Magdalena Koztowska DETERMINANTY ATRAKCYJNOSCI

Transkrypt

Magdalena Koztowska DETERMINANTY ATRAKCYJNOSCI
Magdalena Koztowska
DETERMINANTY ATRAKCYJNOSCI POLSKI
W ASPEKCIE NAPtYWU BEZPOSREDNICH
INWESTYCJI ZAG RANICZNYCH
KATOWICE 2015
Spis tresci
Wst^p
7
Rozdziat 1
Teoretyczne aspekty BIZ
11
1.1. Podstawowe poj^cia
1.2. Wprowadzenie do przeglydu teorii BIZ
1.3. Przeglyd teorii BIZ
1.3.1. Teorie z punktu widzenia celöw i mozliwosci inwestora
1.3.2. Teorie z punktu widzenia lokalizacji
1.3.3. Teorie eklektyczne
1.4. Motywy podejmowania BIZ
11
24
30
30
45
61
69
Rozdziat 2
Atrakcyjnosc inwestycyjna z punktu widzenia lokalizacji BIZ
78
2.1. Atrakcyjnosc inwestycyjna
2.2. Klimat inwestycyjny jako glöwna determinanta atrakcyjnosci
inwestycyjnej
2.3. Ryzyko inwestycyjne
2.4. Skutki BIZ dla kraju goszcz^ccgo w kontekscie wplywu najego
atrakcyjnosc inwestycyjny
127
Rozdziaf 3
Atrakcyjnosc Polski dla BIZ w latach 1990-2013
134
3.1. Skala, dynamika i strukture BIZ
3.2. Uwarunkowania polityczne, makroekonomiczne i spoleczne
3.2.1. Polityka rzyduwobec BIZ
3.2.2. Instytucjonalne uwarunkowania polityki pieni^znej,
budzetowej i kursowej
3.2.3. Stabilnosc systemu finansowego
3.2.4. Przeglcjd podstawowych wskazniköw makroekonomicznych
3.2.5. Dostgp do unijnych srodköw finansowych
3.2.6. Strategiczne polozenie
3.2.7. Znaczqcy rynek zbytu
3.2.8. Zasoby kadrowe
3.2.9. Atrakcyjnosc pobytu
78
92
108
134
136
136
140
141
149
151
152
153
153
154
3.2.10. Czionkostwo w strukturach mi^dzynarodowych
3.2.11. Wysoki poziom rozwoju spoiecznego
3.3. Uwarunkowania prawne
3.4. Dzialania promocyjne ukierunkowane na naph vv BIZ
3.5. Polska na tle wybranychkrajöw
3.6. Motywy i bariery naplywii BIZ do Polski
154
155
155
177
192
200
Rozdziai 4
Mezoekonomiczna atrakcyjnosc Polski dla BIZ - zmiany,
stan obecny i perspektywy
206
4.1. Atrakcyjnosc sektorowa i branzowa
4.1.1. Glöwne determinanty atrakcyjnosci inwestycyjnej sektoröw
i branz gospodarki
4.1.2. Dostgjnosc grantow rz^dowych
4.1.3. Mozliwosc uzyskania pomocy zagranicznej
4.1.4. Inne formy pomocy
4.1.5. Dzialalnosc grup przcdsi^biorstw i instytucji otoczenia biznesu
4.2. Atrakcyjnosc regionow
4.2.1. Funkcjonowanie SSE
4.2.2. Dostg) do fimduszy unijnych
4.2.3. Dzialania promocyjne
206
207
213
217
219
220
222
228
232
234
Zakonczenie
237
Bibliografia
245
Spisrysunköw
261
Spistabel
261

Podobne dokumenty