sp. k. U n iewazn ien ie postepowan ia k?e, 4a n/`

Transkrypt

sp. k. U n iewazn ien ie postepowan ia k?e, 4a n/`
Mleczk6w 24 marca2016r.
Data
ZakladMasarski,,KRAWCZYK"
odpowiedzialnoSciE
Sp6tkaz ograniczonq
sp.k.
7
Mleczk6wul. Przemyslowa
26-652Zakrzew
Nazwa i adres oferenta
ia
ienie postepowan
Uniewazn
prowadzone
w drodzezapytania
w dniu17marca2016
r. postqpowanie
Niniejszym
uniewaznia
sigwszczqte
procesem
i sterowania
i wdroZenie
do zarzqdzania
na,,Dostarczenie
oprogramowania
ofertowego
produkcji
sprzgtemwspolpracujqcym"
i handlemhurtowymwrazz niezbqdnym
k?e,
4a n/'
/
(czyteIny podpis Zamawial4cego/ osoby upowaznionej)

Podobne dokumenty