2 Wzór Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej

Transkrypt

2 Wzór Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej
Wzór 2
OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY WYŻSZEJ
Oświadczam, że .....................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
uczęszcza w roku akademickim................./...............
do szkoły wyższej......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(nazwa i adres szkoły)
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności dyscyplinarnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
....................................
(miejscowość, data)
...................................................................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)