Próba pokory (cz. 1)

Transkrypt

Próba pokory (cz. 1)
8 lutego 2011
BIULETYN WSPÓLNOTY, ROK III, NUMER 116
Próba pokory (cz. 1)
Lech Dokowicz
Słowa Twoje, Panie, WIELU CHARYZMATYKÓW STAWAŁO PRZED DYLEMATEM, JAK PODPORZĄDKOWAD SIĘ CZEMUŚ, CO MA
są duchem i życiem. KSZTAŁT BEZDUSZNEJ KURIALNEJ BIUROKRACJI , PODCZAS GDY SAMEMU POSIADA SIĘ BEZPOŚREDNI
Ty masz słowa życia DOSTĘP DO OJCA. MISTYK WIE , ŻE MA OSOBISTĄ WIĘŹ Z BOGIEM I NIE POTRZEBUJE DO TEGO ŻADwiecznego. NYCH POŚREDNIKÓW , A JEDNAK MUSI PODPORZĄDKOWAD SIĘ TAKIEMU POŚREDNIKOWI, KTÓRY CZĘSTO DZIAŁA TAK , JAKBY NIE MIAŁ POJĘCIA O RZECZYWISTOŚCI NADPRZYRODZONEJ I OSOBOWEJ WIĘZI Z
J 6,63b.68b BOGIEM.
Czy Pius XI był narzędziem szatana, gdy w 1931 roku zawiesił ojca Pio w czynnościach kapłaoskich, zabraniał mu spowiadania, publicznego odprawiania mszy i kierownictwa duchowego? Wiadomo, że zakonnik z Pietrelciny był prawowiernym, głęboko wierzącym kapłanem, który w niczym nie uchybił nauczaniu Kościoła, a wielu zagubionych
przywiódł do wiary. Miał bezpośrednią relację z Bogiem, a jednak spotkały go surowe
sankcje i restrykcje ze strony zwierzchników.
Historycy chrześcijaostwa pokazują, że najtrudniejszą próbę, przez którą przejśd
musi każdy mistyk lub charyzmatyk, jest próba pokory, zwana też próbą posłuszeostwa.
Ma on osobiste objawienia od Boga, przeżywa intymną więź z Najwyższym – i z tego właśnie powodu doznaje szykan i odrzucenia ze strony najbliższych i przełożonych w Kościele. Taki był los św. Jana od Krzyża, św. Teresy od Jezusa czy bł. Mariam Małej Arabki.
Jeden z polskich teologów dokonał niedawno porównania objawieo, jakich doświadczały dwie zakonnice w naszym kraju: Franciszka Kozłowska i Faustyna Kowalska.
Do pewnego momentu ich wczesne wizje były zbieżne ze sobą: kult Miłosierdzia Bożego,
pobożnośd eucharystyczna, głęboka maryjnośd. Punktem, w którym rozeszły się ich drogi,
okazała się kwestia posłuszeostwa. Gdy spotkały się z zakazami i krytyką zwierzchników,
zareagowały różnie. Kozłowska sprzeciwiła się niesprawiedliwości, a Kowalska podporządkowała się krzywdzącym rozporządzeniom. Pierwsza została założycielką nowego
wyznania, tzw. mariawitów, w którym jest czczona jako „Oblubienica Barankowa” (staromariawici) lub jako wcielenie Ducha Świętego (nowomariawici). Drugą czcimy jako
świętą Kościoła katolickiego, który po latach przyznał jej rację i oddał chwałę.
Już św. Paweł z Tarsu, uważany za pierwszego mistyka w dziejach chrześcijaostwa,
wkrótce po swym mistycznym spotkaniu z Chrystusem, spotkał się ze św. Piotrem i mu
się podporządkował. Ukorzył charyzmat przed urzędem. W Kościele zawsze istnieje napięcie między tymi dwoma pierwiastkami, charyzmatem i urzędem, ale to do tego drugiego należy głos rozstrzygający. Dlatego że Chrystus zbawił świat nie przez wizje i cuda,
ale przez posłuszeostwo. Przez Krzyż. Przez cierpienie zadane mu przez swoich. Prawdziwy uczeo Jezusa podąża tą samą drogą – przez przyjęcie Krzyża.
Spotkania Wspólnoty
odbywają się
we wtorki
przy klasztorze
OO. Bernardynów
w Rzeszowie
1730 – adoracja Najświętszego Sakramentu
1830 – Eucharystia
10
19 – spotkanie modlitewno-formacyjne w salce
(wejście od kiosku klasztornego)
II wtorek miesiąca
1830 – przygotowanie do
Mszy świętej
1845 – Eucharystia w kaplicy
domowej klasztoru (wyłącznie dla członków Wspólnoty)
III lub IV wtorek miesiąca
1730 – adoracja Najświętszego Sakramentu
1830 – Eucharystia w Bazylice
1910 – katecheza audiowizualna (od IX do VI)
Spotkania kooczą się około
g. 2130
Odpowiedzialni za
Wspólnotę
o. Wiktor Tokarski OFM
pasterz
tel. 17.853.34.95 w. 125
Barbara K.
lider
Wiesława M.
v-ce lider
Jacek F.
v-ce lider
Barbara S.
animator diakonii miłosierdzia
Danuta M.
animator diakonii modlitwy nieustannej
Uwagi te dotyczą także wspólnot religijnych, grup misyjnych czy inicjatyw ewangelizacyjnych, jakie w ciągu wieków pojawiały się w historii Kościoła. Był taki okres, że dominikanie czy jezuici, a w czasach nam bliższych Opus Dei czy Legioniści Chrystusa, doświadczali szczególnego odrzucenia nie ze strony obcych – to można jeszcze przeboled,
ale od swoich. W XIII wieku pojawiło się wiele ruchów żebraczych, afirmujących ubóstwo,
a jednak do naszych czasów dotrwali tylko franciszkanie. Znikły te, które rozmnażały się
przez podział, rozłam i konflikt z przełożonymi. W takich wspólnotach była często pobożnośd i żarliwośd religijna większa niż w macierzystych formacjach, od których się odrywały, ale nie było w tym woli Bożej.
Słowo Boże do medytacji







