Wniosek o zatwierdzenie tematu pracy inżynierskiej

Transkrypt

Wniosek o zatwierdzenie tematu pracy inżynierskiej
………………………………………
Imię i nazwisko studenta
Nr albumu …………………………………………
Kierunek studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Rodzaj studiów: stacjonarne/niestacjonarne
Specjalność: ………………………………………
Grupa …………………………………………….
Telefon ……………………………………………
e-mail: ……………………………………………
Dziekan Wydziału Zarządzania
Doc. dr inż. Jan Cetner
Wniosek o zatwierdzenie tematu i zakresu pracy dyplomowej
inżynierskiej
I. Temat pracy:........................................................................................................
(drukowanymi literami)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
II. Zakres pracy:.......................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
III. Związek pracy ze specjalnością........................................................................
.................................................................................................................................
PROMOTOR
Zapoznałem/am się z zasadami
realizacji pracy dyplomowej
...............................................................................
............................................
tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko, podpis
podpis studenta
Data ustalenia tematu z promotorem: ………………………
Proponuję zatwierdzić zgłoszony
temat pracy dyplomowej
za Zespół ds. Dyplomowania Wydziałowej
Komisji ds. Jakości Kształcenia
…………………………………………..
podpis
Zgłoszony temat pracy
dyplomowej zatwierdzam
Dziekan
…………………………………...
podpis

Podobne dokumenty