Socjologia - Rekrutacja

Transkrypt

Socjologia - Rekrutacja
Instytut Filozofii i Socjologii
ul. PodchorąŜych 2, pok. 242, tel. 012 662-62-23
http://www.up.krakow.pl/ifis/
SOCJOLOGIA
stacjonarne studia pierwszego stopnia 3-letnie (nienauczycielskie)
limit przyjęć
90 miejsc
kryteria przyjęć na studia
kandydatów z „nową maturą”
wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego
(poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna)
Wynik z poziomu rozszerzonego przemnoŜony zostanie
przez współczynnik 1,5.
W przypadku większej liczby kandydatów z takim samym
wynikiem egzaminu maturalnego, o przyjęciu decydować
będzie średnia ocen z języka polskiego i historii
zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej.
kryteria przyjęć na studia
kandydatów ze „starą maturą”
konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości
z języka polskiego
W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą
średnią, o przyjęciu decydować będzie średnia ocen z
języka polskiego i historii zapisanych na świadectwie
ukończenia szkoły średniej.
termin i miejsce
składania dokumentów
15 – 26 czerwca 2009 r. maturzyści z lat ubiegłych,
równieŜ ci, którzy w 2009 r. poprawiali maturę
30 czerwca – 8 lipca 2009 r. maturzyści z bieŜącego roku
w Instytucie Filozofii i Socjologii
termin ogłoszenia
listy przyjętych na studia
10 lipca 2009 r.
termin dokonania
wpisu na studia
do 17 lipca 2009 r.
termin ogłoszenia listy
przyjętych z listy rezerwowej
20 lipca 2009 r.
termin dokonania
wpisu na studia
przyjętych z listy rezerwowej
do 24 lipca 2009 r.
Instytut Filozofii i Socjologii
ul. PodchorąŜych 2, pok. 242, tel. 012 662-62-23
http://www.up.krakow.pl/ifis/
SOCJOLOGIA
niestacjonarne studia pierwszego stopnia 3-letnie (nienauczycielskie)
limit przyjęć
100 miejsc
kryteria przyjęć na studia
kandydatów z „nową maturą”
wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego
(poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna)
Wynik z poziomu rozszerzonego przemnoŜony zostanie
przez współczynnik 1,5.
W przypadku większej liczby kandydatów z takim samym
wynikiem egzaminu maturalnego, o przyjęciu decydować
będzie średnia ocen z języka polskiego i historii
zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej.
kryteria przyjęć na studia
kandydatów ze „starą maturą”
konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości
z języka polskiego
W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą
średnią, o przyjęciu decydować będzie średnia ocen z
języka polskiego i historii zapisanych na świadectwie
ukończenia szkoły średniej.
termin i miejsce
składania dokumentów
I termin: 30 czerwca – 8 lipca 2009 r.
w Instytucie Filozofii i Socjologii
II termin pod warunkiem nie wypełnienia limitu
1 – 18 września 2009 r
:
termin ogłoszenia
listy przyjętych na studia
I termin: 10 lipca 2009 r.
II termin: 22 września 2009 r.
termin dokonania
wpisu na studia
I termin: do 17 lipca 2009 r.
II termin: do 30 września 2009 r.
termin ogłoszenia listy
przyjętych z listy rezerwowej
I termin: 20 lipca 2009 r.
II termin: 2 października 2009 r.
termin dokonania
wpisu na studia
z listy rezerwowej
wg ustaleń Instytutu
kwota opłaty z rok nauki
3500 zł