śr – Mk 7,14-23 Prawdziwa nieczystośd pochodzi z serca
cz – Mk 7,24-30 Prośba poganki wysłuchana
pt – Mk 7,31-37 Uzdrowienie głuchoniemego
so – Mk 8,1-10 Drugie rozmnożenie chleba
n – Mt 5,17-37 Wymagania Nowego Przymierza
pn – Łk 10,1-9 Rozesłanie uczniów
wt – Mk 8,14-21 Strzeżcie się kwasu faryzeuszów
Intencje do modlitwy
 Aby w naszej Wspólnocie panowała wzajemna miłośd i szacunek. O otwartośd na
charyzmaty Ducha Świętego.
 O dobre owoce katechez audiowizualnych.
 O rozwój diakonii uwielbienia i rozpalenie charyzmatów potrzebnych do posługi
dla osób w niej posługujących. O mądry wybór lidera dla tej diakonii.
 O wyzwolenie z sekty dla Marty.
 O błogosławieostwo dla Leszka Dokowicza i całej ekipy przygotowującej materiały
do filmu ewangelizacyjnego o Eucharystii.
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.
Ogłoszenia
1. W najbliższą środę w kościele pw. Podwyższenia Krzyża (ul. Krakowska 18) o 18.30
rozpocznie się dziewięciotygodniowe seminarium Odnowy w Duchu Świętym.
Spotkania odbywad się będą w środy. Zachęcamy, aby w seminarium wzięły udział
wszystkie te osoby, które do tej pory nie miały jeszcze okazji przeżyd tych rekolekcji.
2. Kolejne spotkanie w ramach szkoły animatorów odbędzie się w sobotę, 12 lutego
w dolnym kościele w parafii pw. Św. Judy Tadeusza. Temat spotkania: „Budowanie wspólnoty”. Rozpoczęcie o 8.00
3. Za tydzieo (wtorek, 15 lutego, 19.10) odbędzie się kolejna katecheza audiowizualna. Temat: „Dlaczego NIE antykoncepcji”. Gościem spotkania będzie długoletnia
przyjaciółka Karola Wojtyły pani dr Wanda Półtawska.
www.odnowa.bernardyni.rzeszow.pl  pogotowie wstawiennicze 884.170.280

Podobne dokumenty