Załączniki stanowiące integralną część Zapytania ofertowego

Transkrypt

Załączniki stanowiące integralną część Zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Nazwa i adres Oferenta
Miejscowość i data
FORMULARZ OFERTOWY
OFERTA
Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 28/WSH/EFS_PRZEDSZ/2016 z dn. 18.10.2016r. dot. wyposażenia pracowni do
arteterapii w ramach Projektu pn. „Słoneczne Przedszkola – realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci
z niepełnosprawnościami w 14 przedszkolach województwa śląskiego” nr WND RPSL.11.01.03-24-0242/16-002
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020., zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym,
oświadczam, iż zgadzam się na wykonanie zamówienia wg warunków określonych w Zapytaniu ofertowym
nr 28/WSH/EFS_PRZEDSZ/2016 i oferuję następującą cenę za realizację przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia
Wyposażenie pracowni do arteterapii
Jednostka
miary
Cena brutto
usługi
Zastosowana
stawka VAT*)
Usługa
w tym koszty poszczególnych pozycji przedstawiają się następująco:
sztuka/
zestaw
piec do wypału ceramiki
2 szt.
płyty ogniotrwałe
6 szt.
słupki dystansowe.
30 szt.
zestaw form gipsowych zawierający 5 szt. różnych kształtów
zestaw narzędzi zawierający: gąbkę, strunę do przecinania, rysik,
kość drewnianą, cyklinę stalową, szpatułkę drewnianą, oczko
dwustronne, oczko jednostronne, komplet pędzli, rękawice
glina – różne kolory, pakowane w workach po 10 kg
2 zestawy
10
zestawów
550 kg
szkliwa płynne – różne kolory, opakowania po 200ml
40 szt.
Angoby, różne kolory opakowanie 0,5kg
30 szt.
*)
Cena za sztukę
x ilość
sztuk/zestawów
Należy wskazać stawkę podatku VAT, jaka została zastosowana przez Oferenta do wyliczenia kwoty brutto
Podpis Oferenta/Podpis osoby
upoważnionej do reprezentacji Oferenta
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Nazwa, adres, nr tel. i adres e-mail Oferenta
Miejscowość i data
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym/Partnerem
dot. zapytania ofertowego nr 28/WSH/EFS_PRZEDSZ/2016 z dn. 18.10.2016r. dot. wyposażenia pracowni do
arteterapii w ramach Projektu pn. „Słoneczne Przedszkola – realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci
z niepełnosprawnościami w 14 przedszkolach województwa śląskiego” nr WND RPSL.11.01.03-240242/16-002 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
Oświadczenie osoby ubiegającej się o udzielenie zamówienia:
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że jestem/nie jestem*) powiązany/a z Wyższą Szkołą Humanitas,
osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się:




uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Podpis Wykonawcy/Podpis osoby
upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
*) niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Nazwa, adres, nr tel. i adres e-mail Oferenta
Miejscowość i data
OŚWIADCZENIE
dot. zapytania ofertowego nr 28/WSH/EFS_PRZEDSZ/2016 z dn. 18.10.2016r. dot. wyposażenia pracowni do
arteterapii w ramach Projektu pn. „Słoneczne Przedszkola – realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci
z niepełnosprawnościami w 14 przedszkolach województwa śląskiego” nr WND RPSL.11.01.03-240242/16-002 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
Oświadczam, że posiadam niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz
dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
i technicznym niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
Podpis oferenta/Podpis osoby
upoważnionej do reprezentacji Oferenta
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
Nazwa, adres, nr tel. i adres e-mail Oferenta
Miejscowość i data
OŚWIADCZENIE
dot. zapytania ofertowego nr 28/WSH/EFS_PRZEDSZ/2016 z dn. 18.10.2016r. dot. wyposażenia pracowni do
arteterapii w ramach Projektu pn. „Słoneczne Przedszkola – realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci
z niepełnosprawnościami w 14 przedszkolach województwa śląskiego” nr WND RPSL.11.01.03-240242/16-002 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez 90 dni od terminu jej składania oraz deklaruję
możliwość realizacji usług zgodnie z przedmiotem zapytania ofertowego.
Podpis oferenta/Podpis osoby
upoważnionej do reprezentacji Oferenta
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
Nazwa i adres Oferenta
Miejscowość i data
WYKAZ USŁUG
potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę następującego warunku udziału w postępowaniu
w przeciągu ostatnich 3 lat (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie
min. 3 usługi obejmujące swym zakresem wyposażenie pracowni ceramicznej na potrzeby placówek oświatowych.
dot. zapytania ofertowego nr 28/WSH/EFS_PRZEDSZ/2016 z dn. 18.10.2016r. dot. wyposażenia pracowni do
arteterapii w ramach Projektu pn. „Słoneczne Przedszkola – realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci
z niepełnosprawnościami w 14 przedszkolach województwa śląskiego” nr WND RPSL.11.01.03-240242/16-002 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
Lp.
Odbiorca usługi
Opis usługi
Data realizacji
(miesiąc i rok)
1
2
3
4
1
2
3
4
5
Itd.
Podpis Wykonawcy/Podpis osoby
upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego
Nazwa i adres Oferenta
Miejscowość i data
WYKAZ USŁUG
podlegających ocenie w ramach kryterium nr 2 zamówienia
Liczba usług zrealizowanych przez Wykonawcę w ostatnich 3 latach (ponad wykazane celem spełnienia warunku
udziału w postępowaniu) o porównywalnej lub wyższej wartości zamówienia, w ramach których Wykonawca
dostarczył wyposażenie pracowni ceramicznej na potrzeby placówek oświatowych.
dot. zapytania ofertowego nr 28/WSH/EFS_PRZEDSZ/2016 z dn. 18.10.2016r. dot. wyposażenia pracowni do
arteterapii w ramach Projektu pn. „Słoneczne Przedszkola – realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci
z niepełnosprawnościami w 14 przedszkolach województwa śląskiego” nr WND RPSL.11.01.03-240242/16-002 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
Lp.
Szczegółowy opis przedmiotu usługi
i okres realizacji
Odbiorca usługi
1
2
3
Wartość brutto
usługi
4
2
3
4
5
6
Itd.
Podpis Wykonawcy/Podpis osoby
upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy