zapytanie ofertowe - BIP - Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie

Transkrypt

zapytanie ofertowe - BIP - Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie
Szklarska Poręba, dn.20.09.2013r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu
użytkowania pensjonatu na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi
w Szklarskiej Porębie przy ul. Obrońców Pokoju 10”
Nazwa i adres Zamawiającego
Miasto Szklarska Poręba
ul. Buczka 2
58-580 Szklarska Poręba
1. Tytuł realizowanego projektu w ramach RPO WD (działanie i priorytet)
„Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pensjonatu na budynek mieszkalny wielorodzinny z
mieszkaniami socjalnymi w Szklarskiej Porębie przy ul. Obrońców Pokoju 10”
Zadanie finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
lata 2007-2013 , Priorytet nr 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska
(Miasta), Działanie nr 9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10
tysięcy mieszkańców.
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadania
z planowanym terminem rozpoczęcia
październik 2013r. i zakończenia - wrzesień 2014r.
3.2 Podstawowy zakres robót instalacyjno - budowlanych objętych nadzorem inwestorskim zawarty został
w przedmiarach robót stanowiących załącznik do zapytania ofertowego.
3.3 Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego, stanowiącego przedmiot postępowania obejmuje:
1) nadzór inwestorski nad wykonaniem przebudowy budynku zgodnie z dokumentacją projektową;
2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z
pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robót, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej –wymagana ilość pobytu na
budowie minimum dwa razy w tygodniu;
3) dopilnowanie, aby cały zakres rzeczowy objęty dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót został wykonany;
4) nadzór nad jakością wykonanych robót i kontrola jakości materiałów celem uniknięcia zastosowania
materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
5) zatwierdzanie zastosowania materiałów poprzez przedłożenie próbek i/lub dokumentów wymaganych
ustawą Prawo budowlane dokumentacją projektową przez inspektora nadzoru winno być dokonywane
niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym;
6) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających w terminie 2 dni roboczych od daty
otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy;
7) sprawdzenie obmiaru robót w zakresie niezbędnym do ustalenia wykonywanych zakresów robót w
terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy i na
zasadach określonych w umowie na roboty budowlane.
8) sprawdzenie i odbiór skończonych elementów robót, podlegających odbiorowi częściowemu w terminie
5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy;
9) sprawdzenie i odbiór robót objętych odbiorem końcowym terminie 7 dni roboczych od daty wpisu o
zakończeniu przedmiotu umowy potwierdzenia w dzienniku budowy osiągnięcia gotowości odbioru;
10) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, których obowiązek przeprowadzenia wynika z
przepisów szczegółowych;
11) wydawanie korownikowi budowy i kierownikom robót poleceń dotyczących usuwania nieprawidłowości
lub zagrożeń;
12) egzekwowanie wykonawcy i przedstawienie, na każde żądanie Zamawiającego dokumentów/dowodów
dopuszczeni do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych;
13) egzekwowanie od kierownika budowy i kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robót;
14) dopilnowanie ze strony Zamawiającego przestrzegania na budowie przepisów bhp;
15) wstrzymywanie dalszych robót budowlanych w przepadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać
zagrożenie lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem
na budowę;
16) wskazywanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania;
17) analiza i ocena dotyczących proponowanych przez wykonawcę sposobów rozwiązania powstałych
problemów oraz przewidywanych zagrożeń;
18) uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego naradach koordynacyjnych;
19) przyjęcie od wykonawcy skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej
kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji i uczestniczenie w czynnościach odbioru
końcowego przekazywanego zadania;
20) uczestniczenie w bieżącym i końcowym rozliczeniu finansowym zadania;
21) uczestniczenie w odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym oraz przeglądach gwarancyjnych;
22) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych- uzupełniających prowadzenie nadzoru nad ich realizacją,
za dodatkowym wynagrodzeniem wyliczonym wskaźnikiem procentowym od wartości netto zamówienia
uzupełniającego nie wyższym niż określonym dla zmówienia podstawowego.
4.
Kryteria oceny ofert
4.1 Zamawiający oceni oferty w oparciu o kryterium ceny umownej (C) podanej w ofercie i wyrażonej w PLN
łączenie z podatkiem VAT obowiązującym od 01.01.2011r.
4.2 Oferty, oddzielnie dla każdej części zamówienia, zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o
kryterium ceny ofert:
Lp.
1.
Kryterium
Cena brutto (C) oddzielenie dla części I, II, III i IV
podana w ofercie i wyrażona w PLN (łącznie z
podatkiem VAT)
Znaczenie procentowe kryterium
100%=100 punktów
4.3 Dla ocenionej części zamówienia (oddzielenie dla części I, II, III) oferta z najniższą ceną brutto otrzyma
100 punktów. Pozostałe oferty zostaną ocenione, oddzielenie dla każdej części zamówienia wg wzoru:
Pi(C)= C min /Ci x100
gdzie:
Pi(c ) - ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „cena”
C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert;
Ci – cena oferty „i”
100– maksymalna ilość punktów, jaką może oferta za kryterium „cena”
4.4 Zamawiający udzieli zamówienia temu (tym) wykonawcy (om), który (rzy) w ofercie przedstawi (ą)
najniższą cenę brutto za realizację części I, części II, części III zamówienia. Oznacza to ,że realizacja każdej
części zamówienia może być powierzona innemu wykonawcy.
4.5 Jeżeli w którejś części zamówienia Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty
ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie wykonawców którzy złożyli te
oferty, do złożenia w ustalonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie
mogą zaoferować wyższych cen niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5.
Opis sposobu obliczenia ceny
Wykonawca jest zobowiązany do podania umownej ceny (wynagrodzenia ryczałtowego), która musi
spełniać wszystkie wymagania zapytania ofertowego, w tym szczególnie zakres rzeczowy określony w pkt.
3 oraz obejmować wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodniej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu umownej ceny należy przyjąć
stawkę podatku od towarów i usług, która obowiązuje od 01.01.2011r.
Podana w ofercie umowna cena za wykonie usługi objętej przedmiotem zamówienia jest stała na czas
trwania realizacji zamówienia, co oznacza, że nie podlega rewaloryzacji.
6. Termin i miejsce wykonania zamówienia


