Zarządzenie nr 11 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu

Transkrypt

Zarządzenie nr 11 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu
Zarządzenie nr 11/ 2009
Dyrektora Biura Administracyjno-Ekonomicznego Oświaty
w Zdzieszowicach
z dn. 05.08.2009 r.
w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budŜetu na 2009 r.
Na podstawie Zarządzenia nr Or.S.0151/181/09 Burmistrza Zdzieszowic
z dn.19 marca 2009 r. Dyrektor Biura Administracyjno-Ekonomicznego Oświaty
w Zdzieszowicach postanawia :
§1
Zmniejszyć plan wydatków
o kwotę
2 200,00 zł
w dz. 801-Oświata i wychowanie
o kwotę
2 200,00 zł
rozdz.80114- Zespoły obsługi
ekonomiczno-administracyjne szkół
o kwotę
2 200,00 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
o kwotę
1 000,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych
( poz. Opłaty bankowe)
o kwotę
200,00 zł
§ 4430 – róŜne opłaty i składki
o kwotę
1 000,00 zł
Zwiększyć plan wydatków
o kwotę
2 200,00 zł
w dz. 801-Oświata i wychowanie
o kwotę
2 200,00 zł
rozdz.80114- Zespoły obsługi
ekonomiczno-administracyjne szkół
o kwotę
2 200,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposaŜenia
o kwotę
1 000,00 zł
§ 4260 – zakup energii
o kwotę
1 000,00 zł
§ 4300– zakup usług pozostałych
(poz. Abonamenty na programy)
o kwotę
200,00 zł
§2
§3
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej
gminy Zdzieszowice.
DYREKTOR
Joanna Paciorek

Podobne dokumenty