umowa z wykonawc4 kt6rego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie podpisana w
terminie okre6lonym zgodnie z art 94 ust. I pkt I ustawy Prawo zam6wiai publicznych.