NIP: 634-10-13-159, Regon: 000092479

Transkrypt

NIP: 634-10-13-159, Regon: 000092479
Katowice, dn. 2011-10-24
Znak sprawy: WIW-AG. 2613.6.2011
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NA SPRZEDAŻ:
samochodu ciężarowego do 3,5 t
marki Seat Inca Diesel 1,8t, zabudowanego chłodnią,
rok produkcji 2002,
na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r.
/Dziennik Ustaw Nr 114 poz. 761/
w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego,
w który wyposażone są jednostki budżetowe
1. NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAJĄCEGO:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
Adres: ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice
NIP: 634-10-13-159,
Regon: 000092479
Telefon: (0 - 32) 609-16-18, 609-16-01; fax: (0-32) 609-16-18
witryna www: http:// bip.katowice.wiw.gov.pl
2. MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU :
Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi w siedzibie Sprzedającego pokój 011
w dniu 08 listopada 2011r. o godz. 10:15.
3. MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ SPRZEDAWANY
SKŁADNIK MAJĄTKU RUCHOMEGO:
1) samochód Seat Inca, będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w siedzibie
Sprzedającego od dnia ukazania się ogłoszenia w godz. od 10: 00 do godz. 14: 00. (od
poniedziałku do piątku).
2) Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu tel. (0-32) 609-16-11
4. RODZAJ, TYP, ILOŚĆ POJAZDÓW OBJĘTYCH POSTĘPOWANIEM ORAZ CENA
WYWOŁAWCZA.
LP
1
MARKA
I MODEL POJAZDU
Seat Inca Diesel
1,8t
NUMER
REJE.
RODZAJ NADWOZIA
ROK
PRODUKCJI
SK 52997
Furgon 3 drzwiowy
2 osobowy z
zabudowaną
chłodnią
2002
DATA PIERWSZEJ
REJESTRACJI
2002/11/27
CENA
WYWOŁAWCZA
POJAZDU
W PLN
6.000,00
5. WYSOKOŚĆ WADIUM ORAZ FORMA, TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium /wyłącznie w PLN/
w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.600,00 PLN
1
1) Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
2) Wadium należy wpłacić do dnia
08 listopada 2011r. do godz. 10:00 na konto
Sprzedającego
Narodowy Bank Polski O / Katowice
98 1010 1212 0050 8913 9120 0000
z adnotacją: wadium Nr sprawy WIW-AG. 2613.6.2011
3) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone,
zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia
oferty.
4) Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
5) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się
od zawarcia umowy sprzedaży.
6.
WYMAGANIA
JAKIM
POWINNA
W PROWADZONYM PRZETARGU:
ODPOWIADAĆ
OFERTA
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta, telefon, fax, NIP oraz
Numer REGON
2) w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć
aktualny wyciąg z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
3) oferowaną cenę za przedstawiony pojazd objęty przedmiotem przetargu i warunki jej
zapłaty,
4) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
5) dowód wniesienia obowiązującego wadium,
6) parafowany wzór umowy,
Wzór formularza ofertowego oraz umowy w załączeniu.
7. TERMIN, MIEJSCE I TRYB ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ OKRES, W KTÓRYM
OFERTA JEST WIĄŻĄCA:
1) Ofertę / należy ją sporządzić na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego ogłoszenia / wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej
kopercie . Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:
2
WIW-AG. 2613.6.2011
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach
ul. Brynowska 25a
40-585 Katowice
OFERTA PRZETARGOWA NA:
„Zakup ……………….. nr rejestr. …………...”
NIE OTWIERAĆ DO
08 listopada 2011 roku do GODZINY 1015!
2) Oferty pisemne należy składać w dni robocze (za wyjątkiem sobót) w godz.8:00 — 15:00
nie później jednak niż do dnia 08 listopada 2011r. do godz. 10:00 w Punkcie Obsługi
Klienta w siedzibie Sprzedającego.
3) Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni.
4) Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
8. ORGANIZATOROWI PRZETARGU PRZYSŁUGUJE PRAWO ZAMKNIĘCIA
PRZETARGU BEZ WYBRANIA KTÓREJKOLWIEK Z OFERT, BEZ PODANIA
PRZYCZYN.
9. INNE INFORMACJE:
1) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na pojazd
objęty przedmiotem przetargu.
2) W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa
postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami.
3) W przypadku aukcji komisja przetargowa zawiadomi oferentów, którzy złożyli
równorzędne oferty – o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.
4) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez
jednostkę prowadzącą przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy
sprzedaży.
5) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez
nabywcę ceny nabycia.
6) Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:
a. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez
oferenta, który nie wniósł wadium,
b. nie zawiera danych i dokumentów wymaganych przez Sprzedającego, lub są one
niekompletne, nieczytelne lub budzą inna wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień
mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę
Lista załączników
Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część ogłoszenia:
1)
Formularz oferty – zał. 1.
2)
Wzór umowy – zał. 2.
3
Złącznik nr 1 do ogłoszenia
………………………………………………………….
miejscowość i data
FORMULARZ OFERTY
Pełna nazwa składającego ofertę:
Adres:
ul.
nr
kod pocztowy
tel.
fax
Regon
1)
2)
miejscowość
NIP
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania
przetargowego określonego w Ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodu oraz treścią
wzoru umowy.
Akceptując warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem
technicznym
pojazdu
składam
ofertę
zakupu
samochodu
…………………………………………………….
(marka samochodu)
za kwotę BRUTTO ………………… PLN
(słownie: ………………………………………………..…………………………………)
Powyższa cena zawiera doliczony, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek
VAT.
3)
4)
5)
Wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod
względem oferowanej ceny – kwota wadium zaliczona została na poczet ceny.
W przypadku przyznania zamówienia zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Sprzedającego.
Do formularza załączam następujące oświadczenia, dokumenty, informację / jeżeli dotyczy/
- ……………………………………………
- ……………………………………………..
………………………………………
podpis
4
Załącznik nr 2 do ogłoszenia
UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY SAMOCHODU NR ….
Zawarta w dniu ......................... pomiędzy:
1. Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Katowicach
ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice, NIP: 634-10-13-159, Regon: 000092479,
reprezentowanym przez :
- lek. wet. Tadeusza Sarnę – Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach,
- mgr Zdzisława Czardybana – Głównego Księgowego,
zwanym w dalszej części umowy "Sprzedającym",
a
2. Panem /......................................................, legitymującym się dowodem osobistym
seria ................ nr ........................ wydanym przez ....................................................................
zamieszkałym w .................................................... przy ul. .......................................................,
zwanym w treści umowy "Kupującym", o następującej treści:
§ 1.
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa wymieniony w § 2 niniejszej umowy pojazd
marki ........................................................ .
§ 2.
Sprzedający oświadcza, że:
1.
jest właścicielem pojazdu marki ............................................................... o numerze
rejestracyjnym ................................., numerze podwozia .........................................numerze
silnika ..............................................................., rok produkcji ..................................... ,
2.
samochód jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich
oraz, iż nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd ani, że nie
stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
§ 3.
Kupujący tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłaci Sprzedającemu kwotę ...................zł
brutto (słownie: .............................................................................................złotych), płatną na
konto Sprzedającego na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury.
§ 4.
1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu należnej kwoty o której
mowa w § 3. w siedzibie Sprzedającego.
2. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu,
niezbędne do prawidłowego korzystania z niego a w szczególności instrukcję obsługi, kartę
gwarancyjną oraz książkę serwisową.
3. Kupujący wraz z podpisaniem niniejszej umowy kwituje odbiór samochodu, będącego
przedmiotem sprzedaży.
5
§ 5.
1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny pojazdu określonego w§ 1 niniejszej
umowy i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do
Sprzedającego.
2. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie
wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Kupujący dokona ubezpieczenia samochodu w zakresie OC i NNW.
§ 6.
Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym także koszty
uiszczenia opłaty skarbowej, obciążają Kupującego.
§ 7.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 8.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym
zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 9.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwie otrzymuje
Sprzedający oraz jedną Kupujący.
Sprzedający
Kupujący
6
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
sporządzony dnia ............................... r. na okoliczność sprzedaży samochodu służbowego marki ............................................, będącego na stanie WIW Katowice o następujących
parametrach:
MARKA POJAZDU…………………………………………..
Numer podwozia: ................................................................................
Numer silnika: .....................................................................................
Rok produkcji: ...................................................
Numer rejestracyjny: ........................................
Wyżej wymieniony pojazd, sprzedany zostaje:
Panu .........................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Wraz z pojazdem kupujący otrzymał także:
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Przekazania pojazdu dokonano przez:
Kierownika Zespołu d.s. Administracyjnych
................................... ...................................................................
data i podpis - (strona przekazująca)
.......................................................................................................
data i podpis - (strona przejmująca)
7