Pobierz PDF - Życie Częstochowy

Transkrypt

Pobierz PDF - Życie Częstochowy
PIĄTEK-NIEDZIELA, 9-11 STYCZNIA 2015
Smog i decybele
Są dni, w których trudniej
się nam oddycha, coś drapie
w gardle, łzawią oczy. To atakuje nasz organizm sadza,
dwutlenek siarki, pył czy
tlenki
azotu.
Mieszkaniec współczesnego ośrodka
przemysłowego narażony jest
na hałas sto razy większy niż
Ateńczyk za Peryklesa.
Pomimo polityki proekologicznej, wciąż odnotowuje się
wzrost zanieczyszczeń i substancji toksycznych. Na nasze
środowisko niekorzystnie wpływa np. rosnąca liczba samochodów, a co za tym idzie,
wzrost poziomu zanieczyszczeń. Negatywne zmiany mają
charakter lokalny, uzależnione
są ściśle od warunków meteorologicznych i pory roku. Pyły, tlenki azotu, dwutlenek siarki w połączeniu z warunkami
atmosferycznymi powodują występowanie smogu. A w naszym
kraju ciągle jeszcze mało rozwinięty jest monitoring powietrza.
W Częstochowie skażenia powietrza powodowane przez samochody wynoszą aż 50 procent. W
miejscach, gdzie np. tworzą się
korki uliczne, badania wykazują
niekiedy nawet 30-krotne przekroczenia dopuszczalnych stężeń
tlenku węgla.
Inny problem związany z
rozwojem motoryzacji wiąże się
z hałasem. Przekracza on o 20
decybeli dopuszczalną normę.
Zagrożenie stanowi też hałas
kolejowy. Decybele, o czym nie
trzeba chyba przekonywać,
mają bardzo niekorzystny
wpływ na nasze zdrowie. Ich
nadmiar może wywoływać nerwicę, bezsenność, postępującą
głuchotą, zmęczenia mięśnia
sercowego… Zresztą z powikłań
zdrowotnych spowodowaną
hałasem można by ułożyć długą listę. Obrona przed hałasem
możliwa jest poprzez budowę
ekranów lub urządzanie pasów
zieleni izolacyjnej wzdłuż tras
komunikacyjnych, stosowanie
technologii ograniczających
emisję hałasu do środowiska,
budowę obwodnic i modernizację dróg, wyznaczanie stref
buforowych pomiędzy nowoprojektowanymi
centrami
przemysłu i usług, a terenami
zabudowy mieszkaniowej. Tylko skąd na to wszystko brać
pieniądze?
Odnotowuje się stale w naszym powietrzu wzrost zawartości związków toksycznych,
kancerogennych i mutagennych, takich jak metale ciężkie
oraz wielopierścieniowe węglowodany aromatyczne. Substancje te występują głównie w
pyle emitowanym przez domo-
we paleniska, gdzie oprócz niepełnego spalania węgla palone
są np. tworzywa sztuczne. Najwyższe stężenie substancji notuje się w sezonie grzewczym.
Emisja zanieczyszczeń powietrza w Polsce należy do
najwyższych w Europie. Główną przyczyną jest niekorzystna struktura wytwarzania
energii – ponad trzy czwarte
pochodzi ze spalania węgla
kamiennego i brunatnego.
Największe zagrożenie smogiem występuje w dużych
aglomeracjach miejskich oraz
wszędzie tam, gdzie używa się
węgla jako materiału grzewczego. W Polsce wciąż najtańszym
materiałem opałowym jest najgorszego gatunku węgiel kamienny. Masowo używany jest
w gospodarstwach domowych.
Zawartość uwalniających się
po spaleniu gazów jest ogromna. Podczas utrzymujących się
bezwietrznych dni smog może
utrzymywać się nawet kilka
dni.
W celu poprawy jakości powietrza atmosferycznego priorytetowe zadania to ograniczenie „niskiej emisji” poprzez
modernizację lokalnych kotłowni i palenisk domowych
opalanych węglem lub koksem, promowanie kotłowni wykorzystujących alternatywne
źródła energii, wyprowadzanie
źródeł emisji poza miasto
(energia cieplna jest największym „dostawcą” dwutlenku
węgla do atmosfery).
Pamiętajcie o azbeście
Przypominamy, że zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z 13 grudnia
2010r., w sprawie wymagań w
zakresie wykorzystywania
wyrobów
zawierających
azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub
urządzeń, w których były
lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U.
z 2011r. Nr 8 poz. 31)osoby
fizyczne niebędące przedsiębiorcami zobowiązane są do
corocznego
przedkładania wójtowi, burmistrzowi
lub prezydentowi miasta (właściwemu dla miejsca znajdowania się budynku, budowli,
instalacji lub urządzenia oraz
terenu z wyrobami zawierającymi azbest), informacji o rodzaju, ilości i miejscu występowania wykorzystywanych
wyrobów
zawierających
azbest w terminie do 31
stycznia każdego roku.
Za wyrób zawierający azbest
uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej
azbestu. Elementami budowalnymi zawierającymi azbest mogą być między innymi: pokrycia
dachów (np. eternit), płyty elewacyjne i balkonowe, przewody
kominowe i zsypy, rury instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, izolacje cieplne itp. Ze
względu na udowodnioną szkodliwość azbestu dla zdrowia jego produkcja, stosowanie oraz
obrót azbestem i jego wyrobami
zostały zakazane. W Polsce czyny te zagrożone są karą grzywny
lub pozbawienia wolności do 3
miesięcy do 5 lat. Ostateczny
termin do jakiego dopuszcza się
wykorzystywanie azbestu lub
wyrobów zawierających azbest
do 31 grudnia 2032.
Zgodnie z obowiązującymi
przepisami również osoby fizyczne nie będące przedsiębior-
cami muszą dokonać inwentaryzacji wyrobów zawierających
azbest (w budynkach, budowlach, instalacjach, urządzeniach, zdeponowanych na terenach otwartych itp.) oraz przedkładania corocznie
wójtowi,
burmistrzowi lub prezydentowi
miasta w terminie do 31 stycznia każdego roku:
linformacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich
wykorzystania
linformacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone
Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy
stosować następującą klasyfikację:
npłyty azbestowo-cementowe
płaskie stosowane w budownictwie,
npłyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
nrury i złącza azbestowo-ce-
mentowe,
nrury i złącza azbestowo-ce-
mentowe pozostawione w ziemi,
nizolacje natryskowe środkami
zawierającymi w swoim składzie azbest,
nwyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
nprzędza specjalna, w tym
włókna azbestowe obrobione,
nszczeliwa azbestowe,
ntaśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
nwyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
npapier, tektura,
ndrogi zabezpieczone (drogi
utwardzone odpadami zawie-
rającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia
19 czerwca 1997 r. o zakazie
stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją
włókien azbestu),
ndrogi utwardzone odpadami
zawierającymi azbest przed
wejściem w życie ustawy z
dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
ninne wyroby zawierające
azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura;
podać jakie.
Przekazane informacje będą
stanowić bazę do sporządzania
„Planu usuwania azbestu z terenu Częstochowy”.
Wzór informacji o wyrobach
zawierających azbest jest dostępny na stronie internetowej
www.czestochowa.pl/page/312,azbest.html oraz Urzędzie Miasta, przy ul. Śląskiej
(pokój 22), w godzinach pracy
Urzędu.
Przy tej okazji przypominamy, że demontażu wyrobów
azbestowych dokonać mogą jedynie pracownicy przeszkoleni
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
Przedsiębiorcy
świadczący
5.
Dariusz Fiuty
usługi budowlane polegające
na demontażu wyrobów zawierających azbest powinni ponadto posiadać decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, do których należą odpady zawierające
azbest. Odpady azbestowe powinny być unieszkodliwiane na
uprawnionym składowisku odpadów.
Osoby, które usuwają wyroby budowalne zawierające
azbest mogą starać się o dofinansowanie. Mogą ubiegać się
o nie osoby fizyczne mające tytuł prawny do budynku/działki
zlokalizowanej na terenie Gminy Częstochowa, z zastrzeżeniem, że nieruchomość nie jest
wykorzystywana na cele działalności gospodarczej w roku
złożenia wniosku. Dofinansowaniu podlegają koszty wynikające z realizacji przedsięwzięć
związanych z demontażem,
transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest. Dofinansowanie wynosi 50% kosztów usunięcia materiałów budowlanych
zawierających
azbest, jednak nie więcej niż
1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).
Osoby ubiegające się o uzyskanie dofinansowania z tego
tytułu, winny złożyć stosowny
wniosek do Urzędu Miasta Częstochowy.
kg
Dodatkowe informację, można uzyskać
w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
Urzędu Miasta Częstochowy,
ul. Śląska 11/13, pok. 216 (II piętro) lub
tel. (34) 37-07-416
Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach