PROCES DYPLOMOWANIA PROCEDURA NR 2. Wybór własnego

Komentarze

Transkrypt

PROCES DYPLOMOWANIA PROCEDURA NR 2. Wybór własnego
WYDZIAŁ
ARCHITEKTURY
POLITECHNIKA
POZNAŃSKA
OPRACOWANIE
Dziekanat
PROCES
PROCES DYPLOMOWANIA
WYBÓR TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ
II stopień Architektura
ODPOWIEDZIALNY ROK
WPROWADZENIA
DW, Dz, St, Prom, 2013
Bibl
PROCEDURA NR
Pa-10 PD/A2/WT
1. Wybór tematu pracy dyplomowej oraz złożenie
poświadczenia odbioru tematu
2. Wybór własnego tematu pracy dyplomowej
3. Zmiana tematu pracy dyplomowej
4. Definiowanie egzaminu dyplomowego w systemie
1.CEL PROCEDURY
Procedura dotyczy zasady i terminy wyboru tematu pracy dyplomowej, oraz złożenia
poświadczenia odbioru tematu pracy dyplomowej.
2.DEFINICJE I OZNACZENIA
DW – Dziekan Wydziału
Dz – Dziekanat
St – student
Prom- promotor pracy dyplomowej
Bibl – Biblioteka Wydziałowa
3.OPIS POSTEPOWANIA
PROCES 1 - Wybór tematu pracy dyplomowej oraz złożenie poświadczenia odbioru
tematu
CZYNNOŚCI
1.1. St w porozumieniu z Prom i na podstawie dostępnych w Bibl materiałów wybiera temat pracy
dyplomowej.
1.2. St pobiera ze strony www druk poświadczenia odbioru tematu
1.3. St poprawnie wypełnia druk poświadczenia
1.4. Prom podpisuje druk poświadczenia odbioru tematu
1.5. St składa poświadczenie odbioru tematu w Dz w terminie ogłoszonym przez Dz
PROCES 2 - Wybór własnego tematu pracy dyplomowej
CZYNNOŚCI
2.1.
2.2.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
Wymagania dotyczące tematów własnych określa Dyrektor Jednostki Dyplomowania.
St może wybrać temat własny pracy magisterskiej za zgodą Prom.
Prom zobowiązany jest skonsultować proponowany temat z Dyrektorem swojej jednostki.
St pobiera ze strony www wzór poświadczenia odbioru tematu pracy dyplomowej
St poprawnie wypełnia druk poświadczenia
Prom podpisuje druk poświadczenia odbioru tematu
St składa poświadczenie odbioru tematu w Dz w terminie ogłoszonym przez Dz
PROCES3 - Zmiana tematu pracy dyplomowej
CZYNNOŚCI
3.1. St może zmienić wybrany temat pracy dyplomowej przed rozpoczęciem ostatniego semestru
studiów.
3.2. W tym celu St wybiera w porozumieniu z Prom temat.
3.2. St pobiera ze strony www druk poświadczenia odbioru tematu
3.3. St poprawnie wypełnia druk poświadczenia, dopisując adnotację „ZMIANA TEMATU”
3.7. Prom podpisuje druk poświadczenia odbioru tematu
3.7. St składa poświadczenie odbioru tematu w Dz przed rozpoczęciem ostatniego semestru
studiów.
PROCES 4 – Definiowanie egzaminu dyplomowego w systemie
CZYNNOŚCI
4.1. Dz definiuje w systemie egzamin dyplomowy na podstawie danych zawartych w złożonym
poświadczeniu odbioru tematu
4.2. St sprawdza na swoim e-koncie poprawność wprowadzonych danych
4.3. St ewentualnie nieścisłości zgłasza w Dz.