Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bohaterów Getta 9

Transkrypt

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bohaterów Getta 9
śary, dnia ......................................
............................................
( imię i nazwisko )
............................................
( adres )
............................................
NIP
Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Getta 9-11
68-200 śary
Zlecam wykonanie .......................................................................................
.................................................................................................................................
w budynku nr …….……… przy ul. ………………………………….. w śarach.
WyraŜam zgodę na stawki ujęte w cenniku zakładowym.
Jednocześnie wyraŜam zgodę na wystawienie faktury VAT bez mojego podpisu.
...................................................
( czytelny podpis - pieczątka )