Regulamin

Transkrypt

Regulamin
Regulamin Konkursu
&1
Nagrody
I.
Jury przyzna nagrody i wyróżnienia (rzeczowe lub książkowe) a nauczycielom, lub
opiekunom prac, honorowe – dyplomy.
II. Laureaci konkursu, w tym uczniowie wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na wernisaż
wystawy, który będzie miał miejsce 10 listopada 2013 r. w Świetlicy w Radziechowach
III. Decyzja Jury, co do podziału i formy nagród będzie nieodwołalna (nie podlega
weryfikacji lub zaskarżeniu) i zostanie przedstawiona w formie publicznie ogłoszonego
komunikatu.
&2
Przeznaczenie prac
Nadesłane prace nie będą zwracane autorom; po ocenie przez Jury, zostaną skatalogowane i
zarchiwizowane w Stowarzyszeniu Dzieci Serc - gdzie stworzą odrębną kolekcję. Nagrodzone prace
zostaną umieszczone na stałe jako wota w Grocie pod Jubileuszowym Krzyżem w Radziechowach na
Matysce.
Prace mogą być udostępniane wszystkim zainteresowanym na powszechnie obowiązujących zasadach
archiwalnych.
Prace, ich fragmenty lub streszczenia mogą być publikowane, przedstawiane lub wymieniane przez
Organizatorów w specjalnej publikacji, ewentualnie w czasopismach ogólnokrajowych i lokalnych
oraz w internecie, radiu, telewizji. We wszystkich przypadkach autorzy zachowują swoje prawa,
również prawo do samodzielnej publikacji pracy
&3
Kryteria oceny
Ocenie będzie podlegać w systemie punktowym (w sumie można zdobyć 10 pkt.):
a) zgodność pracy z tematem (0-1 pkt.); błąd rzeczowy powoduje odjęcie pkt.
b) samodzielność i szczególne właściwości pracy – oryginalność, śmiałość ujęcia,
trwałość itp. (0-5 pkt.); Prosimy nie używać do wykonania biżuterii art. spożywczych
np. makaronów itp.
c) estetyka pracy (0-1 pkt.).
d) opis wykonanej pracy, w tym jaką ważną datę historyczną – wydarzenie chcemy
uczcić i dlaczego (0 do 5 pkt.)