Zaproszenie do składania ofert Grochowska 127 - Fryzjer

Transkrypt

Zaproszenie do składania ofert Grochowska 127 - Fryzjer
Poznań, dnia 28.10.2016
Wykonawcy w postępowaniu
Zaproszenie do złożenia oferty
Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Oddział Poznań, Punkt Obsługi Klientów Nr 6,
ul. Dąbrowskiego 81/85 działając w imieniu i na rzecz Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp.
z o.o., ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2015 r. Nr 2164, z późn. zm.) i złożenia oferty na:
- Roboty związane z naprawą okna wystawowego i drzwi wejściowych do lokalu użytkowego przy
ul. Grochowskiej 127 w Poznaniu
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki jego wykonania stanowią załączniki do
niniejszego zaproszenia:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Oferty prosimy składać, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego
Zaproszenia, w terminie do dnia 07.11.2016 r. do godziny 12-tej w siedzibie Punktu Obsługi Klientów Nr
6, ul. Dąbrowskiego 81/85 w Poznaniu.
Oferta winna być złożona w:
− formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, na adres: ul. Dąbrowskiego 81/85, 60-529 Poznań , z
dopiskiem na kopercie: Oferta na: Naprawa okna wystawowego Grochowska 127 w Poznaniu
− w
formie
elektronicznej,
na
adres:
[email protected],
z
dopiskiem
w tytule: Oferta na: : Naprawa okna wystawowego ul. Grochowska 127 w Poznaniu
Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty zgodne
z wymogami Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty.
Osobą do kontaktów w zakresie niniejszej procedury jest Jacek Brzeźniak tel. 61/6714068 , e-mail:
[email protected]
Załącznik nr 1 do Zaproszenia
Opis Przedmiotu Zamówienia
Przedmiotem zamówienia są:
Roboty związane z naprawą okna wystawowego i drzwi wejściowych do lokalu użytkowego przy
ul. Grochowskiej 127 w Poznaniu
Ofertę należy sporządzić w oparciu o załączony Kosztorys Nakładczy, który po wypełnieniu należy
dołączyć do oferty
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
Formularz ofertowy
Wykonawca :
__________________________________________________________________________
(pieczęć firmowa wykonawcy)
Nr REGON _____________________________________________
Nr NIP _________________________________________________
tel. _____________________________________________________
e-mail __________________________________________________
Dane osoby do kontaktów (imię, nazwisko, nr tel.):
___________________________________________________________________________
OFERTA
I. W imieniu firmy _____________________________________________
zamówienia na warunkach określonych w opisie zamówienia, za cenę:
oferuję
wykonanie
Cena za wykonanie zamówienia (wartość brutto): ____________________________ zł.
Słownie: ______________________________________________________________
W tym obowiązująca stawka podatku VAT ______%
II. Oświadczam, w imieniu Wykonawcy, że:
1. zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;
2. firma, w imieniu której składam ofertę jest w stanie wykonać zamówienie zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego;
3. Oświadczamy, że cena brutto oferty obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia oraz
podatek wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz podatek VAT.
4. Oświadczam(my), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania zamówienia.
5. Oświadczam, że udzielam/udzielamy ____________ gwarancji na przedmiot zamówienia.
6. Oświadczam, że wykonam przedmiotowe zamówienie w terminie _____________ dni od daty
zawarcia umowy/zlecenia.
______________________________
/miejscowość i data/
______________________________
/podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy/