Oferta nr 1 PERLAN Technologies Polska Sp.z.o.o ul. Puławska 303

Transkrypt

Oferta nr 1 PERLAN Technologies Polska Sp.z.o.o ul. Puławska 303
Postępowanie WCH.2420.8.2012.HS
Wrocław, 21 maja 2012 r.
Uczestnicy postępowania
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę przystawki
temperaturowej do dyfraktometru monokrystalicznego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu
Wrocławskiego
W imieniu Zamawiającego : Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Chemii z siedzibą we
Wrocławiu, Plac Uniwersytecki 1 działając na podstawie art. 92 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuję o dokonaniu
wyboru oferty najkorzystniejszej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy złożonej przez Wykonawcę:
Oferta nr 1
PERLAN Technologies Polska Sp.z.o.o
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa
Uzasadnienie:
Wykonawca, spełnia wszystkie warunki postawione przez Zamawiającego, jego oferta jest
ważna. Jest to jedyna oferta złożona w tym postępowaniu.
Zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego
przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust 1 jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia w przypadku przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty i nie
wykluczono żadnego Wykonawcy
Dziekan Wydziału Chemii
Prof. dr hab. Leszek Ciunik
Streszczenie ocen i porównanie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją
nr
oferty
1
Firma oraz
adres wykonawcy
Punktacja
PERLAN
Technologies Polska
Sp.z.o.o
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa
100,00