7.
od 15.10.2013r. do 30.09.2014r.
ul. Obrońców Pokoju 10, 58-580 Szklarska Poręba
Miejsce, termin i sposób złożenia ofert
Ofertę w zamkniętej kopercie, zszytą w jeden dokument należy złożyć za pośrednictwem np. operatora
publicznego w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie, ul. Buczka 2, 58-580
Szklarska Poręba lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta – parter (adres j.w.) w nieprzekraczalnym
terminie do 07.10.2013r.
8.
Opis warunków udziału w postępowaniu
8.1 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunku udziału w
postępowaniu:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia;
2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonywania zmówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia;
3) wykonawca musi wykazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia:

inspektora nadzoru inwestorskiego robót konstrukcyjno – budowlanych
i
jednocześnie koordynatora prac
minimalne kwalifikacje: posiadanie ważnych uprawnień budowlanych do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – zgodnie z ustawą z
07.07.1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane które
zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz dokumentu
potwierdzającego przynależność do polskiej, właściwej Izby Inżynierów Budownictwa– z datą
ważności na dzień otwarcia ofert;

inspektora nadzoru robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
minimalne kwalifikacje: posiadanie ważnych uprawnień budowlanych do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych – zgodnie z ustawą z 07.07.1994r. Prawo budowlane
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane które zostały wydane na podstawie
wcześniej wydanych przepisów oraz dokumentu potwierdzającego przynależność do polskiej,
właściwej Izby Inżynierów Budownictwa – z datą ważności na dzień otwarcia ofert;

inspektora nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
minimalne kwalifikacje: posiadanie ważnych uprawnień budowlanych do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – zgodnie z ustawą z
07.07.1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane które
zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz dokumentu
potwierdzającego przynależność do polskiej, właściwej Izby Inżynierów Budownictwa – z datą
ważności na dzień otwarcia ofert
W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące
dokumenty:
1)
2)
3)
9.
aktualny (tj. wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia oferty) odpis
dokumentu, w oparciu o który prowadzona jest działalność gospodarcza i z którego wynikają zasady
reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje
pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania.
dokument stwierdzający ,że osoba posiada wymagane uprawnienia;
aktualne na dzień upływu terminu składnia ofert zaświadczenie potwierdzające przynależność do
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
Informacje dotyczące sposobu przygotowania oferty.
9.1 Oferty należy przygotować oddzielnie dla każdej części zamówienia tj.:
na część I – inspektora nadzoru inwestorskiego robót konstrukcyjno – budowlanych
na część II - inspektora nadzoru inwestorskiego instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
na część III - inspektora nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych , wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
9.2 Każdy wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dowolnie wybraną ilość części, w zależności od
posiadanych kwalifikacji.
9.3 Oferta musi być podpisana prze osoby upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać z dokumentów dołączonych do
oferty, bądź stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Agnieszka Mandziej – kierownik Referatu Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej
tel. 75 75 47 722, e-mail: [email protected]